Protokół Nr 14/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 05
.04.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
5. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach

– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty,

oraz przesunięcia terminu spłaty zadłużenia z tytułu normatywu
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2012 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty na zadłużenia bieżące i wniosek do komornika o egzekucję zadłużenia ze sprawy sądowej.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 2 członkom w wysokości 100%

oraz
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczania od nieterminowych wpłaty normatywu,
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczania zasądzonych nakazem zapłaty
– 3 członkom w wysokości 50% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi w wysokości 70% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi w wysokości 100% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi w wysokości 100% z tytułu nieterminowo wniesionej zaliczki na wkład budowlany .

zmiany wysokości opłat za miejsce postojowe

Zarząd Spółdzielni w związku ze wzrostem miesięcznego minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 386 zł z dniem 1.05.2011 r. zmienia wysokość opłat za miejsce postojowe na parkingach strzeżonych w osiedlu Skarpa na terenie Spółdzielni:
– samochód osobowy – 80,08 zł/m c netto, brutto 98,50 zł/m -c
– samochód dostawczy do 2,5 t – 96,00 zł/m -c netto, brutto 118,08 zł/m -c
– motocykl – 45,00 zł/m c netto, brutto 55,35 zł/m -c

zgody na częściowe fakturowanie prac remontowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu AMIBEX na częściowe fakturowanie prac związanych z remontem ciągów pieszych przed budynkami przy ulicy Radości 1, 3, 5, Romantycznej 17, 19 po wykonaniu minimum 50% zakresu robót.

uregulowanie należności za zbyte mieszkanie

Zarząd Spółdzielni polecił spisać w koszty osiedla Skarpa kwotę 439,29 zł – należność za marzec i kwiecień 2011 r. za zbyte mieszkanie w osiedlu Skarpa Przedwiośnie zajmowane przez byłego członka, któremu wezwanie do zapłaty nie zostało doręczone, a poczta dokonała zwrotu wezwania z adnotacją „adresat zmienił miejsce zamieszkania”- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego członka.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni nie zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 – polecił unieważnić przetarg zgodnie z uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok Nr 12/2011 z dnia 20.03.2011 r.

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na roboty związane z remontem nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa i Ruta, wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie powyższych prac z firmą wskazaną w protokole – KOM- EKO Sp.z o.o.

zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zarząd Spółdzielni na podstawie paragrafu 46 pkt 2 ppkt 1, 4, 6, wyraził zgodę na zlecenie w trybie zamówienia z wolnej ręki projektów dociepleń ścian szczytowych budynków przy ulicy Radości 5, Romantycznej 19 w osiedlu Skarpa.

awaryjnej naprawy ulic w osiedlu Łęgi

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie zapytania o cenę na częściowy remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedla Łęgi będących mieniem Spółdzielni, Zatwierdził wykaz firm do których należy skierować zapytanie oraz termin przeprowadzenia przetargu.

naprawy nawierzchni parkingu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie KOM -EKO naprawy nawierzchni asfaltowej po sezonie zimowym na parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok.

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgody Fabryce Okien SPECTRUM Sp.z o.o. na zamianę 5% kaucji na poczet gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– ze względu na niedopełnienie formalności prawnych i wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu odmówił przyjęcia w poczet członków i nabycia lokatorskich prawa 2 osobom – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków

– wyraził wstępną zgodę na zawarcie spółdzielczego prawa do lokalu przy ulicy Tymiankowej w osiedlu Łęgi osobie dokonującej zamiany mieszkania – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka i nabywcy mieszkania.

Ad. 5 Ustalano jakie materiały na Walne Zgromadzenie zostaną umieszczone w informatorze dostarczone wszystkim członkom Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:46, 11 maja 2016

Kategorie: 2011