Uchwała Nr 8/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 21.11.2022 r.

 

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 22 – ul. Topazowa 4

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany stawki funduszu remontowego z dniem 01.03.2023 r. w nieruchomości EW 22 ul. Topazowa 4 lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego – z 0,30 zł/m² na 1,00 zł/m² p.u.m garaży – z 0,30 zł/m2 na 0,80 zł/m² p.u.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Roman Ciseł

Data opublikowania: 13:06, 22 listopada 2022

Kategorie: 2022