Protokół Nr 32/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 02
.08.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.03.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 31.05.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 5 członkom w wysokości 20%
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 1000 zł / osoba starsza samotna
– 2 członkom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia w tym 1 z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu.

rozliczenia kwoty 1319,08 zł

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozliczenie w koszty kwoty 1311,54 zł z tytułu zużycia energii cieplnej lokalu w osiedlu Skarpa zgodnie z zawartą ugodą – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka i adres lokalu.

rozliczenie wkład budowlanego

Zarząd Spółdzielni zatwierdził rozliczenie finansowe wkładu budowlanego związanego z lokalem mieszkalnym w osiedlu Łęgi w oparciu o wyrok sądu okręgowego w Lublinie w sprawie 1 C 301/10 z dnia 27.06.2011 r:
Wkład budowlany do zwrotu – 129 624,67 zł pomniejszyć o:
– zadłużenie wobec spółdzielni – 82 715,68 zł
– koszty postepowania sadowego – 5 225,04 zł

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zamówienia z wolnej ręki”

 1. Firmie EKSAM Zakład Usługowo – Handlowy w osiedlu Skarpa:
  a) wykonanie alejki przy północnym szczycie budynku przy ulicy Radości 4,
  b) wykonanie remontu schodów terenowych przy budynku przy ulicy Radości 4,
  c) wykonanie remontu odcinka alejki pomiędzy Al. Młodości a I klatka budynku przy ulicy Radości 4,
  d) remontu schodów terenowych i chodnika przy budynku Fantastyczna 11,
 2. Firmie Budownictwo Drogowe w osiedlu Skarpa wykonanie remontu alejki od budynku Gościnna 15 w kierunku AL. Młodości ( wraz ze skosem), która obecnie wykonuje prace w osiedlu Skarpa.
 3. Firmie Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany wykonanie remontu izolacji pionowej w boksie garażowym nr 47 przy ulicy Biedronki 2 bc oraz zakłóceń wentylacji w mieszkaniu przy ulicy Tymiankowej 52 w osiedlu Łęgi.
 4. Firmie „ALFA” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe zamalowanie pomazanej sprayem ściany szczytowej budynku przy ulicy Różanej 20 w osiedlu Ruta.
 5. Firmie „NORMA” naprawy tynków elewacyjnych budynków przy ulicy Bursztynowej 19, 21, 23 i 25 w osiedlu Widok.
 6. Firmie „TEKAM System Sp. z o,o. wykonanie remontów daszków wiatrołapów budynku przy ulicy Szmaragdowa 4 kl. VII, VIII, IX w osiedlu Widok.

zwiększenie zakresu prac

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwiększenie zakresu prac remontowych elewacji budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok.

rozwiązanie umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozwiązanie umowy o najem tablicy reklamowej – „sklep z tanią odzieżą „Londynek” znajdującej się przy ulicy Dragonów – Ułanów w osiedlu Błonie z dniem 31.08.2011 r.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– udzielił podstawie art. 182 3 kodeksu pracy pracownikowi osiedla Błonie urlopu ojcowskiego w okresie od 8 – 14.08 2011 r. na – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zawarł umowę o organizacje praktyki studenckiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim dla studentki III pedagogiki – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe studentki.

– na wniosek kierownika administracji osiedla Błonie nie przedłużył umowy o prace z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego zatrudnionym do 21.08.2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6 Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:30, 11 maja 2016

Kategorie: 2011