Protokół Nr 07/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 15.02.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.11.2011 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na spłatę zadłużenia w ratach – eksmisja

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 6 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 75%
– 3 członkom w wysokości 40%
– 8 członkom w wysokości 30%

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat rat normatywu,
– 1 członkowi w wysokości 50%

wyboru oferty na wykonanie książeczek opłat

Zarząd Spółdzielni wybrał ofertę umieszczoną w poz. nr 2 Cedar – Pol Częstochowa na wykonanie książeczek opłat czynszowych na lokale mieszkalne i garaże.
(14 blankietów, adres, dane personalne, kod kreskowy, indywidualne konta, dodatkowo 200 szt. czystych książeczek, papier firmowy, transport).

zmiana stawek podatku

Zarząd zaakceptował wniosek dot. zmiany od 1 marca 2011 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na lokalach mieszkalnych i użytkowych m, garażach, dzierżawie terenów.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

przeprowadzenia przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu:

 1. W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych w osiedlu Skarpa, Ruta, Błonie, Widok. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
 2. W trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu balkonów w osiedlu Skarpa . Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.
 3. W trybie zapytania o cenę na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku przy ulicy Szmaragdowej 4 w osiedlu Widok polegającej na:
  a) określeniu przyczyny występowania wykwitów glonów na budynki,
  b) określenia przyczyn pękania ścian,
  c) określenia sposobu zabezpieczeń oraz naprawy elewacji.
 4. W trybie zamówienia z wolnej ręki zakupu komputera dla potrzeb administracji osiedla Skarpa (§ 46 pkt 2 ppkt 6 Regulaminu).
 5. W trybie zamówienia z wolnej ręki na zlecenie firmie Inwestprojekt- Dźwig remont kabin dźwigowych w osiedlu Błonie w budynkach Dragonów 3 i 14.

udrożnienia zbiorczego przewodu wentylacyjnego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie Usługowemu Zakładowi Instalacji Sanitarnych udrożnienia zbiorczego przewodu wentylacyjnego wraz z przykanalikami 2 mieszkań przy ulicy Watykańskiej w Osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono adresy lokali.

usprawnienia wentylacji

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie Usługowemu Zakładowi Instalacji Sanitarnych wykonanie usprawnienia wentylacji grawitacyjnej w 7 mieszkaniach w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono adresy lokali.

udzielenia pożyczki wewnętrznej

Zarząd Spółdzielni wniosek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi dot. przyznania pożyczki wewnętrznej z funduszu zasobowego na sfinansowanie remontu wiatrołapów rozpatrzy po przeanalizowaniu harmonogramów spłaty pożyczek udzielonych do 2010 r.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– skierować wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy Bocianiej w osiedlu Łęgi na podstawie § 25.25a Statutu Spółdzielni – w tym miejscu w protokole umieszczono adres lokalu.

– wyraził zgodę na wystąpienie z rejestru członkowi z jednoczesnym skróceniem okresu wypowiedzenia w związku z przepisaniem mieszkania osiedlu Ruta na wnuczkę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe i adres lokalu.

Ad 5. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:52, 11 maja 2016

Kategorie: 2011