Protokół Nr 24/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego
Zgromadzenia odbytego w dniu 13.06.2011 r.

Obecni:

1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski

2. Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek

3. Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia – Jerzy Kutyła /Poręba/, Jerzy Kaczmarski /Poręba/, Urszula Ćwiklińska /Ruta/, Jacek Metelski /Ruta/, Smerda Stanisław /Ruta/, Mirosław Firlej /Ruta/, Małgorzata Dunecka /Skarpa/, Leszek Antoniewski /Skarpa/, Wiesław Augustowski /Skarpa/, Waldemar Żak /Skarpa/, Józef Małek /Skarpa/, Roman Janczarek /N Skarpa/, Joanna Kuncewicz /Widok/, Tadeusz Kapusta /Widok/, Danuta Przybyś – Ziemba /Łęgi/, Michał Kołczewski /Łęgi/, Henryk Banach /Łęgi/, Alicja Stadnicka /Błonie/, Teresa Husarek /Błonie/, Andrzej Turski /Błonie/, Elżbieta Betka /członkowie oczekujący/.

4. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Prezes Zarządu przypomniał, że zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdził, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez części Walnego Zgromadzenia oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 302 głosy, w tym:

Poręba 09.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
Poręba 10.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
Ruta 11.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
Ruta 12.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 1
Ruta 13.05.2011 r. – za 10, przeciw 0, wstrz. 0
Ruta 16.05.2011 r. – za 15, przeciw 0, wstrz. 0
Skarpa 17.05.2011 r. – za 20, przeciw 4, wstrz. 2
Skarpa 18.05.2011 r. – za 37, przeciw 0, wstrz. 1
Skarpa 19.05.2011 r. – za 25, przeciw 0, wstrz. 6
Skarpa 20.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
Skarpa 23.05.2011 r. – za 16, przeciw 0, wstrz. 1
N Skarpa 24.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 25.05.2011 r. – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 26.05.2011 r. – za 38, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 27.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 30.05.2011 r. – za 17, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 31.05.2011 r. – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 01.06.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 02.06.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 03.06.2011 r. – za 6, przeciw 0, wstrz. 0
Czł.ocz. 06.06.2011 r. – za 1, przeciw 0, wstrz. 0


– za zatwierdzeniem regulaminu oddano – 287 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 4 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E G U L A M I N
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116, z późn. zm.), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części.

Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków, w tym członków oczekujących, do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Zgodnie z postanowieniami § 79 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej ;
11) uchwalanie zmian Statutu;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 4

 1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.
 2. Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.
 4. Każdemu członkowi obecnemu na części Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos.
 5. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 6. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.
 7. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 8. W części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 5

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na żądanie:
  1) Rady Nadzorczej,
  2) 1/10 członków.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.
  Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
 6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
 7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 6

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia, na piśmie na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 2. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.

§ 7

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 5 Regulaminu. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
 2. Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw.
 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
  Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 5. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
  – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.
 6. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.
 7. Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 8. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 8

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Otwierający obrady przeprowadza wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów.
 3. W skład prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład części Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 9

 1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na każdej części Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni.
 3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.

§ 10

 1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
 2. Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć swe obrady.
 3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§ 11

 1. Każda z części Walnego Zgromadzenia wybiera komisje Mandatowo – Skrutacyjną, Wnioskową, inne komisje w miarę potrzeb.
 2. Każda Komisja składa się z 3 do 5 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji.

§ 12

 1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
 2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania danej części Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady danej części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.
 4. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.

§ 13

 1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się mówców. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi mówców ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.
 2. Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.
 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.
 4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania,
  a za formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
  b) zamknięcia listy dyskutantów,
  c) przerwania dyskusji,
  d) głosowania bez dyskusji,
  e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  f) zarządzenia przerw w obradach.
 5. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza każdej części Walnego Zgromadzenia.

§ 14

 1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego 1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.
 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz „za”, a głosujący przeciw uchwale wyraz „przeciw”.
 4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący części Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 15

Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

§ 16

 1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 17

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
 4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.
 5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
 6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.
 7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.
 9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 18

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
 2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał, rozstrzygają Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 20

 1. Po wyczerpaniu lub zamknięciu dyskusji i ewentualnej odpowiedzi referenta, przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zawiadamia, które wnioski zamierza poddać pod głosowanie oraz w jakim porządku wnioski te będą głosowane. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskami dalszymi.

§ 21

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad części Walnego Zgromadzenia.

§ 22

 1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 23

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia biorący udział w posiedzeniu.
 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 25

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 13 czerwca 2011 r.

