Protokół Nr 21/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 24
.05.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe,
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne,
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.11.2011 r.
– 5 członkom w terminie do 31.03.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.05.2011 r.

skierowanie spraw na drogę postepowania sadowego

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. skierowania spraw na drogę postepowania sądowego przeciwko 17 wymienionym w załączniku dłużnikom o zapłatę należności czynszowych- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 100%

wyksięgowania w koszty różnic z tytułu zaliczek na wkład budowlany oraz kosztów postępowania sądowego:

Zarząd spółdzielni wyraził zgodę na wyksięgowanie w koszty powstałego niedoboru środków finansowych stanowiących różnicę wynikająca z tytułu zaliczki na wkład budowlany z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego – Ruta zespół I oraz kosztów postepowania sądowego w sprawie syg. Akt IC 360/05 a kosztami poniesionymi przez Spółdzielnie w łącznej wysokości 3 336,86 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adres lokalu.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

– zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na prace:
a) przetargu nieograniczonego na roboty związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie oraz zawarcie umów na wykonanie w/w robót z firmami wskazanymi przez komisje przetargowa,

b) przetargu nieograniczonego na wykonanie robót dekarskich w osiedlu Ruta, Błonie – zawarcie umowy na wykonanie w/w robót z firmą REMBUD . Unieważnić przetarg z powodu braku ofert w osiedlu Łęgi.

przeprowadzenie przetargu:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:
a) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu schodów w prześwitach budynków i przed wejściami do budynków w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku,

b) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie dodatkowych dwóch podestów przed wejściami do klatek budynków przy ulicy Gościnnej 11 i 13 – zawarcie umowy na wykonanie z firma Budownictwo Drogowe, która obecnie wykonuje roboty remontowe w osiedlu Skarpa,

c) w trybie „zamówienia z wolnej ręki” na wykonanie dodatkowego remontu alejki przed budynkiem Radości 14 – zawarcie umowy na wykonanie z firmą przedsiębiorstwem Wielobranżowym AMIBEX, która obecnie wykonuje roboty remontowe w osiedlu Skarpa,

d) przetargu nieograniczonego na wykonanie parkingu przy ul. Dragonów oraz zatoki parkingowej przy ulicy Rycerska 1. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawarta we wniosku,

e) w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie remontu dopcieplenia ścian szczytowych budynku przy ulicy Radości 5 w osiedlu Skarpa. Zatwierdził wykaz firm do których należy wysłać zapytanie oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycja zawartą we wniosku.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– wyraził zgodę na ubieganie się na przyjęcie w poczet członków i załatwienia niezbędnych formalności w terminie do 31.12.2011 r. oraz pod rygorem wnoszenia bieżących opłat eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe przyszłego członka.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni zapoznał się z wynikami głosowań nad uchwałami na odbytych 11 częściach Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:41, 11 maja 2016

Kategorie: 2011