Protokół Nr 02/2011
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 11.01.2011 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu GZM Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2011 r. połowę zadłużenia pozostałą kwotę w ratach po 150 zł miesięcznie
– 2 członkom w terminie do 31.12.2011 r.

skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec 45 osób wymienionych w załączonym wykazie. Podejmowane przez Spółdzielnię działania (kilkakrotne wysyłanie wezwań do zapłaty, rozkładanie zaległości na raty) okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 30%
Oraz
– 2 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 100% z tytułu nieterminowych wpłat rat normatywu

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

zmiany najemcy lokalu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zmianę najemcy lokalu użytkowego położonego przy ulicy Dragonów 2. Branża, stawka najmu, okres wypowiedzenia, zabezpieczenie umowy pozostaje bez zmian.

zmniejszenie opłat za lokal użytkowy

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy lokalu użytkowego w osiedlu Ruta na zmniejszenie opłat za najem lokalu za okres listopad 2010 – styczeń 2011 r. z uwagi na przedłużający się czas adaptacji lokalu i niemożliwość prowadzenia działalności przez najemcę. Opłaty naliczane będą zgodnie z wyliczeniem zawartym w załączniku.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie demontażu z odkupieniem urządzeń hydroforni w budynku przy ulicy Sympatycznej w osiedlu Skarpa.

zatwierdzenia projektu umowy

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wzór umowy na roboty remontowo- budowlane.
Kaucja z tytułu należytego wykonania w wysokości 10% dla robót do 100 tys. zł, 5% dla robót powyżej 100 tys. zł, w § 13 ilość dni jako 10% czasu określonego na realizację zamówienia.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– wyraził wstępną zgodę członkowi zam. w osiedlu Łęgi na wzajemną zamianę mieszkania z osobą zam. przy ulicy Wł. Jagiełły w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osób zamieniających mieszkania.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach pracowniczych:

– z dniem 22.01.2011 r. rozwiązuje umowę o pracę z gospodarzem rejonu mieszkalnego w osiedlu Ruta na zasadzie porozumienia stron w związku z przejściem emeryturę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe byłego pracownika.

– podjął uchwałę nr 3/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie: ustalenia wartości bonów towarowych dla dzieci pracownikom Spółdzielni ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uprawnionych do tzw. paczek choinkowych – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwalę.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 17:55, 11 maja 2016

Kategorie: 2011