Protokół Nr 47/2010
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 23.11.2010 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu tech- ekspl. Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 15.12.2010 r.
– 5 członkom w terminie do 31.12.2010 r.
– 2 członkom w terminie do 31.01.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.03.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2011 r.
– 7 członkom w terminie do 30.11.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2012 r.
-1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie terminu spłaty zadłużenia i polecił skierować wniosek o nakaz zapłaty

Oraz
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2010 r. z tytułu bieżących rat normatywu
– 1 członkowi w terminie do 30.04.2011 r. z tytułu bieżących rat normatywu –
– 1członkowi w terminie do 30.04.2011 r. z tytułu opłat za lokal użytkowy

skierowania spraw na drogę postępowania sądowego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na skierowanie spraw do sądu przeciwko 7 wymienionym w załączniku dłużnikom o zapłatę należności czynszowych za garaże – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe dłużników.

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 3 członkom w wysokości 50%
– 2 członkom w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 30%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zwrot z konta opłat eksploracyjnych członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa nadpłaty w wysokości 1 360,47 zł.

rozliczenia c o za 2009/2010

Zarząd Spółdzielni postanowił występującą na mieszkaniu przy ul. Sympatycznej w osiedlu Skarpa nadpłatę z rozliczenia energii cieplnej za okres od 1.07.2009 do 30.06.2010 w wysokości 366,73 zł – rozliczyć proporcjonalnie do okresu użytkowania mieszkania przez lokatorów ; 91,68 spadkobiercom, 275,05 nabywcy mieszkania – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe nabywcy mieszkania i spadkobiercy.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

anulowania wypowiedzenia umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na anulowanie wypowiedzenia umowy o najem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Radości 4. Najemca zwrócił się z prośbą o anulowanie złożonego 1 listopada wypowiedzenia oraz na spłatę zadłużenia w ratach.

podpisania aneksu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na podpisanie aneksu dot. zmiany stawek usług rozliczeniowych Nr 5 do umowy rozliczeniowej nr R/LU/065/007/04 z dnia 07.12.2004 i nr 10 do umowy rozliczeniowej nr R/LU/065/027/00 z dnia 22.11.2000 r. Powyższe jest zgodne z § 4 pkt.2 umowy rozliczeniowej osiedla Widok oraz § 5 pkt 2 osiedla Poręba.

zatwierdzenie protokołu z przetargu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na wykonanie wymiany oświetlenia klatek schodowych w budynkach przy ul. Fantastycznej 11 w osiedlu Skarpa.

przeprowadzenie przetargu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu w trybie „zapytania o cenę” na odśnieżanie terenu osiedla „Łęgi” w sezonie 2010/2011. Zatwierdził skład komisji przetargowej zgodnie z propozycją zawartą we wniosku.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– wyraził wstępną zgodę na wzajemną zamianę lokalu mieszkalnego członkowi zam. przy ulicy Bursztynowej z osobą posiadającą lokal mieszkalny przy ul. Skibińskiego w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe osób zamieniających mieszkania.

– postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej by odroczyła termin rozpatrzenia prośby o uchyleniu uchwały o wykluczeniu członka – wykluczonego zamieszkałego osiedlu Poręba do czasu zakończenia sprawy o rozliczeniu wkładu mieszkaniowego – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka wykluczonego.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni w sprawach pracowniczych podjął poniżej przedstawione decyzje

– jednomyślnie – 2 za podjął uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 15/2010
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 23.11.2010 r.

w sprawie: obowiązku wykorzystania urlopów wypoczynkowych na 2010 r.

Po dokonaniu analizy wykorzystania urlopów wypoczynkowych na 2010 r. przez pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Pracownicy Spółdzielni mają obowiązek wykorzystać urlopy wypoczynkowe za 2010 r. w terminie do 31.12.2010 r.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do takiego zorganizowania pracy w kierowanej komórce, by pracownicy mogli wykonać obowiązek nałożony § 1 niniejszej uchwały

§ 3

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do wystawienia podległym pracownikom posiadającym niewykorzystane urlopy – kart urlopowych w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2011 r.

§ 4

Za wykonanie postanowień niniejszej uchwały odpowiedzialnymi są kierownicy komórek organizacyjnych bądź przełożeni pracowników posiadających niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

§ 5

Wykazy pracowników posiadających urlopy wypoczynkowe są do pobrania w dziale ds. pracowniczych.

§ 6

Urlopy wypoczynkowe nie wykorzystane w terminie ustalonym w § 1 będą udzielone do końca 31.03.2011 r. Dotyczyć to będzie jedynie przypadków przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 6. Nie rozpatrywał spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 19:35, 11 maja 2016

Kategorie: 2010