Protokół Nr 42/2010
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 19.10.2010 r.

Obecni:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy – Adam Ziółek
Kierownik działu tech- ekspl. Pełnomocnik Zarządu – Bożena Zielińska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kierownik działu finansowego – zastępca głównego księgowego – Anna Kożuszek
2. Kierownik działu rozliczeń wkładów, kredytów i inwestycji – Elżbieta Ożóg
3. Kierownik działu opłat i windykacji należności – Marta Rusinowicz
4. Kierownik działu członkowsko- mieszkaniowego – Krystyna Głuska
5. Kierownik działu ds. adm. i pracowniczych – Jolanta Dżygadło
protokołowała starszy specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawy finansowo-księgowe.
3. Sprawy techniczno eksploatacyjne.
4. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
5. Sprawy pracownicze.
6. Sprawy wniesione.

Ad 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag – jednomyślnie.

Ad 2. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski kierowników pionu finansowo-księgowego dot.:

przedłużenia terminu spłaty zadłużenia;

Zarząd Spółdzielni oceniając wysokość zadłużenia członków umieszczonych w wykazie, sytuację materialną rodziny, oraz biorąc pod uwagę poniższe aspekty: czy prośba w powyższej sprawie skierowana do Zarządu jest po raz pierwszy, czy też kolejny, czy prowadzone było wobec członka postępowanie sądowe, wydane nakazy zapłaty, postanowił wyrazić zgodę na spłatę zaległości w ratach:
– 1 członkowi w terminie do 31.12.2010 r.
– 1 członkowi w terminie do 30.06.2011 r.
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2011 r.
– 1 członkowi nie wyraził zgody na ponowne przedłużenie spłaty zadłużenia.
Oraz
– 1 najemcy w terminie do 31.07.2010 r. z tytułu opłat za lokal użytkowy
– 1 członkowi w terminie do 31.07.2010 r. z tytułu bieżących rat normatywu
– 1 członkowi w terminie do 30.09.2011 r. z tytułu bieżących rat normatywu

odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowych opłat czynszowych, zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 2 członkom w wysokości 100%
– 1 członkowi w wysokości 75%
– 2 członkom w wysokości 50%
– 1 członkowi w wysokości 40%

odstąpienia od naliczania odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat normatywu zgodnie z załączonym wykazem:

Zarząd Spółdzielni po przeanalizowaniu sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz innych wskazanych w podaniu zdarzeń w rodzinie członka, postanowił odstąpić od naliczania odsetek:
– 1 członkowi w wysokości 70%
– 1 członkom w wysokości 50%

zwrotu nadpłaty

Zarząd Spółdzielni poleci przekazać nowemu nabywcy mieszkania przy ulicy Przedwiośnie nadpłaty w wysokości 546,73 zł wynikłej z rozliczenia wody za III kwartał 2010 r. ponieważ w akcie notarialnym brak jest zapisu o sposobie rozliczenia nadpłaty.

cofnięcie decyzji o rozwiązaniu umowy najmu

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę najemcy na cofnięcie decyzji o rozwiązaniu umowy najmu lokalu przy ulicy Dragonów w związku z całkowitą spłatą zadłużenia przez w/w.

finansowania lokalu usługowego przy ulicy Dziewanny 14/32

Zarząd Spółdzielni postanowił wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o sfinansowanie budowy lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Dziewanny 14 z funduszu zasobowego spółdzielni.

Ad 3. Z zakresu spraw techniczno – eksploatacyjnych Zarząd Spółdzielni rozpatrzył wnioski dotyczące:

umowy dzierżawy

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przedłużeniu umowy dzierżawy terenu o powierzchni ok. 1500 m2 przy ulicy Wiklinowej na okres 3 lat – teren przewidziany pod parking w ramach planowanej inwestycji.

wydzierżawienie terenu pod reklamę

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu pod reklamę przy wjeździe z ulicy Ułanów na ulicę Dragonów Firmie „Londynek” na dotychczasowych warunkach jak z poprzednim dzierżawcą.

Ad 4. Zarząd Spółdzielni podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały w sprawach członkowsko – mieszkaniowych.

– przyjął w poczet członków 1osobę – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka.

Ad 5. Zarząd Spółdzielni w sprawach pracowniczych podjął poniżej przedstawione decyzje i uchwały:

– zmienił wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na 3/4 etatu instruktorowi ds. społ. wychowawczych w Domu Kultury Błonie w okresie od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

– zmienił wymiar czasu pracy z 1/2 etatu na 1 etat instruktorowi ds. społeczno – wychowawczych w Domu Kultury Błonie w okresie od 1.11.2010 r. do 31.12.2010 r.
W/w będzie zastępował nieobecnego kierownika Domu Kultury – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe pracownika.

Ad 6. Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 19:47, 11 maja 2016

Kategorie: 2010