Protokół Nr 35/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 23
.08.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2011 r.
– 4 członkom w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2012 r.
– 5 członkom w terminie do 30.06.2012 r.
– 10 członkom w terminie do 31.08.2012 r.
– 3 członkom nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłat zadłużenia i polecił skierować wnioski do sądu o wydanie nakazów zapłaty,
oraz z tytułu bieżących rat normatywu:
– członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– członkowi w terminie do 28.02.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 3 członkom w wysokości 100%
oraz z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu:
– 2 członkom w wysokości 50%
– 3 członkom w wysokości 100%

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokoły z przetargów na remont wiatrołapów w nieruchomości 3EŁ i 5EŁ odbytych w dniach 1.08.2011 r. i 11.08.2011 r.

aneksowanie umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na aneksowanie umowy nr 1/GA/ES/2011 z dnia 11.04.2011 r. zawartej z Zakładem Instalacji Sanitarnych CO na wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w osiedlu Skarpa, na przesunięcia terminu zakończenia robót do 30.09.2011 r.

zatwierdzenia specyfikacji

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na budowę zespołu garażowo – parkingowego przy ulicy Filaretów 52 w osiedlu Skarpa.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– wyraził wstępną zgodę na wzajemną zamianę mieszkania członkowi zam. Tymiankowa 48 z członkiem posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ulicy Tymiankowej 1 – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– wyraził zgodę przyszłemu członkowi na przedłużenie terminu do dnia 1.10.2011 r i załatwienie formalności związanych z przyjęciem w poczet członków i zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie przy ulicy Bursztynowej w osiedlu Poręba – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego i przyszłego członka.

– wyraził zgodę na wycofanie z Rady Nadzorczej wniosku o podjęcie uchwały o wykluczeniu wobec:

  1. członka zam. w osiedlu Skarpa w związku ze sprzedażą mieszkania i złożoną rezygnacją z członkostwa – w tym miejscu w protokole u mieszczono dane osobowe członka.
  2. członka zam. w osiedlu Widok w związku z darowizną mieszkania i wystąpieniem ze spółdzielni – w tym miejscu w protokole u mieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 29.08.2011 r. przyjmie do pracy:

  1. nowego pracownika na 3 miesięczny okres próbny w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika
  2. nowego pracownika w wymiarze 1 etatu na czas zastępstwa za nieobecnego w pracy pracownika, w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

– z dniem 21.08.2011 r. przedłużył umowy o pracę na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy:

  1. z pracownikiem zatrudnionym na 1 etat w Zarządzie i Administracji Ogólnej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,
  2. z pracownikiem zatrudnionym na 1/2 etatu w Zarządzie i Administracji Ogólnej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,
  3. z pracownikiem zatrudnionym na 1/4 etatu w Domu Kultury Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,
  4. z pracownikiem zatrudnionym na 3/4 etatu w osiedlu Poręba – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,
  5. z pracownikiem zatrudnionym na 1 etat w osiedlu Skarpa- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– rozwiązała umowę o pracę z dniem 21.08.2011 r. z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Błonie. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 31.08.2011 r. rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z Robertem Zającem. w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6
Przeanalizował i ustalił sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

W Y K A Z
wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia
odbytych w dniach 09.05.2011 r. – 06.06 .2011 r.

Oznaczenie nieruchomości

Data

Wnioski

Realizacja

I
Gościnna 1, 3, 5, 15
Gościnna 7, 9,11, 13
Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

17.05.2011 r.

1. Wnioskuję, aby przedstawiciele nieruchomości wspólnie z Kierownikiem Administracji w ciągu 30 dni od dnia dzisiejszego tj. 17.05.2011 r. przedstawili propozycję nowych miejsc postojowych w Osiedlu „Skarpa” i o wyniku uzgodnień powiadomili mieszkańców.
(za 11, w. 5.)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa otrzymała propozycję usytuowania nowych miejsc postojowych. Realizacja prac nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ewentualną inwestycję w planie rzeczowo – finansowym na 2012 r.

2. Uzupełnienie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia: § 12 pkt 3 uzupełnić o wpis „Do referowania na każdej części Walnego Zgromadzenia powinien wystąpić wnioskodawca odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Podobnie we wszystkich sprawach wnoszonych przez członków Spółdzielni, a ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
(za 9, p. 5, w. 4)

Zgodnie z § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, członkowie maja prawo zgłaszać projekty uchwał, m. in. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

II
Sympatyczna 1, 3
Sympatyczna 2, 4
Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4
Radości 14
Radości 2

18.05.2011 r.