II.
W głosowaniu w sprawie wniosków członków z Osiedla „Skarpa”

Za wnioskiem o treści” odstąpić od głosowania / odrzucić / wnioski mieszkańców osiedla „Skarpa” – oddano 299 głosów, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
2. Poręba 10.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
3. Ruta 11.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
4. Ruta 12.05.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
5. Ruta 13.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 2
6. Ruta 16.05.2011 r. – za 11, przeciw 1, wstrz. 4
7. Skarpa 17.05.2011 r. – za 22, przeciw 2, wstrz. 0
8. Skarpa 18.05.2011 r. – za 33, przeciw 0, wstrz. 0
9. Skarpa 19.05.2011 r. – za 18, przeciw 8, wstrz. 6
10. Skarpa 20.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
11. Skarpa 23.05.2011 r. – za 20, przeciw 0, wstrz. 1
12. N Skarpa 24.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
13. Widok 25.05.2011 r. – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
14. Widok 26.05.2011 r. – za 34, przeciw 0, wstrz. 0
15. Łęgi 27.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
16. Łęgi 30.05.2011 r. – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
17. Łęgi 31.05.2011 r. – za 17, przeciw 0, wstrz. 0
18. Błonie 01.06.2011 r. – za 6, przeciw 0, wstrz. 2
19. Błonie 02.06.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
20. Błonie 03.06.2011 r. – za 6, przeciw 0, wstrz. 0
21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. – za 1, przeciw 0, wstrz.0

– za przyjęciem wniosku oddano – 273 głosy,
– przeciw przyjęciu – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 15 głosów.

III.
W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r. – oddano 283 głosy, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
2. Poręba 10.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
3. Ruta 11.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
4. Ruta 12.05.2011 r. – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
5. Ruta 13.05.2011 r. – za 10, przeciw 0, wstrz. 1
6. Ruta 16.05.2011 r. – za 16, przeciw 0, wstrz. 0
7. Skarpa 17.05.2011 r. – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
8. Skarpa 18.05.2011 r. – za 24, przeciw 1, wstrz. 1
9. Skarpa 19.05.2011 r. – za 24, przeciw 3, wstrz. 6
10. Skarpa 20.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
11. Skarpa 23.05.2011 r. – za 17, przeciw 0, wstrz. 3
12. N Skarpa 24.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
13. Widok 25.05.2011 r. – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
14. Widok 26.05.2011 r. – za 23, przeciw 0, wstrz. 0
15. Łęgi 27.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
16. Łęgi 30.05.2011 r. – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
17. Łęgi 31.05.2011 r. – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
18. Błonie 01.06.2011 r. – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
19. Błonie 02.06.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
20. Błonie 03.06.2011 r. – za 7, przeciw 0, wstrz. 0
21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 266 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.
W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r. – oddano 290 głosów, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
2. Poręba 10.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
3. Ruta 11.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
4. Ruta 12.05.2011 r. – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
5. Ruta 13.05.2011 r. – za 10, przeciw 0, wstrz. 1
6. Ruta 16.05.2011 r. – za 16, przeciw 0, wstrz. 0
7. Skarpa 17.05.2011 r. – za 19, przeciw 0, wstrz. 0
8. Skarpa 18.05.2011 r. – za 26, przeciw 0, wstrz. 6
9. Skarpa 19.05.2011 r. – za 22, przeciw 3, wstrz. 3
10. Skarpa 20.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
11. Skarpa 23.05.2011 r. – za 17, przeciw 0, wstrz. 4
12. N Skarpa 24.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
13. Widok 25.05.2011 r. – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
14. Widok 26.05.2011 r. – za 24, przeciw 0, wstrz. 0
15. Łęgi 27.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
16. Łęgi 30.05.2011 r. – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
17. Łęgi 31.05.2011 r. – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
18. Błonie 01.06.2011 r. – za 9, przeciw 1, wstrz. 2
19. Błonie 02.06.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
20. Błonie 03.06.2011 r. – za 7, przeciw 0, wstrz. 0
21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 269 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 5 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 16 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V.
W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. – oddano 293 głosy, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
2. Poręba 10.05.2011 r. – za 13, przeciw 0,wstrz. 0
3. Ruta 11.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
4. Ruta 12.05.2011 r. – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
5. Ruta 13.05.2011 r. – za 10, przeciw 0, wstrz. 0
6. Ruta 16.05.2011 r. – za 16, przeciw 0, wstrz. 0
7. Skarpa 17.05.2011 r. – za 19, przeciw 2, wstrz. 0
8. Skarpa 18.05.2011 r. – za 26, przeciw 1, wstrz. 5
9. Skarpa 19.05.2011 r. – za 24, przeciw 0, wstrz. 7
10. Skarpa 20.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 1
11. Skarpa 23.05.2011 r. – za 19, przeciw 0, wstrz. 2
12. N Skarpa 24.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
13. Widok 25.05.2011 r. – za 0, przecie 0, wstrz. 0
14. Widok 26.05.2011 r. – za 24, przeciw 1, wstrz. 0
15. Łęgi 27.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
16. Łęgi 30.05.2011 r. – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
17. Łęgi 31.05.2011 r. – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
18. Błonie 01.06.2011 r. – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
19. Błonie 02.06.2011 r. – za 9,przeciw 0, wstrz. 0
20. Błonie 03.06.2011 r. – za 6, przeciw 0, wstrz. 1
21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

– za zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 271 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 16 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r., bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, dodatkową informacją z objaśnieniami i pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor”, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2010 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2010, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288 667 318,93 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1 009 852,22 złotych.
 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 16 244 845,07 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za rok obrotowy 2010.
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI.
W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r. oddano 293 głosy z tego:

