Protokół Nr 42/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 11.10.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wniosek do sadu o wydanie nakazu zapłaty .
– 1 członkowi w terminie do 15.11.2011 r. – termin ostateczny.

skierowania spraw na drogę postepowania sadowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych przeciwko ujętym w wykazie 31 dłużnikom. Podejmowane przez Spółdzielnie działania : wzywanie do zapłaty długu, rozkładanie spłaty na miesięczne raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zwrot środków

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wypłatę środków wpłaconych na spłatę zadłużenia z tytułu normatywu oraz opłat eksploatacyjnych w kwocie 4 673,35 osobie starającej się o zamianę mieszkania położonego w osiedlu Łęgi, w związku z odstąpieniem od realizacji zamiany przez osobę posiadająca tytuł prawny do w/w lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających mieszkanie.

zwrot nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot z konta opłat eksploatacyjnych członka zamieszkałego w osiedlu Widok nadpłaty w kwocie 519,83 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zakup monitorów do komputerów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zakup 2 szt. monitorów do komputerów używanych przez pracowników administracji osiedla Skarpa.

zmiana oznaczeń lokali użytkowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę oznaczeń lokali użytkowych w budynku przy ulicy Kawaleryjskiej 20 wg załączonego wzoru:
– z Kawaleryjskiej 20/1 na Kawaleryjska 20A
– z Kawaleryjskiej 20/2 na Kawaleryjska 20B
– zlecenie zamówienia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie § 46 pkt 2 ppkt 6 regulaminu firmie ELEKTROŁUK – Usługowy Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych naprawy instalacji elektrycznej zewnętrznej przy ulicy Agatowej 12 w osiedlu Poręba.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:17, 11 maja 2016

Kategorie: 2011