1. Koszty wynajętej na Walne Zgromadzenie SM „Czuby” ochrony nie mogą obciążać członków Spółdzielni.
(za 16, p. 2, w. 4)

Zatrudniona przez Spółdzielnie w dniach od 9.05.2011 r. do 3.06.2011 r. ochrona miała za zadanie zapewnić ład, porządku i bezpieczeństwa członków uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia, a nie pełnić roli osobistej ochrony członków Zarządu. Ponadto należy przypomnieć, że w latach ubiegłych występowały incydenty – zakłócania obrad przez osoby nieuprawnione do uczestniczenia w nich. W tego typu sprawie zapadł nawet prawomocny wyrok , w którym ukarano grzywną jedną z osób zakłócających zgromadzenie

2. Uzupełnienie do Regulaminu Walnego Zgromadzenia: § 12 pkt 3 uzupełnić o wpis „Do referowania na każdej części Walnego Zgromadzenia powinien wystąpić wnioskodawca odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał Rady Nadzorczej SM „Czuby”. Podobnie we wszystkich sprawach wnoszonych przez członków Spółdzielni, a ujętych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
(za 25, p. 2, w. 0)

Zgodnie z § 75 ust. 8 Statutu Spółdzielni, członkowie maja prawo zgłaszać projekty uchwał, m. in. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

3. Dokonać zmiany sposobu oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielokondygnacyjnych w Osiedlu „Skarpa” – zainstalować czujniki ruchu i wyłączniki czasowe.
(za 18, p. 1, w. 1)

Wniosek może być zrealizowany po zabezpieczeniu przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w planie rzeczowo – finansowym poszczególnych nieruchomości środków finansowych na ten cel.

4. Zdjąć z terenu nieruchomości zbędne oznakowanie „Początek i koniec parkowania” – celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Uzasadnienie: Wg nowego prawa Straż Miejska i Policja ma prawo karać mandatami właścicieli pojazdów parkujących poza strefą „Początek i koniec parkowania”.
(za 12, p. 0, w. 11)

W strefie zamieszkiwania obowiązkowo należało oznakować początek i koniec miejsc do parkowania. Po zdjęciu tych znaków parkowanie nie byłoby możliwe. Straż Miejska miałaby prawo do karania kierowców mandatami.

5. Zieleń otaczająca trawniki powinna mieć wysokość najwyżej 1 m a nie tak wysokie, że nie widać osób po przeciwnej stronie.
(za 17, p. 0, w. 2)

Wykonano prace ogrodnicze w czerwcu i lipcu 2011 r. Krzewy żywopłotu są popodcinane zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu odmłodzenia uschniętych jego części.

6. My mieszkańcy nieruchomości ES 017 po przeanalizowaniu pięcioletniej spłaty (na dzień 31.12.2011 r.) w pozycji czynszowej „odpis na wymianę dźwigów” wnioskujemy o przedstawienie nam innej alternatywy dotyczącej wymiany lub modernizacji wind na naszej nieruchomości. Motywem podstawowym tej decyzji jest fakt, że ten sposób gromadzenia funduszy spowoduje około 28-letni okres oczekiwania na wymianę wind sztuk 4 w naszej nieruchomości, co oznacza, że gromadzimy obecnie pieniądze na rzecz „wirtualną”, ponieważ większość z nas nawet tego nie zobaczy. Absurdem jest fakt, że po pięcioletniej spłacie fundusz na wymianę wind wynosi (na 31.12.2011 r.) ponad 74 000, 00 zł, a sam ich remont przez 5 lat oczywiście też z naszych pieniędzy (fundusz remontowy nieruchomości) wyniesie ponad 55 000, 00 zł. Toteż strach ogarnia, gdy myślimy jakie pieniądze pójdą na remont tych dźwigów przez 28 lat oczywiście oprócz kosztów konserwacji, corocznych przeglądów dopuszczających dźwigi do eksploatacji – to wszystko nasze pieniądze! Bez jakiejkolwiek alternatywy dotyczącej jw. (wspólnie bądź nie) dalsze finansowanie tej inwestycji jest bezsensowne, toteż wystąpimy jako nieruchomość o wstrzymanie odpisu na wymianę dźwigów, ponieważ i tak będziemy finansować remonty, a zebrane fundusze przez 5 lat wolimy przeznaczyć na potrzeby nieruchomości.
(Wniosek nie został poddany pod głosowanie – dołączony do protokołu).

Temat będzie przedmiotem obrad posiedzenia Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla w październiku- listopadzie br.

