Protokół Nr 18/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 04.05.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu ds. pracowniczych i administracyjnych – Jolanta Dżygadło
5. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.12.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 30.04.2012 r.
oraz
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2011 r. z tytułu niedoboru zaliczki na wkład budowlany.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgody członkowi na zwrot z konta opłat eksploatacyjnych nadpłaty w wysokości 1 300 zł za boks garażowy przy ulicy Bursztynowej – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zlecenie wykonania

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zgodnie z paragrafem 46 Regulaminu wykonanie:

– Zakładowi Urządzania i Utrzymania Zieleńców cięcia drzew na ulicy Fantastycznej 3 szt. Przytulna 1 sz. w osiedlu Skarpa,
– pracownikowi na koszenie trawników w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika,

– w firmie Import – Eksport zakup kosy spalinowej.

remontu mienia spółdzielni

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wykaz robót remontowych i wydatkowanie na ten cel środków na mieniu spółdzielni:
Ruta – remont elewacji i dachu pawilonu Różana 8 i remont schodów ul. Watykańska, oraz adaptacja pomieszczeń archiwum przy ul. Watykańskiej,
Łęgi – ogrodzenie placu zabaw ul. Biedronki/ Kaczeńcowa.
Widok – wymiana nawierzchni ciągu pieszego Bursztynowa 30 – 32
Poręba – remont pomieszczeń administracji i warsztatu.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zatrudnił od 5.05.2011 r. na umowę zlecenie, na stanowisku inspektora ds. technicznych nowego pracownika, na czas zastępstwa za przebywającego na zwolnieniu lekarskim – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

– zmienił wymiar czasu pracy gospodarzowi rejonu mieszkalnego w osiedlu Łęgi z całego na 1/2 etatu z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia – w trym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad. 6 Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:43, 11 maja 2016

Kategorie: 2011