1. Poręba 09.05.2011 r. poprawka: – za 0, przeciw 10, wstrz. 0
Poręba 09.05.2011 r. uchwała I – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
Poręba 09.05.2011 r. uchwała II – za 1, przeciw 9, wstrz. 1

Poręba 10.05.2011r. poprawka – za 0, przeciw 12, wstrz. 1
Poręba 10.05.2011r. uchwala I – za 3, przeciw 10, wstrz. 0
Poręba 10.05.2011r. uchwała II – za 10, przeciw 3, wstrz. 0

2. Ruta 11.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Ruta 11.05.2011 r. uchwała I – za 12, przeciw 1, wstrz. 0
Ruta 11.05.2011 r. uchwała II – za 1, przeciw 12, wstrz. 0

3. Ruta 12.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 10, wstrz. 0
Ruta 12.05.2011 r. uchwała I – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
Ruta 12.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 10, wstrz. 0

4. Ruta 13.05.2011 r. poprawka – za 3, przeciw 8, wstrz. 0
Ruta 13.05.2011 r. uchwala I – za 8, przeciw 1, wstrz. 2
Ruta 13.05.2011 r. uchwala II – za 0, przeciw 11, wstrz. 0

5. Ruta 16.05.2011 r. poprawka – za 1, przeciw 12, wstrz. 1
Ruta 16.05.2011 r. uchwala I – za 12, przeciw 3, wstrz. 1
Ruta 16.05.2011 r. uchwała II – za 2, przeciw 13, wstrz. 1

6. Skarpa 17.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Skarpa 17.05.2011 r. uchwała I – za 5, przeciw 15, wstrz. 0
Skarpa 17.05.2011 r. uchwała II – za 21, przeciw 0, wstrz. 0

7. Skarpa 18.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 30, wstrz. 1
Skarpa 18.05.2011 r. uchwała I – za 7, przeciw 26, wstrz. 1
Skarpa 18.05.2011 r. uchwała II – za 27, przeciw 2, wstrz. 2

8. Skarpa 19.05.2011 r. poprawka – za 4, przeciw 28, wstrz. 1
Skarpa 19.05.2011 r. uchwała I – za 1, przeciw 29, wstrz. 2
Skarpa 19.05.2011 r. uchwała II – za 31, przeciw 1, wstrz. 1

9. Skarpa 20.05.2011 r. poprawka – za 1, przeciw 11, wstrz. 0
Skarpa 20.05.2011 r. uchwala I – za 0, przeciw 11, wstrz. 1
Skarpa 20.05.2011 r. uchwała II – za 11, przeciw 2, wstrz. 0

10. Skarpa 23.05.2011 r. poprawka – za 1, przeciw 18, wstrz. 1
Skarpa 23.05.2011 r. uchwała I – za 1, przeciw 14, wstrz. 4
Skarpa 23.05.2011 r. uchwała II – za 17, przeciw 1, wstrz. 3

11. N Skarpa 24.05.2011r. poprawka – za 0, przeciw 4, wstrz. 0
N Skarpa 24.05.2011r. uchwała I – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
N Skarpa 24.05.2011r. uchwała II – za 0, przeciw 4, wstrz. 0

12. Widok 25.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 25.05.2011 r. uchwala I – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 25.05.2011 r. uchwala II – za 0, przeciw 0, wstrz. 0

13. Widok 26.05.2011 r. poprawka – za 1, przeciw 23, wstrz. 0
Widok 26.05.2011 r. uchwała I – za 6, przeciw 16 ,wstrz. 0
Widok 26.05.2011 r. uchwała II – za 16, przeciw 4, wstrz. 0

14. Łęgi 27.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 12, wstrz. 0
Łęgi 27.05.2011 r. uchwała I – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 27.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 12, wstrz. 0

15. Łęgi 30.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 20, wstrz. 0
Łęgi 30.05.2011 r. uchwała I – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 30.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 20, wstrz. 0

16. Łęgi 31.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 18, wstrz. 0
Łęgi 31.05.2011 r. uchwala I – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 31.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 18 , wstrz. 0

17. Błonie 01.06.2011 r. poprawka – za 5, przeciw 3, wstrz. 0
Błonie 01.06.2011 r. uchwała I – za 3, przeciw 5, wstrz. 0
Błonie 01.06.2011 r. uchwała II – za 1, przeciw 8, wstrz. 0

18. Błonie 02.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 9, wstrz. 0
Błonie 02.06.2011 r. uchwała I – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 02.06.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 9, wstrz. 0

19. Błonie 03.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 7, wstrz. 0
Błonie 03.06.2011 r. uchwała I – za 7, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 03.06.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 7, wstrz. 0

20. Czł.ocz. 06.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 4, wstrz. 0
Czł.ocz. 06.06.2011 r. uchwała I – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
Czł.ocz. 06.06.2011 r. uchwala II – za 0, przeciw 4, wstrz. 0

– za przyjęciem poprawki oddano – 16 głosów,
– przeciw przyjęciu poprawki – 265 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 5 głosów.