III
Fantastyczna 11
Fantastyczna 4, 6, 8
Fantastyczna 5, 7, 9,13, 15
Fantastyczna 17, 19, 21

19.05.2011 r.

1. Obciążenie Zarządu kosztami wynajęcia ochrony wg wystawionej faktury.
(za 16, p. 7, w. 4)

Zatrudniona przez Spółdzielnie w dniach od 9.05.2011 r. do 3.06.2011 r. ochrona miała za zadanie zapewnić ład, porządku i bezpieczeństwa członków uczestniczących w częściach Walnego Zgromadzenia, a nie pełnić roli osobistej ochrony członków Zarządu. Ponadto należy przypomnieć, że w latach ubiegłych występowały incydenty – zakłócania obrad przez osoby nieuprawnione do uczestniczenia w nich. W tego typu sprawie zapadł nawet prawomocny wyrok , w którym ukarano grzywną jedną z osób zakłócających zgromadzenie.

IV
Romantyczna 9
Radości 9, 11
Romantyczna 15
Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

20.05.2011 r.

1. W sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta przez Spółdzielnię Mieszkaniową o konieczność remontu chodnika (alei) biegnącej od „Aldika” do kładki. Chodnik jest centralną drogą osiedla, jest w okropnym stanie, dziury, wyboje. Tędy przechodzą tysiące dorosłych, chorych, starych, dzieci szkolnych. Wszyscy narażeni są na złamanie nóg przez upadek.
(za 12)

Spółdzielnia w dniu 11.08.2011r wystąpiła z kolejnym pismem do Zarządu Dróg i Mostów w sprawie zabezpieczenia środków m.in. na remonty nawierzchni chodników przejętych od Spółdzielni przez Urząd Miasta Lublin w tym remontu chodnika (alei) biegnącej od „Aldika” do kładki. Według informacji uzyskanej od pracownika Zarządu Dróg i Mostów w sierpniu i wrześniu zostaną naprawione większe ubytki asfaltu.

V
Romantyczna 6
Romantyczna 8, 10, 12
Przedwiośnie 2
Przedwiośnie 1, 3, 7

23.05.2011 r.

1. W związku ze znaczną podwyżką opłat za parking od 1.06.2011 r. w Osiedlu „Skarpa” składam wniosek, aby od 2012 r. parkingi w Osiedlu „Skarpa” – przy ulicy Romantycznej 14 i Sympatycznej 1 były rozliczane osobno i utrzymywały się z własnych zgromadzonych środków – Sympatyczna osobno, Romantyczna osobno.
(za 13, p. 0, w. 7)

Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 16.09.2011r. postanowił nie przyjąć do realizacji zgłoszonego wniosku i rozliczać parkingi strzeżone przy ul. Romantycznej 12 i Sympatycznej na dotychczasowych warunkach. Z uwagi na wspólny interes mieszkańców osiedla Skarpa, różną powierzchnię i ilość miejsc postojowych na tych parkingach oraz ilość zatrudnionych osób – dotychczasowy sposób rozliczania jest uzasadniony. Ze względów społecznych i ekonomicznych powyższy wniosek nie może być zrealizowany.

2. Nie należy podwyższać diet dla przedstawicieli nieruchomości oraz członków Rady Nadzorczej, gdyż są i tak zbyt wysokie w porównaniu do diet członków Rad Osiedli.
(za 9, p. 0, w.7)

Zgodnie z obowiązującym Statutem (§ 103d), wysokość miesięcznego ryczałtu dla członków Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla powiązana jest z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, którego wysokość określana jest w ogłaszanym corocznie obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. Ewentualne zapobieżenie podwyższeniu ryczałtu wymaga zmiany § 103d Statutu.

Przytulna
Gościnna
Uśmiechu

24.05.2011 r.

Brak wniosków

I.
Różana 12, 14, 16, 18, 20, 22
Dziewanny1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

11.05.2011 r.

