Protokół Nr 48/2010
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 30.11.2010 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu tech- ekspl. Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy pracownicze.
5. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2010 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2011 r.
– 2 członkom w terminie do 31.05.2011 r.
– 5 członkom w terminie do 31.11.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r. z tytułu opłat za lokal użytkowy
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty i polecił skierować wniosek o nakaz zapłaty

skierowania wniosków do komornika

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie 7 wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnikom wymienionym w załączniku, gdyż podejmowane przez Spółdzielnię działania wysyłanie wezwań – przedegzekucyjnych, rozkładanie zadłużenia na raty nie dały rezultatów – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie do sądu 37 pozwów o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec osób wymienionych w załączonym wykazie. Podejmowane przez Spółdzielnię działania wysyłanie kilkakrotnie wezwań do zapłaty, rozkładanie zadłużenia na raty okazały się bezskuteczne – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 40%
Oraz
– 1 członkowi w wysokości 70% z tytułu nieterminowych wpłat normatywu

zatwierdzenia wysokości kosztu 1 m2 p.u. mieszkania

Zarząd Spółdzielni zatwierdził wysokość 1m2 p.u. mieszkania ustalonego do wyliczenia wartości zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego dla członków Spółdzielni wykluczonych po wejściu w życie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nadal zamieszkujących w lokalach zgodnie z załączonym wykazem.
Wyliczenie zwaloryzowanego wkładu jest niezbędne do założenia rezerwy na należności z tytułu zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych – w tym miejscu w protokole umieszczono dane dotyczące 16 lokali umieszczonych w załączniku.

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot członkowi zam. w osiedlu Łęgi z konta opłat eksploatacyjnych kwoty 5000 zł którą omyłkowo przekazała na to konto – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

remontu pomieszczeń socjalnych w budynku administracji osiedla

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie remontu pomieszczeń socjalnych konserwatorów / łazienka + wc / w administracji osiedla Błonie z uwagi na zły stan sanitarny.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 2 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nowych członków.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni w sprawach pracowniczych podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały:

– w związku z opracowywaniem regulaminu organizacyjnego SM Czuby na 2011 r. Zarząd Spółdzielni ustalił, że dział GZM będzie zajmował się czynnościami związanymi z wyodrębnieniem mienia Spółdzielni – pracownik tego działu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– podjął uchwałę następującej treści :

U C H W A Ł A nr 16/2010
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 30.11.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych

Zarząd S.M.”CZUBY” uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się Instrukcję obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych S.M. „CZUBY” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Zobowiązuje się Kierowników komórek organizacyjnych do bezwzględnego przestrzegania i stosowania postanowień zawartych w zatwierdzonej instrukcji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 4

Traci moc uchwała nr 6/2002 z dnia 04.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych.

W tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik nr 1 – Instrukcję obiegu, kontroli i archiwowania dokumentów księgowych.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 19:35, 11 maja 2016

Kategorie: 2010