Uchwała Nr 5/2022
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.07.2022 r .

w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarczo-Finansowego Osiedla „Widok” na 2023 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni, § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” uchwala na 2023 r. Plan Gospodarczo-Finansowy Osiedla „WIDOK” oraz Schemat Organizacyjny Administracji Osiedla „WIDOK” – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 14 głosami za , 3 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 10:58, 12 lipca 2022

Kategorie: 2022