Protokół Nr 36/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 30
.08.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2012 r.
– 2 członkom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu / w tym 1 z tytułu bieżących rat normatywu / polecił skierować wniosek do komornika

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 70%
z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu:
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 1 członkowi w wysokości 100%
oraz 1 najemcy lokalu w wysokości 50%

zasad pokrywania kosztów w lokalach użytkowych w najmie

Zarząd Spółdzielni zmienił zasady pokrywania kosztów w lokalach użytkowych w najmie zgodnie z ustaloną stawką na którą składają się:

 1. Eksploatacja
 2. Zarządzanie
 3. Utrzymanie mienia spółdzielni
 4. Odpis na fundusz remontowy nieruchomości
 5. Konserwacja i przeglądy
 6. Podatek od nieruchomości
 7. Wywóz nieczystości.

Polecił dokonać korekty naliczeń na lokalach użytkowych w najmie od 1.10.2011 r.

plan mienia spółdzielni na 2012 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan mienia spółdzielni na 2012 r. zgodnie z załącznikami:

 1. Koszty utrzymania budynków własnych
 2. Koszty konserwacji i remontów
 3. Koszty wieczystego użytkowania terenu i podatek od nieruchomości
 4. Koszty zarządzania i obsługi mienia.

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zlecenie wykonania robót

Zarząd Spółdzielni w oparciu o § 46 pkt 2 ppkt 3 i pkt 6 regulaminu wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki:

a) wykonanie formowania (przycinanie) dodatkowych 49 szt. drzew w osiedlu Skarpa, firmie TRADE PROJEKT, która wykonuje j tego typu roboty w osiedlu Skarpa na podstawie umową z dnia 20.07.2011 r.

b) wykonanie nasadzeń kompozycji roślinnych w osiedlu Skarpa firmie TRADE PROJEKT.

c) wykonanie robót remontowych, przedłużenia zatok parkingowych przy budynku Dziewanny 13 – 15 w osiedlu Ruta o dodatkowe 9 miejsc postojowych firmie Przedsiębiorstwo Budowlane „Marka” w Lublinie.

d) wykonanie wymiany elementów odwodnienia na klatce VII i VIII budynku mieszkalnego Bursztynowa 31 w osiedlu Widok firmie TEKAM System Sp.z o.o.

rozszerzenie zakresu robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr 9/EB/2011 na rozszerzenie zakresu na roboty drogowych w osiedlu Błonie, o roboty dodatkowe wyszczególnione w protokole konieczności o wartości 2 969,07 zł netto + Vat.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– udzielił urlopu macierzyńskiego pracownikowi zatrudnionemu w zarządzie i administracji ogólnej w okresie od 20.08.2011 r – 6.01.2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– w związku z powrotem do pracy pracownika przebywającego na długo trwałym zwolnieniu lekarskim, rozwiązał z dniem 31.08.2011 r. umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas zastępstwa na stanowisku inspektora ds. technicznych w osiedlu Łęgi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– wyraził zgodę na przeniesienie pracownika z sekcji ds. analiz ekonomicznych i marketingu do działu GZM – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 11/2011
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.08.20111 r.

w sprawie: wstępnego zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r.

Zarząd SM „Czuby” w Lublinie zmierzając do racjonalizacji zatrudnienia, oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania statutowych zadań, uchwala co następuje:

§ 1

Wstępnie zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Powyższa struktura przedstawiona zostanie na posiedzenie Rady Nadzorczej celem ostatecznego jej zatwierdzenia zgodnie z kompetencjami.

Załącznik struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2012 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono strukturę.

Ad. 6
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:23, 11 maja 2016

Kategorie: 2011