Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 08.03.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Spółdzielni – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2013 r.

skierowanie wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko 20 wymienionym w załączniku dłużnikom o zapłatę należności, gdyż podejmowane przez Spółdzielnię działania okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 3 członkom w wysokości 100%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 4 członkom w wysokości 40%
– 6 członkom w wysokości 30%

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat normatywu, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 70%

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

uzupełnienie brakującej dokumentacji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wystąpienie do wykonawców robót:

  1. dociepleniowych o uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z Regulaminem przetargów – § 40 pkt 4.
  2. na wykonanie ekspertyzy do Politechniki Lubelskiej o aktualny wypisu KRS, oświadczenia o akceptacji umowy.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– rozpatrzył wniosek kierownika Administracji osiedla Ruta z dnia 8.11.2011 r. oraz po zapoznaniu się z:

  1. notatką służbową z dnia 7.09.2010 r.
  2. notatką służbową z dnia 17.09.2010 r.
  3. uzasadnieniem do wniosku z dnia 8.11.2010 r.

podjął decyzję o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę i rozpoczęciu konsultacji ze związkami zawodowymi.

– Prezes Zarządu na wniosek pracownika postanowił rozwiązać umowę o pracę z w/w na zasadzie porozumienia stron z dniem 31.03.2011 r. – w tym miejscu w protokole.

Ad 5. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:49, 11 maja 2016

Kategorie: 2011