Protokół Nr 16/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 19.04.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 50%

spisanie w koszty operacyjne osiedli

Zarząd Spółdzielni zaakceptował wniosek dot. spisanie w koszty operacyjne osiedli i rozwiązanie rezerw na należności nieściągalne z tytułu opłat za lokale użytkowe wg wykazu ujętego w załączniku – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dotyczące lokali z osiedla Ruta Różana 3, 6, Skarpa Romantyczna 9, Przedwiośnie 2, Błonie Kawaleryjska 18.
W sprawach tych komornik umorzył postępowania wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot nadpłaty występującej na koncie opłat eksploatacyjnych członka zam. przy ulicy Dziewanny w osiedlu Ruta w wysokości 2 951,90 zł – w tym miejscu w protokole umieszczono dane członka.

ustalenia

Zarząd Spółdzielni akceptował wniosek dot. wystawienia nakazu zapłaty na zadłużenie z tytułu opłat normatywu w wysokości 45 382,84 zł za lokal przy ulicy Watykańskiej na byłego członka, który został skreślony z rejestru na własną prośbę /brak podziału majątku i nie uregulowany stan prawny/ – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

 1. nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji:
  – renowacji powierzchni skażonych mikrobiologicznie budynku Szmaragdowa 4,
  – malowanie elewacji budynku Bursztynowa 29a
  Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
 2. W trybie „zapytania o cenę” na docieplenie ścian szczytowych budynku przy ulicy Różanej 16
  Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
 3. W trybie przetargu nieograniczonego wykonanie remontu balkono – tarasów, gazonów kwiatowych, remontu balkonów, wykonanie zatok parkingowych w osiedlu Ruta.
  Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– zmienił swoją decyzję z dnia 18.05.1995 r. dot. wyeliminowania uczestnika z grona uczestników konsorcjum i rozwiązania umowy najmu lokalu w związku z powstałym zadłużeniem. Zadłużenie zostało spłacone i w/w uczestnik będzie mógł ubiegać się o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu przy ulicy Bursztynowa w oparciu o ustalenia umowy uczestników konsorcjum- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego uczestnika konsorcjum.

– wyraził wstępną zgodę członkowi spółdzielni na zamianę lokalu mieszkalnego przy ulicy Sasankowej w osiedlu Ruta z osobą posiadającym lokal przy ulicy Mont6ażowej w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka i osoby zamieniającej mieszkanie.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni zapoznał się z protokołami z kontroli przeprowadzonej w dniu 18.04.2011 r. – sprawdzenia czy na wszystkich klatkach schodowych budynków i tablicach osiedlowych zostały umieszczone zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym do odbycia w częściach w dniach od 9.05.2011 r. do 6.06.2011 r.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:45, 11 maja 2016

Kategorie: 2011