Protokół Nr 28/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 05
.07.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 30.06.2012 r.
oraz
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r. z tytułu normatywu

skierowania pozwów o zapłatę należności

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie przeciwko 57 wymienionym w załączniku dłużnikom pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne. Dotychczasowe działania (wezwania do zapłaty, rozkładanie na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 15%
– 3 członkom w wysokości 20%
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 3 członkom w wysokości 100%
oraz
– 2 członkom w wysokości 30% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty z konta opłat eksploatacyjnych członka, która na dzień 29.06.2011 r. wynosi 2 140 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

przeksięgowania należności z tytułu użytkowania miejsc parkingowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeksięgowanie na konto opłat eksploatacyjnych za mieszkanie zobowiązań finansowych wobec spółdzielni, 4 byłych użytkowników miejsc parkingowych, którzy wypowiedzieli umowy dotyczące parkowania pojazdów w roku 2009 i 2010 i nie reagują na wezwania do zapłaty – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłych użytkowników miejsc postojowych.

spisanie należności w koszty mienia spółdzielni

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na spisanie zgodnie z załączonym wykazem, w koszty mienia spółdzielni zobowiązań finansowych nierozliczonych z 24 osobami korzystających z miejsc parkingowych na parkingach strzeżonych w osiedlu Skarpa w latach 2004 – 2008 – byłych mieszkańców spółdzielni, których adresy zamieszkania nie są znane lub trudno jest ustalić którego z użytkowników należałoby niedopłatą obciążyć – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłych użytkowników miejsc postojowych.

spisania w przychody mienia spółdzielni

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na spisanie w przychody mienia spółdzielni nierozliczonych nadpłat 13 użytkowników miejsc parkingowych, którzy wypowiedzieli umowy na użytkowanie w latach 2006 – 2010 i nie są już członkami ani mieszkańcami naszych zasobów – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłych użytkowników miejsc postojowych.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:
a) unieważnił przetarg na zakup i montaż urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia placów zabaw w osiedlu Widok,

b) na wykonanie demontażu istniejących opraw świetlówkowych i montaż lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu na klatce schodowej oraz korytarzach budynku przy ulicy Bursztynowej 30 oraz i Szmaragdowej 16, wyraził zgodę na zawarcie umowy ze wskazanym w protokole wykonawcą oraz na zlecenie nadzoru nad wykonaniem w/w prac inspektorowi – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe inspektora.

– przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) W trybie „zapytania o cenę” na zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych w celu uzupełnienia wyposażenia placów zabaw w osiedlu Widok, zatwierdził wykaz firm do których należy wystąpić z zapytaniem oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawarta we wniosku.

b) W trybie „zlecenia z wolnej ręki” wykonania remontu czapek kominowych przy ul. Szmaragdowej 36 i 46, wymiany pasa nadrynnowego i rynny przy ul. Szmaragdowej 16, klatka XII w osiedlu Widok.

c) Z przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu i elewacji w pawilonie przy ulicy Różanej 8 w osiedlu Ruta oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac przez wskazanego w protokole oferenta.

zatwierdzenia nowego projektu umowy

Zarząd Spółdzielni zatwierdził nowy projekt umowy na zawieranie z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych zlecanych w formie zamówienia z wolnej ręki, zlecenia, robót awaryjnych.

zmiana wysokości odpisu na wywóz nieczystości

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę wysokości odpisu na wywóz nieczystości od 1.08.2011 r. w nieruchomościach osiedla Skarpa i Niska Skarpa zgodnie z załączonym zestawieniem.

wprowadzenie aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wprowadzenie do Zasad rachunkowości /polityki/ Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zapisu dotyczącego przeksięgowań związanych z brakiem zapłaty za usługi świadczone przez konserwatorów w mieszkaniach naszych lokatorów.

aneksowanie umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na aneksowanie umowy na remont balkonów przy ulicy Sympatycznej 1 umożliwiającego wykonawcy otrzymania płatności częściowej po wykonaniu minimum 50% robót objętych umową i pozytywnym odbiorze częściowo wykonanych robót.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

– wyraził wstępną zgodę na wzajemną zamianę mieszkania członkowi zamieszkałemu w osiedlu Błonie z osoba dysponującą lokalem przy ulicy Hutniczej w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających lokale.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 1.07.2011 r. nawiązał stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym w osiedlu Łęgi na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– po uprzednim wyrażeniu zgody pracownika w okresie od 18.07.2011 r. do 31.12.2011 r. powierzył pracownikowi stanowisko inspektora ds. finansowo – księgowych w dziale księgowości finansowej z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 15.07.2011 r. przyjął do pracy na umowę zastępstwa za pracownika, nowemu pracownikowi w wymiarze 1 etatu w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w administracji osiedla Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

Ad. 6 Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:36, 11 maja 2016

Kategorie: 2011