Protokół Nr 11/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 15.03.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.05.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2012 r.

skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie przeciwko wymienionym w wykazie 35 dłużnikom pozwów o zapłatę należności czynszowych. Dotychczasowe działania podejmowane przez spółdzielnię okazały się bezskuteczne: – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
– 3 członkom w wysokości 40%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 70%

zmiany opłat eksploatacyjnych w osiedlu Skarpa

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę od dnia 01.07.2011 r. wysokości odpisu w pozycji opłat eksploatacyjnych „eksploatacja i zarządzanie” 0,765 zł/m2 w nieruchomościach ES 01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 oraz 0,665 zł/m2 w nieruchomościach ES 05, 08, 09, 15

podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.

Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu następujący podział nadwyżki bilansowej za 2010 r.:

Załącznik
do Uchwały Nr /2011
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……..

Ad. 1 Zasilenie działalności społeczno- kulturalnej kwota 40 000,00 zł z tego:

– Dom Kultury Skarpa 10 000,00 zł
– Dom Kultury Błonie 10 000,00 zł
– Dom Kultury Ruta 10 000,00 zł
– Dom Kultury Łęgi 10 000,00 zł

Ad. 2 Do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości w Osiedlach kwota

367 102,61 zł z tego:

Nazwa osiedla

Pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

83 035,30 zł

N. Skarpa

2 650,30

1 556,51 zł

Ruta

133 377,58

78 332,30 zł

Łęgi

100 972,02

59 300,60 zł

Błonie

88 178,18

51 786,82 zł

Widok

84 930,25

49 879,32 zł

Poręba

73 577,31

43 211,76 zł

OGÓŁEM

625 071,08 m2

367 102,61 zł

367 102,61: 625 071,08m2 = 0,58729738zł/m2

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na remont nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa i Ruta. Zatwierdził projekt zaprószeń do przetargu oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie:

 1. remontu balkonów w osiedlu Skarpa w 2011 r.- w przypadku Sympatycznej 1 polecił uzupełnić dokumentację i przeanalizować ofertę.
 2. docieplenia ścian zewnętrznych w osiedlu Błonie,Widok, Skarpa i Porębą – zatwierdził bez osiedla Błonie z powodu brak harmonogramu spłaty.

zgody na uzupełnienie brakujących dokumentów

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do:

 1. wykonawców którzy złożyli oferty na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok o uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z regulaminem przetargu § 40 pkt 4.
 2. wykonawców którzy złożyli oferty na roboty brukarskie w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi, Błonie, Widok.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni planuje zwołać części Walnego Zgromadzenia w terminie od 09.05.2011 r. do 10.06.2011 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Głosowanie w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 r.
 7. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2010 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 8. Rozpatrzenie wniosków członków z osiedla Skarpa z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zmian statutu.
 9. Omówienie proponowanych zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 10. Informacja na temat:
  a) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r. w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji częściowej przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 15.02.2010r. do 29.03.2010 r. obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
 11. Informacja na temat przystąpienia SM „Czuby” do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno – kulturalną.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 13. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – część II w osiedla Widok.
 14. Głosowanie w sprawach:
  * zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r.,
  * zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2010 r.,
  * zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.,
  * podziału nadwyżki bilansowej za 2010 r.,
  * udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2010 r.,
  * rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 1.03.2011 r. do 12.04.2011 r.
  * zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
  * upoważnienia Zarządu do przystąpienia do stowarzyszenia działającego na rzecz pozyskiwania środków na działalność społeczno – kulturalną
 15. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania od uchwał Rady Nadzorczej nr 1/3/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie budowy infrastruktury technicznej na działce nr 24/21 przy ul. Sympatycznej 1, 3, niezbędnej dla realizacji zespołu garażowo-usługowego zlokalizowanego na działce Nr 24/7 przy ul. Filaretów 52.
 16. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 17. Zamknięcie obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:49, 11 maja 2016

Kategorie: 2011