Protokół Nr 04/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 25.01.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy pracownicze.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.01.2012 r.

skierowanie wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do Rady Nadzorczej wniosku o podjęcie uchwały o wykluczenie ze Spółdzielni 12 członków wyszczególnionych w załączniku w związku z posiadanym zadłużeniem. Podejmowane przez Spółdzielnię działania w celu likwidacji zadłużenia okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków ujętych we wniosku.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 3 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 70%

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat wkładu budowlanego,

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na odstąpienia od wymagalności zapłaty odsetek od nieterminowej wpłaty wkładu budowlanego:
– 1 członkowi w wysokości 100%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni nie wyraził zgodę na zwrot w kasie spółdzielni kwoty 713,38 zł występującej na koncie opłat eksploatacyjnych członka zam. w osiedlu Skarpa, polecił przeksięgować powyższą kwotę na poczet opłat za kolejny miesiąc – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

wynajęcia lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego położonego przy ulicy Różanej 8 z przeznaczeniem na sprzeda żart. tekstylno – przemysłowe, obuwie, pasmanteria. Wyraził zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia obecnemu najemcy. W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego i nowego najemcy oraz warunki najmu.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1 osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

– skierował wnioski do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków 25 osób wyszczególnionych w załączniku na podstawie § 67 statutu Spółdzielni. Wykazane osoby nie posiadają spółdzielczego prawa do lokalu w związku ze zbyciem tego prawa, utratą w wyniku podziału majątku bądź rezygnacja ze sprawowanego przez Spółdzielnie zarządu i nie złożyły wniosku o wystąpienie z członkostwa. W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób wytypowanych do wykreślenia.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– przyjął z dniem 27.01.2011 r. do pracy na czas choroby pracownika nowego Pracownika na stanowisko gospodarza rejonu mieszkalnego w osiedlu Skarpa w wymiarze pełnego etatu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracowników.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:54, 11 maja 2016

Kategorie: 2011