Protokół Nr 43/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20
.10.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat normatywu, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 3 członkom w wysokości 50% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

rozliczenia wkładu mieszkaniowego

Zarząd Spółdzielni decyzję w sprawie rozliczenia wkładu mieszkaniowego za mieszkanie po eksmisji położone przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa i ustalenia ceny wywoławczej na przetarg, podejmie po zapoznaniu się z opinią prawną – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka i adres lokalu.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie projektu technicznego remontu balkonów w budynku przy ulicy Fantastycznej 21 w osiedlu Skarpa oraz na podpisanie umowy na wykonanie projektu wskazaną w protokole – z firmą Pracownia Projektowa „Dom i Wnętrze” w Lublinie.

rozwiązanie umowy dzierżawy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozwiązanie z dniem 15.08.2011 r. umowy dzierżawy sieci teletechnicznej zawartej w dniu 07.08.2002 r. na czas określony do 07.08.2017 r.
Firma NPLAY wybudowała własną sieć dosyłową, zdemontowała z dzierżawionej kanalizacji własne kable i urządzenia. Dystrybucja sygnału RTV i Internetu firmy N PLAY nie narusza własności naszej kanalizacji teletechnicznej.

opłaty za drugie miejsce

Zarząd Spółdzielni zgodnie z § 4 pkt 7 Regulaminu parkingów strzeżonych w osiedlu Skarpa ustalił od 01.01.2012 r. opłatę za drugie miejsce na stanowisku rodzinnym w wysokości 80% opłaty za pojedyncze miejsce postojowe.

zatwierdzenie projektu umowy

Zarząd Spółdzielni zatwierdził nowy projekt umowy na roboty budowlane wykonywane na podstawie zamówienia z wolnej ręki, zlecenia, roboty awaryjne umożliwiający rozliczanie robót kosztorysem powykonawczym.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– wycofał z Rady Nadzorczej 3 wnioski w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni w związku ze spłatą zadłużenia wobec Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 1.11.2011 r. podwyższył pracownikowi wysokość dodatku za prowadzenie archiwum w związku uruchomieniem drugiego przy ulicy Watykańskiej 10 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zatrudnił w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r. stażystkę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:16, 11 maja 2016

Kategorie: 2011