– za przyjęciem uchwały I oddano – 150 głosów,
– przeciw podjęciu – 132 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 11 głosów.

– za przyjęciem uchwały II oddano – 138 głosów,
– przeciw przyjęciu – 150 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 8 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 5 /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późn. zm./ i §79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2010 r. w wysokości 407 102,61 zł podzielić na:

 1. Zasilenie działalności społeczno -kulturalnej – kwota 40 000,00.zł wg. załącznika.
 2. Pozostałą kwotę 367 102,61zł wg. załącznika do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 5 /2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

Ad.1 Zasilenie działalności społeczno- kulturalnej kwota 40 000,00 zł z tego:

– Dom Kultury Skarpa 10 000,00 zł

– Dom Kultury Błonie 10 000,00zł

– Dom Kultury Ruta 10 000,00zł

– Dom Kultury Łęgi 10 000,00zł

Ad.2 Do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlach kwota 367 102,61 zł z tego:

Nazwa osiedla

Pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

83 035,30 zł

N. Skarpa

2 650,30

1 556,51 zł

Ruta

133 377,58

78 332,30 zł

Łęgi

100 972,02

59 300,60 zł

Błonie

88 178,18

51 786,82 zł

Widok

84 930,25

49 879,32 zł

Poręba

73 577,31

43 211,76 zł

OGÓŁEM

625 071,08 m2

367 102,61 zł

367 102,61: 625 071,08m2 = 0,58729738zł/m2
VII.
W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2010 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

1. Poręba 09.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 10, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 9, przeciw 0, wstrz. 1
Z| – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 10, przeciw 0, wstrz. 0

3. Poręba 10.05.2011r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 13, przeciw 0, wstrz. 0

4. Ruta 11.05.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 14, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 13, przeciw 0, wstrz. 0

5. Ruta 12.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 9, przeciw 1, wstrz. 0

6. Ruta 13.05.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 10, przeciw 0, wstrz. 1

7. Ruta 16.05.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 13, przeciw 1, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 10, przeciw 2, wstrz. 3
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 13, przeciw 1, wstrz. 1

8. Skarpa 17.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17, przeciw 1, wstrz. 2
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 11, przeciw 0, wstrz. 5
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 13, przeciw 0, wstrz. 7

9. Skarpa 18.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 19, przeciw 0, wstrz. 13
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 6, przeciw 4, wstrz. 21
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 19, przeciw 1, wstrz. 10

10. Skarpa 19.05.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17, przeciw 2, wstrz. 15
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 6, przeciw 4, wstrz. 22
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 10, przeciw 5, wstrz. 16

11. Skarpa 20.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 12, przeciw 0, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 12, przeciw 0, wstrz. 1
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 11, przeciw 0, wstrz. 1

12. Skarpa 23.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17, przeciw 0, wstrz. 3
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 19, przeciw 1, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 13, przeciw 1, wstrz. 6

13. N Skarpa 24.05.2011r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 4, przeciw 0, wstrz. 0

14. Widok 25.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 0, przeciw 0, wstrz. 0

15. Widok 26.05.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 22, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 24, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 23, przeciw 0, wstrz. 0

16. Łęgi 27.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 12, przeciw 0, wstrz. 0

17. Łęgi 30.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 20, przeciw 0, wstrz. 0

18. Łęgi 31.05.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 18, przeciw 0, wstrz. 0

19. Błonie 01.06.2011 r. –

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 9, przeciw 1, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 8, przeciw 1, wstrz. 1

20. Błonie 02.06.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 9, przeciw 0, wstrz. 0

21. Błonie 03.06.2011 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 6, przeciw 0, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 6, przeciw 0, wstrz. 1
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 6, przeciw 1, wstrz. 0

22. Członkowie oczekujący 06.06.2011 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 1, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Anny Urbanek głosowało – za 1, przeciw 0,wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu
– za udzieleniem absolutorium oddano – 253 głosy
– za nieudzieleniem absolutorium – 6 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 36 głosów.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla zastępcy prezesa ds. eksploatacji Annie Urbanek
– za udzieleniem absolutorium oddano – 222 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 13 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 54 głosy .

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2010 r. dla Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi
– za udzieleniem absolutorium oddano – 235 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 11 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 253 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 6 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 36 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Pani Annie Urbanek – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 222 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 13 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 54 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2010 r.

Na podstawie § 79 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2010 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 235 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 11 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 43 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
VIII.
W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r.

