UCHWAŁA Nr 9/2023

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie: zakupu kosy spalinowej dla potrzeb Administracji Osiedla „Widok”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia zakupić kosę spalinową dla potrzeb Administracji Osiedla „Widok”. Płatne ze środków funduszu konserwacji zieleni na 2023 rok.
Orientacyjny koszt zakupu kosy 4.600,- zł brutto.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Roman Ciseł

Data opublikowania: 07:32, 22 czerwca 2023

Kategorie: 2023