1. Spowodować by Urząd Miasta przejął wszystkie ulice
(za 12)

W trakcie załatwiania. Do chwili obecnej Urząd Miasta przejął ulice Dziewanny i Stokrotki. W sprawie ul. Różanej i ul. Rucianej Spółdzielnia złożyła wszystkie żądane dokumenty.
Spółdzielnia w dniu 12.07.2011 r wystąpiła z kolejnym pismem (znak EE/5032/11) o definitywne zakończenie procedury przejęcia ulic na gruntach gminy Lublin. Pismo zostało skierowane do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Rad Dzielnicowych CZUBY Północ i Południe. Sprawa przejęcia ulic jest nadal realizowana przez Zarząd Dróg i Mostów.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta:
a) naprawę nawierzchni ulic w osiedlu Ruta będących na stanie Urzędu (9 za 12)
b) stałe utrzymanie ulic w należytym stanie technicznym (za 12)
c) odśnieżanie ulic w okresie zimowym (za 12)

Spółdzielnia wielokrotnie podejmowała interwencje w tych sprawach, np. w ostatnim okresie występowała w sprawie należytego utrzymania ulic (czystość, naprawy, odśnieżanie) pismami z dnia 21.10.2010 r., 3.11.2010r., 17.02.2011 r., 12.04.2011 r. i 15.07.2011 r. Służby Spółdzielni na bieżąco monitorują te ulice i w razie takiej potrzeby natychmiast kierowane są interwencje do odpowiednich służb miejskich.
Spółdzielnia w dniu 11.08.2011 r. wystąpiła z kolejnym pismem do Zarządu Dróg i Mostów w sprawie zabezpieczenia środków na remonty i odśnieżanie nawierzchni ulic oraz chodników przejętych od Spółdzielni przez Urząd miasta Lublin

II.
Watykańska 4, 6, 8, 10
Różana 7
Jutrzenki 10
Jana Pawła II

12.05.2011 r.

Przy odczytach wody sprawdzać plomby na wodomierzach (za 12)

Pracownicy administracji odczytując co kwartał stany wodomierzy w mieszkaniach, dokonują wizualnych oględzin stanu technicznego wodomierzy i ich oplombowania, zwracając szczególną uwagę na wszelkie anomalie lub ślady świadczące o uszkodzeniach lub nieupoważnionej ingerencji. Przed każdym kwartalnym odczytem wodomierzy przeprowadzany jest z tymi pracownikami instruktaż w celu przypomnienia im prawidłowości dokonania odczytu i wizualnych oględzin.

III.
Różana 1, 3, 17, 21, 27
Sasankowa 1, 3, 4, 5, 8

13.05.2011 r.

Brak wniosków.

IV.
Stokrotki 1, 3, 5, 7, 8
Różana 6
Dziewanny 11, 13, 15
Dziewanny 14

16.05.2011 r.

Brak wniosków

I
Tymiankowa 1, 3
Tymiankowa 54, 56, 58
Tatarakowa 10, 12, 14, 16

27.05.2011 r.

Brak wniosków

II
Tymiankowa 48, 50, 52
Bociania 1
Bociania 6, 8, 10
Tatarakowa 5
Tatarakowa 2, 6, 8
Wiklinowa 4, 6

30.05.2011 r.

Brak wniosków

III
Biedronki 3
Kaczeńcowa 2
Biedronki 5, 7, 9, 11
Biedronki 2 a
Biedronki 2 b, c
Kaczeńcowa 6, 8, 10
Kaczeńcowa 1, 3, 5

31.05.2011 r.

Brak wniosków

I
Kawaleryjska 2, 4, 6, 8
Rycerska 5
Ułanów 14, 16

01.06.2011 r.

Brak wniosków

II
Kawaleryjska 14, 16, 18
Rycerska 2, 4, 6, 8
Dragonów 3, 14
Szaserów 1, 9, 11

02.06.2011 r.

Brak wniosków

III
Kawaleryjska 4a, 20
Husarska 2, 6, 8
Ułanów 22
Hetmańska 6, 8, 10, 12, 14, 16

03.06.2011 r.

Brak wniosków

I
Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36, 46

25.05.2011 r.

Przegłosowano wniosek formalny o zamknięciu obrad.

II
Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 29a, 30, 31, 32, 32b, 34, 35, 36, 37, 41
Topazowa 4, 6

26.05.2011 r.

Brak wniosków

I
Perłowa 4, 8
Szafirowa 3, 5
Bursztynowa 6, 8, 10
Bursztynowa 1
Bursztynowa 1 c
Agatowa 12
Agatowa 16

10.05.2011 r.

Przygotowane przez Spółdzielnię projekty uchwał dla Walnego Zgromadzenia nie powinny naruszać interesów członków Spółdzielni
(za 13)

Projekty uchwał dla Walnego Zgromadzenia przygotowywane są przez profesjonalne służby spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni.

II
Bursztynowa 12
Turkusowa 1
Bursztynowa 14
Agatowa 14
Agatowa 18
Bursztynowa 3

09.05.2011 r.

Brak wniosków

Członkowie oczekujący

06.06.2011 r.

Brak wniosków

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:23, 11 maja 2016

Kategorie: 2011