W głosowaniu w sprawie wniosków z lustracji – oddano 277 głosów, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 10, wstrz. 0
Poręba 09.05.2011 r. uchwała – za 9, przeciw 0, wstrz. 1

2. Poręba 10.05.2011r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Poręba 10.05.2011r. uchwała – za 10, przeciw 0, wstrz. 2

3. Ruta 11.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Ruta 11.05.2011 r. uchwała – za 13, przeciw 0, wstrz. 0

4. Ruta 12.05.2011 r. poprawka – za 1, przeciw 6, wstrz. 1
Ruta 12.05.2011 r. uchwała – za 6, przeciw 1, wstrz. 3

5. Ruta 13.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 10, wstrz. 1
Ruta 13.05.2011 r. uchwała – za 8, przeciw 3, wstrz. 0

6. Ruta 16.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 12, wstrz. 0
Ruta 16.05.2011 r. uchwała – za 12, przeciw 0, wstrz. 0

7. Skarpa 17.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 12, wstrz. 0
Skarpa 17.05.2011 r. uchwała – za 10, przeciw 0, wstrz. 4

8. Skarpa 18.05.2011 r. poprawka – za 14, przeciw 0, wstrz. 12
Skarpa 18.05.2011 r. uchwała – za 3, przeciw 14, wstrz. 9

9. Skarpa 19.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 1, wstrz. 25
Skarpa 19.05.2011 r. uchwała – za 5, przeciw 0, wstrz. 27

10. Skarpa 20.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 8, wstrz. 5
Skarpa 20.05.2011 r. uchwały – za 13, przeciw 0, wstrz. 0

11. Skarpa 23.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 18, wstrz. 3
Skarpa 23.05.2011 r. uchwała – za 18, przeciw 0, wstrz. 3

12. N Skarpa 24.05.2011r. poprawka – za 0, przeciw 4, wstrz. 0
N Skarpa 24.05.2011r. uchwała – za 4, przeciw 0, wstrz. 0

13. Widok 25.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 25.05.2011 r. uchwała – za 0, przeciw 0, wstrz. 0

14. Widok 26.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 20, wstrz. 0
Widok 26.05.2011 r. uchwała – za 21, przeciw 0, wstrz. 0

15. Łęgi 27.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 12, wstrz. 0
Łęgi 27.05.2011 r. uchwała – za 12, przeciw 0, wstrz. 0

16. Łęgi 30.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 18, wstrz. 1
Łęgi 30.05.2011 r. uchwała – za 19, przeciw 0, wstrz. 0

17. Łęgi 31.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 17, wstrz. 1
Łęgi 31.05.2011 r. uchwała – za 17, przeciw 0, wstrz. 1

18. Błonie 01.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 8, wstrz. 1
Błonie 01.06.2011 r. uchwała – za 8, przeciw 0, wstrz. 1

19. Błonie 02.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 9, wstrz. 0
Błonie 02.06.2011 r. uchwała – za 9, przeciw 0, wstrz. 0

20. Błonie 03.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 6, wstrz. 1
Błonie 03.06.2011 r. uchwała – za 6, przeciw 0, wstrz. 1

21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 1, wstrz. 0
Czł.ocz. 06.06.2011 r. uchwała – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

– za przyjęciem poprawki oddano – 15 głosów,
– przeciw przyjęciu poprawki – 201 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 51 głosów.

– za przyjęciem uchwały oddano – 207 głosów,
– przeciw podjęciu – 18 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 52 głosy .

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 do 12.04.2011 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowany na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX.

W głosowaniu w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia regulaminu – oddano 276 głosów, w tym:
1. Poręba 09.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 0
2. Poręba 10.05.2011 r. – za 8, przeciw 0, wstrz. 2
3. Ruta 11.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
4. Ruta 12.05.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 1
5. Ruta 13.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 0
6. Ruta 16.05.2011 r. – za 16, przeciw 0, wstrz. 0
7. Skarpa 17.05.2011 r. – za 11, przeciw 0, wstrz. 1
8. Skarpa 18.05.2011 r. – za 24, przeciw 0, wstrz. 2
9. Skarpa 19.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 30
10. Skarpa 20.05.2011 r. – za 13, przeciw 0, wstrz. 0
11. Skarpa 23.05.2011 r. – za 19, przeciw 0, wstrz. 2
12. N Skarpa 24.05.2011 r. – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
13. Widok 25.05.2011 r. – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
14. Widok 26.05.2011 r. – za 22, przeciw 0, wstrz. 0
15. Łęgi 27.05.2011 r. – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
16. Łęgi 30.05.2011 r. – za 19, przeciw 0, wstrz. 0
17. Łęgi 31.05.2011 r. – za 18, przeciw 0, wstrz. 0
18. Błonie 01.06.2011 r. – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
19. Błonie 02.06.2011 r. – za 10, przeciw 0, wstrz. 0
20. Błonie 03.06.2011 r. – za 7, przeciw 0, wstrz. 0
21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

– za zatwierdzeniem regulaminu oddano – 241 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu – 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 38 głosów.

UCHWAŁA Nr 10 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

w sprawie: przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.
 2. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni.
 3. Rada nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań i realizację celów statutowych Spółdzielni oraz czuwa nad całokształtem jej działalności.

II. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

 1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. Nie pozbawia to prawa do kandydowania w wyborach do tych organów Spółdzielni.

§ 3

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.

§ 4

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 2. Do podstawowych obowiązków członka Rady Nadzorczej należy:
  – aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i komisji problemowych do których został wybrany,
  – realizowanie zadań programowych Rady Nadzorczej oraz gospodarczych i społecznych celów Spółdzielni,
  – przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą,
  – sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań oraz funkcji w Radzie Nadzorczej i obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni,
  – uczestniczenie w spotkaniach z członkami Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 6

Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 7

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  2/ zrzeczenia się mandatu,
  3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.
 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.

