Protokół Nr 12/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 22.03.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.03.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 użytkownikowi lokalu w terminie do 15.04.2011 r.

skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 32 osób wymienionych w załączonym wykazie. Podejmowane przez Spółdzielnię działania (wysyłanie wezwań do zapłaty, rozkładanie zaległości na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zadłużonych.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 70% po warunkiem zamiany mieszkania
– 1 członkowi w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 30%

– odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat normatywu, zgodnie z załączonym wykazem:
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 2 członkom w wysokości 50%

zmiany wysokości opłat

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę od 1.04.2011 r. w osiedlu Ruta:

 1. Wysokości jednostkowych stawek opłat niezależnych od spółdzielni :za dostawę energii elektrycznej, dostawę gazu oraz wywóz nieczystości w osiedlu Ruta wg załączonego wykazu.
 2. Stawek opłat za energię elektryczną w garażach wg załączonego zestawienia.

częściowe fakturowanie prac dociepleniowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę firmie Zakład remontowo – Budowlany na częściowe fakturowanie prac docieplreniowych budynków względu na duży zakres robót i wartość zamówienia- w tym miejscu w protokole umieszczono adres firmy.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

uzupełnienie brakującej dokumentacji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do oferentów którzy złożyli oferty na roboty związane z przeglądem instalacji elektrycznej w budynkach osiedla Skarpa Widok i Poręba o uzupełnienie brakujących dokumentów do dnia 24.03.2011 r.

zatwierdzenia protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu:

 1. na roboty związane z koszeniem trawników w osiedlu Ruta, Łęgi, Błonie, Poręba Wyraził zgodę na podpisanie umów na wykonanie robót ze wskazanymi przez komisję przetargową wykonawcami . Z uwagi na brak ofert dla osiedla Łęgi polecił ogłosić drugi przetarg.
 2. na roboty związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok. Wyraził zgodę na podpisanie umów na wykonanie robót ze wskazanymi przez komisję przetargową wykonawcami.
 3. na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa w 2011 r. – polecił wystąpić o uzupełnienie dokumentacji.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

 1. W trybie „zapytania o cenę” na zamontowanie nasad wentylacyjnych w mieszkaniach osiedla Błonie .Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
 2. W trybie zapytania o cenę” na koszenie trawników w osiedlu Łęgi. Zatwierdził projekt zaproszeń i skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

naprawy nawierzchni asfaltowych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie KOM- EKO:

 1. wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ulicy Jutrzenki 5 w osiedlu Ruta.(mienie spółdzielni).
 2. wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej na parkingu przy ulicy Dragonów 2 w osiedlu Błonie (mienie spółdzielni).
 3. wykonania – uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych ulic w osiedlu Łęgi.
 4. wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej na działkach mienia w osiedlu Skarpa.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– nie wyraził zgody:

 1. na przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w osiedlu Błonie córce członka spółdzielni ze względu na nieuregulowaną sytuację finansową i prawną po zgonie matki – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oraz adres lokalu.
 2. na wstrzymanie procedury eksmisyjnej osób zamieszkałych w lokal mieszkalnym w osiedlu Skarpa ze względu na nieuregulowaną sytuację finansową i prawną po zgonie matki – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe oraz adres lokalu.

– wyraził wstępną zgodę na wzajemną zamianę mieszkań:

 1. członkowi zam. w osiedlu Legi z osobą zam. w Jawidzu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adresy lokali.
 2. członkowi zam. w osiedlu Widok z osobą zam. w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adresy lokali.
 3. członkowi zam. w osiedlu Skarpa z osobą zam. w Jawidzu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adresy lokali.

– wycofał z Rady Nadzorczej wniosek o podjęcie uchwały o wykluczeniu wobec członka zam. w osiedlu Łęgi, który spłacił zadłużenie wobec spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad 5. Prezes Zarządu podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– zmienił od 1.04.2011 r. wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na cały etat pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku gospodarza rejonu mieszkalnego w administracji osiedla Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 31.03.2011 r. rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z pracownikiem zatrudnionym w charakterze gospodarzem rejonu mieszkalnego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 1.04.2011 r. zatrudnił pracownika na czas określony do 31.12.2011 r. w charakterze gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Skarpa w wymiarze 1/2 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zatrudnił na czas określony od 31.03.2011 r. do 31.12.2011 r. pracownika na stanowisku inspektora ds. społ. – wych. w Domu Kultury Błonie w wymiarze 1/4 etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– w okresie od 31.03.2011 r. do 31.12.2011 r. zmienił pracownikowi zatrudnionemu w charakterze inst. ds. spol. – wych. w Domu Kultury Błonie wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na cały etat – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– przyjął do wiadomości wypowiedzenie umowy o pracę złożone w dniu 21.03.2011 przez pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę z w/w nastąpi z dniem 30.04.2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad 6. Dyskutowano na temat zapisów w Sprawozdaniu Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:48, 11 maja 2016

Kategorie: 2011