Protokół Nr 27/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 28
.06.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. administracyjnych i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag , jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.12.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r.
– 2 członkom w terminie do 30.06.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 15%
– 3 członkom w wysokości 20%
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczania
oraz
– 1 członkowi w wysokości 259,46 zł z tytułu odsetek zasądzonych nakazem zapłaty z tytułu normatywu,

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) zlecenia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Zakładowi Produkcyjno – Usługowo – Handlowemu „EMB” /wygrała przetarg i wykonuje remonty w osiedlu/ remontu 6 szt. balkonów w osiedlu Ruta,

b) zlecenia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” remontu kanalizacji w budynku przy ulicy Romantycznej 12 w osiedlu Skarpa,

c) zlecenia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. remontu dachu i elewacji budynku hydroforni w budynku przy ulicy Różanej 2 w osiedlu Ruta.

zatwierdzenia protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wymianę nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Bursztynowej 24, 30, 32 oraz na zawarcie umowy na wykonanie w/w prac z oferentem wskazanym przez komisję.

zlecenie wykonania

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie MARTEN – BUD , która wykonywała docieplenia budynków, usunięcie napisów na budynkach mieszkalnych ( graffiti ) w osiedlu Łęgi.

wystąpienia do firm

Zarząd Spółdzielń wyraził zgodę na wystąpienie:
a) do firmy MATRON o dostarczenie aktualnego zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w związku ze złożona ofertą na wykonanie demontażu istniejących opraw świetlówkowych i montaż lamp energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych oraz korytarzach wieżowca przy ulicy Bursztynowa 30 i Szmaragdowa 16 w osiedlu Widok,

b) do firmy Place Zabaw – Frajda o dostarczenie szczegółowego kosztorysu z uwzględnieniem parametrów oferowanych urządzeń do uzupełnienia wyposażenia placów zabaw w osiedlu Widok.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:
– przyjął do pracy:
a) z dniem 30.06.2011 r. na czas nieokreślony w wymiarze 1/2 etatu pracownika w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

b) z dniem 19.07.2011 r na 3 miesięczny okres próbny w wymiarze 1 etatu pracownika na stanowisko inspektora ds. ogólnobudowlanych w administracji osiedla Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– na prośbę pracownika rozwiązał z dniem 30.06.2011 r. umowę o prace na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę.

– z dniem 1.07.2011 r. zmienił wysokość wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w administracji osiedla Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

– podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 8/2011
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia wykazu cen odzieży roboczej stanowiącej podstawę do wyliczenia ekwiwalentu oraz zatwierdzenia załącznika nr 1 i nr 2 Instrukcji BHP Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r Prezesa Zarządu dot. ekwiwalentu pienionego za i naprawę odzieży roboczej.

Zarząd Spółdzielni mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza do stosowania ceny odzieży ochronnej zawarte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza do stosowania stawki ekwiwalentu ekwiwalentu pieniężnego na pranie i naprawę odzieży roboczej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Ceny zawarte w w/w wykazie stanowią podstawę do wyliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego pracownikom AM „Czuby” za II półrocze 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.07.2011 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:36, 11 maja 2016

Kategorie: 2011