Protokół Nr 13/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 29
.03.2011 r.

Obecni:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Zastępca głównego księgowego – kierownik działu księgo. Fin. – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu księgowości inwestycyjnej i kredytowej – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat eksploatacyjnych i windykacji – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu ds. pracowniczych i administracyjnych – Jolanta Dżygadło
5. Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
6. St. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ,
2. Sprawy finansowe.
3. Sprawy techniczno – eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad. 1 Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag, jednomyślnie – 3 za.

Ad. 2 Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo – księgowego dot.

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.03.2012 r. – termin ostateczny
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił wytopić z wnioskiem do komornika o wszczęcie procedury egzekucyjnej.
oraz przesunięcia terminu spłaty zadłużenia z tytułu normatywu
– 2 członkom w terminie do 30.04.2011 r.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 30%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 1 członkowi w wysokości 100%
oraz
– 1 członkowi w wysokości 50% z tytułu nieterminowej wpłaty normatywu
– 1 członkowi nie wyraził zgody na odstąpienie od naliczenia odsetek zasądzonych nakazem zapłaty i odsetek naliczonych po nakazie zapłaty.

udzielenia pożyczki wewnętrznej z funduszu zasobowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na udzielenie pożyczki wewnętrznej z funduszu zasobowego i zatwierdził skorygowany harmonogram spłaty kosztu docieplenia budynku Dragonów 14 zgadnie z załącznikiem.

wypłaty zwaloryzowanego wkładu

Zarząd Spółdzielni postanowił odroczyć termin rozpatrzenia wniosku o wypłatę zwaloryzowanego wkładu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków i adresy lokali mieszkalnych.

Ad. 3 Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie:

  1. Na budowę zatok parkingowych w osiedlu Łęgi – etap I odbytego w dniu 28.03.2011 r. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie powyższych robót ze wskazanym w protokole wykonawcą firmą „EKSAM”,
  2. Na roboty związane z przeglądem instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych osiedla Skarpa, Ruta ,Łęgi, Poręba, wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie powyższych robót ze wskazanym w protokole wykonawcą Usługowym Zakładem Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych oraz w osiedlu Widok Spółdzielnią Pracy Kominiarzy w Lublinie,
  3. Na wykonanie robót brukarskich , wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie powyższych robót ze wskazanym w protokole wykonawcą firmą Budownictwo Drogowe w Lublinie, Zakładem Usługowo – Handlowym „EKSAM”, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „AMIBEX”- osiedle Skarpa, Zakładem Usługowo – Handlowym „EKSAM w osiedlu Łęgi i Widok oraz Zakładem Usługowo – Handlowym „EKSAM’ i Zakładem Robót Drogowych w Lublinie w osiedlu Błonie,
  4. Na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Skarpa, Widok, Poręba, wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie powyższych robót ze wskazanym w protokole wykonawcą firmą Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Lublinie,
  5. Na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa, wyraził zgodę na podpisanie umowy na wykonanie powyższych robót ze wskazanym w protokole wykonawcą firmą MATREN – BUD.

Zarząd Spółdzielni nie zatwierdził protokołu z przetargu odbytego w dniu 23.03.2011 r. na remont wiatrołapów w osiedlu Łęgi w nieruchomościach 03 i 18, polecił przeprowadzić drugi przetarg w trybie „zapytania o cenę” – zgodnie z paragrafem 45 Regulaminu.

podziału lokalu użytkowego

Zarząd Spółdzielni wyraził wstępną zgodę na podział lokalu użytkowego przy ulicy Radości pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych we wniosku (przygotowanie projektu podziału, przedłożenie zaświadczenia Urzędu Miasta o spełnieniu wymogów lokali samodzielnych) – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot.lokalu.

Ad. 4 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad. 5 Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zaakceptował wniosek kierownika działu ds. pracowniczych dot.

– z dniem 2.05.2011 r. przyjął do pracy nowego pracownika na okres próbny do 1.08.2011 r. w wymiarze 1/2 etatu w charakterze inspektora ds. ekonomicznych w osiedlu Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– w okresie od 1.05.2011 r. do 31.12.2011 r. zmienił umowę o pracę pracownikowi powierzając stanowisko st. referenta ds. członkowsko – mieszkaniowych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– przedłużył umowy o pracę z niżej wymienionymi pracownikami – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników

  1. Zatrudnionym w Zarządzie i administracji ogólnej od 1.05.2011 r. do 31.08.2011 r. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
  2. Zatrudnionym w Zarządzie i administracji ogólnej od 1.05.2011 r. do 31.08.2011 r. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
  3. Zatrudnionym w Administracji osiedla Ruta od 1.05.2011 r. na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
  4. Zatrudnionym w Administracji od 1.05.2011 r. do 30.04.2011 r. z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
  5. Zatrudnionym administracji od 25.04.2011 r. na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Ad. 6 Zarząd Spółdzielni w związku z zaskarżeniem uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/3/2011 r z dnia 11.01.2011 r. postanowił w materiałach na Walne Zgromadzenie umieścić poniżej przedstawione projekty:

Projekt1

UCHWAŁA Nr …../2011
Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PROJEKT1

 

Załącznik
do uchwały Nr ../2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

 

UZASADNIENIE

Wyżej wymieniona działka, zabudowana budynkami ul. Sympatyczna 1 i 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki Nr 24/7 (stanowiącej mienie spółdzielni), na której to zaprojektowano zespół garażowo-usługowy na 130 boksów garażowych, 3 lokale usługowe i ok. 30 miejsc postojowych ogólnodostępnych. Dla realizacji tej inwestycji (objętej planem inwestycyjnym Spółdzielni, zatwierdzonym stosowną uchwałą Rady Nadzorczej SM „Czuby”) konieczna jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kabli energetycznych i oświetleniowych, których trasa prowadzi m.in. przez działkę nr 24/21. Budowa infrastruktury na przedmiotowej działce nie powoduje wycinki drzew, nie narusza ekosystemu, nie stanowi żadnego zagrożenia i nie obciąża kosztami mieszkańców osiedla Skarpa.

Dodatkowo należy podkreślić, że na mocy przepisu art.27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomością wspólną i jednocześnie wyłączone jest działanie przepisów ustawy o własności lokali w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną, w związku z powyższym zaskarżona Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.

Projekt2

UCHWAŁA Nr…. /2011
Walnego Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. 2011 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

Na podstawie § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 1/3/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:47, 11 maja 2016

Kategorie: 2011