III. Zakres działania RADY

§ 8

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  10) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
  16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
  20) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
  25) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania,
  26) uchwalanie innych regulaminów,
  27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 9

 1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 10

 1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 11

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
 4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.
 5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
 6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.
 7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.
 9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 12

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
 2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 13

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia biorący udział w posiedzeniu.
 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

V. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 14

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy organizowanie pracy Rady a w szczególności należy:
  – przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
  – opracowywanie projektów harmonogramów posiedzeń Rady,
  – opracowywanie projektów sprawozdań i uchwał na Walne Zgromadzenie,
  – przygotowywanie Radzie do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez komisje,
  – wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem pracy Rady.

§ 15

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe.
 2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powoływać również komisje doraźne do realizacji określonych zadań, każdorazowo ustalając jej skład osobowy, przedmiot działania i czas funkcjonowania.
 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków Rady, spośród których komisja wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
 4. Komisje stałe działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę i przedkładają Radzie plany pracy oraz okresowe sprawozdania.
 5. Komisje Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy.
 6. Podjęte wnioski i zalecenia komisje przedkładają Radzie Nadzorczej.
 7. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.

§ 16

Rada może w czasie trwania kadencji dokonywać w miarę potrzeb zmian w składzie Prezydium oraz komisji stałych i doraźnych Rady.

VI. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 17

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 18

 1. Posiedzenie Rady może się odbywać w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
 2. Podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Nadzorczą wymaga obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych, zgodnie ze Statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 19

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni.
 2. Prowadzący posiedzenie może za zgodą Rady udzielić głosu osobie przysłuchującej się obradom.

§ 20

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, zawierające czas, miejsce i porządek obrad, powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu tego posiedzenia Rady zawiadamia się również zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrywać sprawę bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
  Porządek obrad powinien zawierać:
  – przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
  – przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz sprawozdania z przebiegu realizacji podjętych przez Radę uchwał i wniosków,
  – informację z działalności Prezydium w okresie między posiedzeniami,
  – informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
  – składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady,
  – inne sprawy merytoryczne.

§ 21

 1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca, stwier-dzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Prowadzący obrady może ograniczyć czas wypowiedzi lub ilość wypowiedzi jednego członka Rady w danej sprawie, a także zwrócić mu uwagę lub odebrać głos jeśli wypowiedź odbiega od dyskusji. Za zgodą Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad jednocześnie.
 3. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a/ ograniczenia czasu wystąpień,
  b/ zamknięcia listy dyskutantów,
  c/ przerwania dyskusji,
  d/ głosowania bez dyskusji.
  e/ kolejności i sposobie uchwalania wniosków,
  f/ zarządzania przerw w obradach,
  h/ przerwania obrad.
  W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza się jedynie dwa głosy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi, przy czym za głos popierający uważa się wystąpienie osoby zgłaszającej ten wniosek.
 4. Wnioski i oświadczenia do protokółu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę prowadzącego posiedzenie Rady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 22

Decyzje Rady powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń i wniosków kierowanych do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokółu.

§ 23

 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
 2. Wnioski najdalej idące powinny być głosowane w pierwszej kolejności.
 3. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są poza kolejnością.
 4. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 5. Głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 6. Wybory i odwołanie Członków Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym,na podstawie zasad określonych w regulaminie wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 20 stycznia 1998 r. z póżn. zm. oraz Regulaminie odwoływania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 8 października 2002 r.

§ 24

 1. Uchwały Rady są ważne, jeśli zostały podjęte większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych zgodnie ze Statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 25

Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 26

Uchwały Rady obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej Organy.

§ 27

Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego, z zastrzeżeniem treści § 69 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółdzielni.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
  b/ listę obecności,
  c/ porządek obrad,
  d/ nazwiska referentów sprawy,
  e/ nazwiska dyskutantów nad sprawą z podaniem zgłoszonych wniosków,
  f/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” wraz z nazwiskami w przypadku głosowań imiennych,
  g/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
  h/ oświadczenia złożone do protokółu,
  i/ podpis przewodniczącego i sekretarza.
 2. Podjęte na posiedzeniu Rady uchwały wpisuje się do prowadzonego w Spółdzielni Rejestru Uchwał z podaniem ich oznakowania, tytułu i daty.
 3. Dokumentacja powinna być przechowywana na terenie Spółdzielni tak, aby zawsze była dostępna dla członków Spółdzielni i osób będących stroną w sprawach.

§29

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w dniu 13.06.2011 roku.

X.

W głosowaniu w sprawie upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno – kulturalną.

