Protokół Nr 31/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 26
.07.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 2 członkom w terminie do 30.09.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.05.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 20%
– 1 członkowi w wysokości 40%

Nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty zadłużenie byłemu użytkownikowi miejsca parkingowego w osiedlu Skarpa, polecił skierować wniosek do sądu o nakaz zapłaty.

oraz z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%

nie naliczania opłat za najem lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zaprzestanie z dniem 1.08.2011 r. naliczania opłat za lokal użytkowy przy ulicy Kaczeńcowej w osiedlu Łęgi, którego najemca wyjechał za granice i od marca 2009 r. nie wnosi opłat. W tej sprawie prowadzone jest postepowanie sądowe.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ulicy Radości 14 w osiedlu Skarpa. Wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie prac z firma MAR – Bud i umieszczenie zapisu umożliwiającego dokonywanie płatności częściowych za wykonanie minimum połowy robót objętych zamówieniem.

przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie naprawy instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Agatowej 14, 16, w osiedlu Poręba.

wykonanie dodatkowych robót

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na uzupełnienie zakresu robót brukarskich wykonywanych przy ulicy Szmaragdowej 16 w osiedlu Widok zgodnie z protokołem konieczności.

sfinansowania remontu chodników

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wykorzystanie na remont chodników w osiedlu Skarpa kwoty 240 282 zł stanowiącej nadwyżkę ponad 3 mln zł udzielonej pożyczki wewnętrznej.

sporządzenia aneksów do umów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na sporządzenie aneksów do umów:
a) Nr 17/ER/11 z Zakładem Usługowo Handlowym EMB zwiększającego zakres prac o odbicie i uzupełnienie 150m2 tynku w budynku przy ulicy Różanej 12 w osiedlu Ruta,

b) Nr 21/ER/11 z Przedsiębiorstwem handlowo – usługowym MAR – Bud zwiększającego zakres prac związanych z remontem elewacji o przyklejenie warstwy styropianu wyrównującego do ścian pawilonu przy ulicy Różanej 8 w osiedlu Ruta.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5 Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:31, 11 maja 2016

Kategorie: 2011