Protokół Nr 29/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 12
.07.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 25%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 100%

wprowadzenie nowej pozycji do opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie od 01.08.2011 r. do opłat eksploatacyjnych nowej pozycji „konserwacja domofonów:
– w mieszkaniach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w budynku przy ulicy Radości 14,
Oraz „montaż domofonów” „konserwacja domofonów
– w mieszkaniach od 1 – 60 w budynkach przy Sympatyczna 12 /poza 12,14,18, 30, 34, 38, 39, 45, 49/
– w mieszkaniach od 1 – 60 w budynku przy ulicy Sympatycznej 14 /poza 8, 24, 25, 49, 53, 55, 56/

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zlecenie zamówienia

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie:

  1. firmie Venta wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Sympatycznej 12 i 14 w osiedlu Skarpa.
  2. w trybie „zamówienia z wolnej ręki” firmie Budownictwo Drogowe wykonanie remontu podestu przed wejściem do IV klatki budynku przy ulicy Radości 10 w osiedlu Skarpa.

przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie nieograniczonym na roboty remontowe – wiatrołapów do budynku przy ulicy Wiklinowej 4, 6, Biedronki 3, Kaczeńcowej 2 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na remont balkono- tarasów i gazonów kwiatowych w osiedlu Ruta – unieważnił przetarg gdyż złożona oferta nie spełniała wymogów SIWZ oraz cena prac do wykonania przekraczała wysokość zaplanowanych środków. Wyraził zgodę na przeprowadzenie nowego przetargu w trybie „zamówienia z wolnej ręki”.

umieszczenia reklamy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na umieszczenie reklamy przedszkola niepublicznego na ogrodzeniu parkingu strzeżonego przy ulicy Kawaleryjskiej (mienie spółdzielni) – dzierżawca parkingu wyraził zgodę na jej umieszczenie.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowego członka.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 1/2 etatu w związku z niezdolnością do pracy pracownika na skutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – okres ochronny upłynął w dniu 22.06.2011 r. W związku z powyższym nastąpi konsultacja ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania umowy o pracę.

Ad. 6 Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:33, 11 maja 2016

Kategorie: 2011