W głosowaniu w sprawie upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia – oddano 274 głosy, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 8, wstrz. 0
Poręba 09.05.2011 r. uchwała – za 8, przeciw 0, wstrz. 2

2. Poręba 10.05.2011r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Poręba 10.05.2011r. uchwała – za 9, przeciw 0, wstrz. 1

3. Ruta 11.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Ruta 11.05.2011 r. uchwala – za 13, przeciw 0, wstrz. 0

4. Ruta 12.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 9, wstrz. 1
Ruta 12.05.2011 r. uchwala – za 8, przeciw 0, wstrz. 2

5. Ruta 13.05.2011 r. poprawka – za 2, przeciw 8, wstrz. 1
Ruta 13.05.2011 r. uchwała – za 9, przeciw 0, wstrz. 2

6. Ruta 16.05.2011 r. poprawka – za 1, przeciw 12, wstrz. 0
Ruta 16.05.2011 r. uchwała – za 13, przeciw 1, wstrz. 0

7. Skarpa 17.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Skarpa 17.05.2011 r. uchwała – za 17, przeciw 0, wstrz. 0

8. Skarpa 18.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 23, wstrz. 0
Skarpa 18.05.2011 r. uchwała – za 26, przeciw 0, wstrz. 0

9. Skarpa 19.05.2011 r. poprawka – za 16, przeciw 5, wstrz. 7
Skarpa 19.05.2011 r. uchwala – za 13, przeciw 5, wstrz. 13

10. Skarpa 20.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 13, wstrz. 0
Skarpa 20.05.2011 r. uchwala – za 13, przeciw 0, wstrz. 0

11. Skarpa 23.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 20, wstrz. 0
Skarpa 23.05.2011 r. uchwała – za 20, przeciw 0, wstrz. 0

12. N Skarpa 24.05.2011r. poprawka – za 0, przeciw 4, wstrz. 0
N Skarpa 24.05.2011r. uchwala – za 4, przeciw 0, wstrz. 0

13. Widok 25.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 25.05.2011 r. uchwała – za 0, przeciw 0, wstrz. 0

14. Widok 26.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 21, wstrz. 0
Widok 26.05.2011 r. uchwała – za 22, przeciw 0, wstrz. 0

15. Łęgi 27.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 12, wstrz. 0
Łęgi 27.05.2011 r. uchwala – za 12, przeciw 0, wstrz. 0

16. Łęgi 30.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 18, wstrz. 1
Łęgi 30.05.2011 r. uchwala – za 19, przeciw 0, wstrz. 0

17. Łęgi 31.05.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 18, wstrz. 0
Łęgi 31.05.2011 r. uchwała – za 18, przeciw 0, wstrz. 0

18. Błonie 01.06.2011 r. poprawka – za 2, przeciw 7, wstrz. 0
Błonie 01.06.2011 r. uchwala – za 6, przeciw 0, wstrz. 0

19. Błonie 02.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 9, wstrz. 0
Błonie 02.06.2011 r. uchwała – za 9, przeciw 0, wstrz. 1

20. Błonie 03.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 6, wstrz. 1
Błonie 03.06.2011 r. uchwała – za 6, przeciw 0, wstrz. 1

21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. poprawka – za 0, przeciw 1, wstrz. 0
Czł.ocz. 06.06.2011 r. uchwała – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

Poprawka
– za upoważnieniem – 21 głosów,
– przeciw upoważnieniu – 233 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 11 głosów.
Uchwała
– za upoważnieniem – 246 głosów,
– przeciw upoważnieniu – 6 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 22 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 79 pkt 7 Statutu – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnić Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno-kulturalną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI.

W głosowaniu w sprawie rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52

W głosowaniu w sprawie – oddano 308 głosów, w tym:

1. Poręba 09.05.2011 r. uchwała I – za 8, przeciw 0, wstrz. 2
Poręba 09.05.2011 r. uchwala II – za 0, przeciw 10, wstrz. 0

2. Poręba 10.05.2011r. uchwała I – za 11, przeciw 1, wstrz. 1
Poręba 10.05.2011r. uchwala II – za 1, przeciw 11, wstrz. 1

3. Ruta 11.05.2011 r. uchwała I – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
Ruta 11.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 12, wstrz. 1

4. Ruta 12.05.2011 r. uchwala I – za 6, przeciw 1, wstrz. 3
Ruta 12.05.2011 r. uchwała II – za 1, przeciw 4, wstrz. 4

5. Ruta 13.05.2011 r. uchwala I – za 6, przeciw 0, wstrz. 4
Ruta 13.05.2011 r. uchwala II – za 0, przeciw 6, wstrz. 4

6. Ruta 16.05.2011 r. uchwała I – za 11, przeciw 1, wstrz. 0
Ruta 16.05.2011 r. uchwała II – za 1, przeciw 11, wstrz. 0

7. Skarpa 17.05.2011 r. uchwała I – za 6, przeciw 17, wstrz. 0
Skarpa 17.05.2011 r. uchwała II – za 12, przeciw 5, wstrz. 4

8. Skarpa 18.05.2011 r. uchwała I – za 2, przeciw 27, wstrz. 3
Skarpa 18.05.2011 r. uchwała II – za 31, przeciw 0, wstrz. 6

9. Skarpa 19.05.2011 r. uchwała I – za 4, przeciw 25, wstrz. 3
Skarpa 19.05.2011 r. uchwała II – za 25, przeciw 0, wstrz. 7

10. Skarpa 20.05.2011 r. uchwała I – za 10, przeciw 0 ,wstrz. 3
Skarpa 20.05.2011 r. uchwala II – za 0, przeciw 10, wstrz. 3

