Protokół Nr 33/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 09
.08.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2
Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2012 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

skierowanie spraw na drogę postepowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie spraw do sądu przeciwko 4 wymienionym w załączniku dłużnikom o zapłatę należności czynszowych za garaże. Pismem z dnia 9.06.2011 r. Spółdzielnia wezwała w/w osoby do zapłaty należności wyznaczając siedmiodniowy termin – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 10%
– 2 członkom w wysokości 20%
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 100%
Oraz
– 1 członkowi w wysokości 100% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu

Ad. 3
Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zwiększenie zakresu prac

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie zakresu:
– robót remontowych w ramach zawartej umowy – firmie Przedsiębiorstwu Budowlanemu NORMA tj. remont elewacji oraz na remont tynków zewnętrzny wiatrołapów klatki IX budynku ul. Szmaragdowa 4 w osiedlu Widok,

– wykonanie dodatkowych prac nie ujętych w kosztorysach ofertowych – firmie Amibex Budownictwo drogowe, wyszczególnionych w protokołach konieczności związanych z remontem chodników przy ulicy Radości 1, 3,5 , Romantycznej 15,17 oraz Gościnnej 10,12 w osiedlu Skarpa.

– firmie TEKAM System Sp. z o.o.remontu daszku wiatrołapu przy ul Bursztynowej 41, remontu daszków i regulacje elementów odwodnienia nad klatkami schodowymi przy ul. Szmaragdowa 16 w osiedlu Widok.

zmiana najemcy lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podstawie § 1 pkt 4 lit.b regulaminu na zmianę najemcy lokalu użytkowego:

  1. przy ulicy Różanej 8/3a – branża, stawka najmu, okres wypowiedzenia, zabezpieczenie umowy pozostaje bez zmian.
  2. przy ulicy Tatarakowej 16/1a – branża, stawka najmu, okres wypowiedzenia, zabezpieczenie umowy pozostaje bez zmian.

Ad. 4
Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad. 5
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:30, 11 maja 2016

Kategorie: 2011