Protokół Nr 43/2010
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 28.10.2010 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu tech- ekspl. Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.01.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.08.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2011 r.
oraz
– 1 członkowi w terminie do 28.02.2011 r. z tytułu bieżących rat normatywu
– 1 członkowi w terminie do 31.10.2011 r. z tytułu bieżących rat normatywu

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 3 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 40%
– 1 członkowi w wysokości 30%

odstąpienia od naliczania odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat normatywu zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 100%
– 1 członkom w wysokości 50%

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

wynajmu pomieszczenia gospodarczego

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wynajem wolnego pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na kondygnacji technicznej w budynku przy ulicy Romantycznej 12- w tym miejscu w protokole umieszczono adres i dane osobowe najemcy.

– zlecenia w trybie „zamówienia z wolnej ręki”

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na zlecenie w trybie „zamówienia z wolnej ręki”

* Zakup w Agencji Handlowo – Usługowej Widok komputera na potrzeby administracji osiedla Skarpa (§ 46 pkt 2 ppkt 6 regulaminu).

* Zakładowi Urządzeń i Utrzymania Zieleni wykonanie cięcia drzew pielęgnacyjnego i technicznego (sanitarnego, prześwietlającego i korygującego) na ulicy Romantycznej 9 w Osiedlu Skarpa (§ 46 pkt 6 regulaminu).

* Zakładowi Usług Wysokościowych „ALPA – MARK” uszczelnienia spoin płyt elewacyjnych w budynku przy ulicy Hetmańskiej 12 z uwagi na przeciek wody opadowej.

* KAM..DACH..USL REM..BUD. naprawę przeciekającego daszka nad wejściem do IV klatki schodowej w budynku przy ulicy Różanej 18 w osiedlu Ruta.

* Zakładowi Instalacji Sanitarnych wykonanie usprawnienia wentylacji grawitacyjnej (pion kuchenny i łazienkowy) w budynku przy ulicy Jana Pawła II 9.

* Usługowemu Zakładowi Instalacji Sanitarnych c. o. i Gazowych wykonanie usprawnienia działania grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej w zasobach osiedla Poręba.

wyegzekwowanie likwidacji anten gsm

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wszczęcie postępowania sądowego wobec Polskiej Telefonii Cyfrowej celem ostatecznego i skutecznego wyegzekwowania likwidacji anten gsm na dachu budynku przy ulicy Watykańskiej 10 po zakończeniu umowy dzierżawy dachu.

wymiana ślusarki drzwiowej

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wykonanie wymiany ślusarki stalowej drzwi wejściowych do wiatrołapu klatki X w budynku przy ulicy Szmaragdowej 36 w osiedlu Widok.

zatwierdzenie protokołu

Zarząd Spółdzielni zatwierdził protokół z przetargu na montaż kratek wentylacyjnych w osiedlu „Łęgi”.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 3 osoby – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni w sprawach pracowniczych podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały:

– z dniem 01.11.2010 r. przedłużył umowę o prace na czas nieokreślony z pracownikiem zatrudnionym w osiedlu Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 27.10.2010 r. rozwiązał umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z pracownikiem Domu Kultury Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– z dniem 9.11.2010 r. rozwiąże umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z pracownikiem osiedla Widok – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zawarł umowę – zlecenia z inspektorem nadzoru ds. zieleni w okresie od 25.10.2010 r. do 25.11.2010 r. na wykonanie nasadzeń żywopłotu przy ulicy Dziewanny 14 oraz dokonanie przeglądu gwarancyjnego zieleni przy ulicy Topazowej 4 i 6 i wyegzekwowania od wykonawcy nasadzeń uzupełniających- w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– podjął uchwały następującej treści:

Uchwała nr 12/10
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 28.10.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego grupy dozorców mienia, parkingów strzeżonych Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie uchwały nr 63/21/2010 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r. uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin organizacyjny grupy dozorców mienia parkingów strzeżonych działających w ramach struktury organizacyjnej działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc regulamin organizacyjny grupy dozorców parkingów strzeżonych działających w ramach struktury organizacyjnej Administracji Osiedla „Skarpa”.

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2011 r.

– w tym miejscu w protokole umieszczono Zał. Nr 1 do uchwały Zarządu SM „Czuby” w Lublinie nr 12/10 z dnia 28.10.2010 r.

Uchwała nr 13/2010
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 28.10.2010 r.

w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 12.02.2008 r. oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.

Zarząd Spółdzielni działając na podstawie uchwały nr 63/21/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 21.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2011 r. uchwala co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 12.02.2008 r. ze zmianami z dnia 8.12.2008 r. – uchwała nr 54 Zarządu Spółdzielni oraz z dnia 15.12.2009 r. – uchwała nr 10/2009 Zarządu Spółdzielni, wprowadza następujące zmiany:

* W rozdziale III- Organizacja i kierownictwo, w pkt V – Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracownika – dodaje się pkt 5 o brzmieniu:
„Pracownik obowiązany jest do rozliczenia się z tworzonej na jego stanowisku pracy dokumentacji oraz uporządkowania spraw zakończonych zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym wykazem akt i przekazanie ich do archiwum”.

* W rozdziale IV w części II – Pion Z-cy Prezesa ds. eksploatacyjnych komórka o nazwie „dział techniczno-eksploatacyjny – ET podległy Z-cy Prezesa ds. eksploatacyjnych” otrzymuje nazwę „Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – EE podległy Z-cy Prezesa ds. eksploatacyjnych.

* Po zdaniu pierwszym w zakresie zadań działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi , dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:
„Komórka prowadzi parkingi zlokalizowane w osiedlu „Skarpa” zgodnie z zatwierdzoną strukturą organizacyjną na zasadach określonych regulaminem organizacyjnym grupy dozorców mienia parkingów strzeżonych.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 12.02.2008 r. ze zmianami obejmującymi:
1. powyższą uchwałę,
2. uchwałę nr 54 Zarządu Sp-ni z dnia 8.12.2008 r.,
3. uchwałę nr 10 Zarządu Sp-ni z dnia 15.12.2009 r. stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2011 r.

– w tym miejscu w protokole umieszczono Załącznik nr 1 do Uch wały nr13/10 Zarządu SM „Czuby” w Lublinie z dnia 28.10.2010 r.

Ad 6. Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu zmian do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody zgłoszonych przez kierowników administracji i dział techniczno – eksploatacyjny polecił skierować je do rozpatrzenia do Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 19:46, 11 maja 2016

Kategorie: 2010