11. Skarpa 23.05.2011 r. uchwala I – za 7, przeciw 5, wstrz. 6
Skarpa 23.05.2011 r. uchwała II – za 9, przeciw 6, wstrz. 4

12. N Skarpa 24.05.2011r. uchwala I – za 4, przeciw 0, wstrz. 0
N Skarpa 24.05.2011r. uchwała II – za 0, przeciw 4, wstrz. 0

13. Widok 25.05.2011 r. uchwała I – za 0, przeciw 0, wstrz. 0
Widok 25.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 0, wstrz. 0

14. Widok 26.05.2011 r. uchwała I – za 30, przeciw 8, wstrz. 0
Widok 26.05.2011 r. uchwała II – za 6, przeciw 31, wstrz. 0

15. Łęgi 27.05.2011 r. uchwała I – za 12, przeciw 0, wstrz. 0
Łęgi 27.05.2011 r. uchwala II – za 2, przeciw 12, wstrz. 0

16. Łęgi 30.05.2011 r. uchwała I – za 18, przeciw 0, wstrz. 1
Łęgi 30.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 18, wstrz. 1

17. Łęgi 31.05.2011 r. uchwała I – za 17, przeciw 0, wstrz. 1
Łęgi 31.05.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 17, wstrz. 1

18. Błonie 01.06.2011 r. uchwała I – za 9, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 01.06.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 9, wstrz. 0

19. Błonie 02.06.2011 r. uchwała I – za 7, przeciw 0, wstrz. 3
Błonie 02.06.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 9, wstrz. 1

20. Błonie 03.06.2011 r. uchwała I – za 7, przeciw 0, wstrz. 0
Błonie 03.06.2011 r. uchwała II – za 0, przeciw 7, wstrz. 0

21. Czł.ocz. 06.06.2011 r. uchwała I – za 0, przeciw 1, wstrz. 0
Czł.ocz. 06.06.2011 r. uchwała II – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

uchwała – oddano 303 głosów, w tym:
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 187 głosów,
– za uchyleniem uchwały (przeciw) Rady Nadzorczej – 86 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 30 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 12/2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2011 r.

UZASADNIENIE

Wyżej wymieniona działka, zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji (objętej planem inwestycyjnym Spółdzielni, zatwierdzonym stosowną uchwałą Rady Nadzorczej SM „Czuby”) konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21. Budowa infrastruktury na przedmiotowej działce nie powoduje wycinki drzew, nie narusza ekosystemu, nie stanowi żadnego zagrożenia i nie obciąża kosztami mieszkańców osiedla Skarpa.

Dodatkowo należy podkreślić, że na mocy przepisu art.27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością wspólną i jednocześnie wyłączone jest działanie przepisów ustawy o własności lokali w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną, w związku z powyższym zaskarżona Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.

Uchwała II – oddano 308 głosów, w tym:
– za uchyleniem uchwały (przeciw) Rady Nadzorczej – 182 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 89 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 37 głosów

Uchwala w przedstawionym poniżej brzmieniu nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr… /2011
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego Zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XII.
Głosowanie w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.
Za wyborem na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu jawnym oddano:

1. Poręba 09.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 8
Janina Samborska – za 0

2. Poręba 10.05.2011r.
Grażyna Kasprzak – za 13
Janina Samborska – za 0

3. Ruta 11.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 4
Janina Samborska – za 6

4. Ruta 12.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 7

5. Ruta 13.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 7
Janina Samborska – za 0

6. Ruta 16.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 4
Janina Samborska – za 8

7. Skarpa 17.05.2011 r.
Garzyna Kasprzak – za 4
Janina Samborska – za 3

8. Skarpa 18.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 12
Janina Samborska – za 11

9. Skarpa 19.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 1
Janina Samborska – za 5

10. Skarpa 20.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 5
Janina Samborska – za 3

11. Skarpa 23.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 3
Janina Samborska – za 4

12. N Skarpa 24.05.2011r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 4

13. Widok 25.05.2011 r
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 0

14. Widok 26.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 21
Janina Samborska – za 2

15. Łęgi 27.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 12

16. Łęgi 30.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 19

17. Łęgi 31.05.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 17

18. Błonie 01.06.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 3

19. Błonie 02.06.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 9

20. Błonie 03.06.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 7

21. Członkowie oczekujący 06.06.2011 r.
Grażyna Kasprzak – za 0
Janina Samborska – za 1

Za wyborem Grażyny Kasprzak na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu oddano 82 głosów.

Za wyborem Janiny Samborskiej na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w głosowaniu oddano 121 głosów.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13 /2011
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2011 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 72 ust.2 i 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią Janinę Samborska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII.
Głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.

Za wyborem niżej wymienionych osób/ członków/ na członka Rady Nadzorczej oddano:

 1. Jadwiga Kulesza – 14 głosów,
 2. Dariusz Siwek – 28 głosów.

W związku z powyższym na członka Rady Nadzorczej SM „Czuby” został wybrany Dariusz Siwek.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:39, 11 maja 2016

Kategorie: 2011