Protokół Nr 09/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 01.03.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze .
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2011 r.
– 3 członkom w terminie do 28.02.2012 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu i polecił wystąpić do sadu o nakaz zapłaty.
– 1 użytkownikowi lokalu w terminie do 31.08.2011 r.

skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie spraw do sądu przeciwko 9 wymienionym w załączniku dłużnikom o zapłatę należności czynszowych za garaże – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

wycofanie wniosku od komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wycofanie wniosku od komornika skierowanego przeciwko członkowi zamieszkałemu w osiedlu Skarpa w związku z podpisaniem przez w/w ugody na spłatę zadłużenia w ratach – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 3 członkom w wysokości 100%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 2 członkom w wysokości 30%
– 2 członkom nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat normatywu, zgodnie z załączonym wykazem:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne odstąpienie od naliczenia

zwrotu kwoty nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot najemcy lokalu użytkowego przy w osiedlu Łęgi nadpłaty w wysokości 120,11 zł powstałej po przekazaniu i rozliczeniu lokalu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego użytkownika.

zmiany zaliczek na podgrzanie c.w.o.

Zarząd Spółdzielni od 01.04.2011 r. zmienił wysokość zaliczek na podgrzanie c.w.o. w osiedlach Poręba, Błonie i Skarpa zgodnie z dołączonymi do wniosków zestawieniami,

zatwierdzenia planu amortyzacji

Zarząd Spółdzielni zatwierdził plan amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 2011 r.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

podpisania umowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie umowy na dzierżawę w osiedlu Łęgi z obecnego dzierżawcy na P.H.U. IMPOL. Bez zmiany pozostaje stawka dzierżawy, rodzaj prowadzonej działalności, okres wypowiedzenia – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dot. dzierżawcy.

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na:

  1. roboty remontowe wykonanie zatok parkingowych przy ul. Tymiankowej, Wiklinowej, Biedronki 11 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
  2. Remont wiatrołapów do budynków przy ul. Wiklinowej 4, 6, Biedronki 3, Kaczeńcowej 2 w osiedlu Łęgi. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

oczyszczenia i umycie obróbek zaokiennych

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie firmie Topol umycie obróbek zaokiennych zewnętrznych klatek schodowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1, 3, 4, 5 w osiedlu Ruta.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– wyraził zgodę członkowi na wystąpienie z rejestru z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia w związku z przepisaniem mieszkania na syna – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podpisał Protokół dodatkowy nr 16 z dnia 7.02.2011 r. do zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.09.1999 r. wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21.09.1999 r. pod nr DX VII/99. – w tym miejscu umieszczono protokół.

– podjął uchwałę nr 6 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie: zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z 2.08.1996 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwalę.

– Załącznik nr 1 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 2.08.1996 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik.

– podjął uchwałę nr 7 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie: naliczenia i podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje działalności w 2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwalę.

– Załącznik nr 1 do uchwały Nr 7 Zarządu Spółdzielni z dnia 1.03.2011 r. Naliczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2011 r.- w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik.

– Załącznik do uchwały Zarządu nr 7 SM „Czuby” w Lublinie z dnia 1.03.2011 r.
Plan podziału środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności w 2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik.

– Rozliczenie środków ZFSS za 2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono załącznik.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:50, 11 maja 2016

Kategorie: 2011