Uchwala Nr 2/2024

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 12 ul. Bursztynowa 35.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby”w Lublinie działając na podstawie § 103 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ,,Widok” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na rok 2024 z funduszu remontowego nieruchomości EW 12 przy ul. Bursztynowej 35 poprzez dodanie pozycji:
– malowanie ścian i sufitu w prześwicie;
– miejscowa naprawa i malowanie ścian przyległych do prześwitu.
Szacunkowy koszt prac ok. 4.000,- zł brutto.

§2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/ Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla ,,Widok”

Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla ,,Widok”

Roman Ciseł

Data opublikowania: 11:10, 23 kwietnia 2024

Kategorie: 2024