Protokół Nr 03/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 18.01.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy pracownicze.
4. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.03.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2012 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2012 r.

skierowanie sprawy do sądu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do Sądu sprawy o zasądzenie należności z tytułu dopłaty do zaliczki na wkład budowlany wobec członka – wykluczonego zam. w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 30%

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych wpłat normatywu, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na odstąpienia od wymagalności zapłaty odsetek za nieterminowe wpłaty normatywu osobom wyszczególnionym w załączniku, nie posiadającym zadłużenia na dzień 31.12.2010 r., a wartość naliczonych im odsetek nie przekraczałaby kwoty 25 zł.

naliczeń dla lokali użytkowych

Zarząd Spółdzielni ustalił stawki:

  1. „eksploatacja i zarządzanie” w wysokości 0,80zł/m2 netto od 01.01.2011 r. dla lokali użytkowych będących mieniem spółdzielni oraz lokali zarządu przenosząc z pozycji „pozostałe przychody” (lokale zarządu) i pozycji „utrzymanie mienia) (lokale na mieniu) stawkę 0,40zł/m2
  2. „konserwacja i przeglądy” dla lokali będących mieniem spółdzielni w wysokości 0,47zł/m2 netto i dla lokali zarządu zgodnie ze stawkami uchwalonymi przez Rady Nieruchomości dla danego budynku lub osiedla od 01.01.2011 r., przenosząc również odpowiednio stawki z pozycji „pozostałe przychody (lokale zarządu) i pozycji „utrzymanie mienia” (lokale na mieniu).

zatwierdzenia Zakładowego Planu Kont

Zarząd Spółdzielni zatwierdził Zakładowy Plan Kont Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r.

W związku z uaktualnieniem zasad polityki rachunkowości i wprowadzonymi zmianami do Ustawy o Rachunkowości zatwierdził aneks nr 1/2011 do Zakładowego Planu Kont SM „Czuby” w Lublinie.

przeksięgowanie zaległości

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeksięgowanie zadłużeń z tytułu wykonywanych usług konserwatorskich w lokalach mieszkalnych Spółdzielni za lata 2008 – 2009 na należności czynszowe. Pomimo wysłanych wezwań do zapłaty do lokatorów dnia 31.12.2010 r. należności nie zostały uregulowane.

zwrotu środków wniesionych w związku z zamianą mieszkania

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie na wskazane konto bankowe osoby starającej się o zamianę mieszkania kwotę 5 200 zł, wniesionej przez w/w na konto czynszowe naszego członka z tytułu zaległości. Członek spółdzielni wycofał się z planowanej zamiany – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zainteresowanych zamianą.

Ad 3. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– podjął uchwał nr 4/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie: udzielenia Z-cy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu Adamowi Ziółkowi, pełnomocnictwa do dokonywania za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę.

– podpisał protokół dodatkowy do Zakładowego układu zbiorowego pracy pracowników SM „Czuby” z 15.09.1999 r. z późniejszymi zmianami – w tym miejscu w protokole umieszczono protokół.

– prezes Zarządu na wniosek kierownika Administracji osiedla Ruta

  1. Przedłużył umowę o pracę w okresie od 1.02.2011 r. do 30.04.2011 r. z pracownikiem zatrudnionym w charakterze insp. ds. tech. w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.
  2. Zatrudnił gospodarza rejonu mieszkalnego w wymiarze 1 etatu na okres próbny od 25.01.2011 r. do 24.04.2011 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad 4. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:54, 11 maja 2016

Kategorie: 2011