Protokół RN 9/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 26.07.2022 r.

 

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Marta Brożyna, Zbigniew Ławniczak, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Tomasz Buda, Waldemar Żak, Elżbieta Szabała, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– prezes – Zarządu Ryszard Burski
– zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
– insp. ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Ad. 1
Członkowie Prezydium na posiedzeniu RN 12.07.2022 r., ustalili termin zebrania plenarnego RN na dzień 26.07.2022 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  b) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.,
  c) zatwierdzenia planu kosztów zarzadzania na 2023 r.
  d) zmian Regulaminu pracy Zarządu zatwierdzonego uchwałą nr125/1/2010 z 21.12.2010 r.
 3. Informacja Zarządu SM „Czuby” na temat kosztów montażu szlabanów na parkingach w osiedlu Błonie (ul. Dragonów, Ułanów i Kawaleryjska) usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 12.07.2022 r.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 6. Sprawy wniesione

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag, został przyjęty do realizacji większością głosów – 14 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad.2
A)
podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
Przewodniczący RN przypomniał, że Zarząd Spółdzielni w trakcie posiedzenia plenarnego RN w dniu 12.07.2022 r. złożył wniosek, w oparciu o § 88 ust.3 Statutu Spółdzielni, o zwołanie posiedzenia RN w dniu 19.07.2022 r. Jako cel wnioskowanego posiedzenia Zarząd wskazał podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części oraz ustalenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia – zgodnie z § 84 ust. 1 oraz § 87 ust.1 pkt 11 Statutu.

Do wniosku Zarządu został załączony projekt uchwały przedstawiony członkom RN w materiałach na posiedzeniu 12.07.2022 r. oraz w protokole prezydium nr 9/2022 r z dnia 22.08.2022 r.

Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję nad propozycjami zawartymi w otrzymanym wniosku, w trakcie dyskusji, członkowie RN zgłosili szereg uwag do otrzymanych dokumentów:
– brak możliwości porównania proponowanego podziału Walnego Zgromadzenia na części z podziałem dotychczas obowiązującym (zauważono zmiany podziału w osiedlu Błonie, Ruta ),
– błąd w liczbie członków w osiedla Skarpa,
– odczytano, że Zarząd proponuje przygotowanie Walnego Zgromadzenia bez wcześniejszego przedłożenia i uchwalenia planu gospodarczo – finansowego na rok 2023.
– zwrócono uwagę, że zwoływanie WZ bez ustalenia planu gospodarczo – finansowego na 2023 r., będzie skutkować brakiem możliwości wprowadzenia zmian w opłatach eksploatacyjnych z dniem 1 stycznia 2023 roku
– przesunięcie tradycyjnego terminu wprowadzenia nowych opłat na luty bądź marzec 2023 roku jest zdecydowanie niekorzystne dla mieszkańców bo podzielenie kosztów na mniejszą liczbę miesięcy będzie skutkować zwiększeniem stawek opłat eksploatacyjnych.

Uznali, że takie procedowanie jest nie do przyjęcia z punktu widzenia interesu spółdzielców.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że przedłożony w dniu dzisiejszym projekt uchwał w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części, nie uwzględnia uwag zgłoszonych w trakcie , nie różni się od projektu przedłożonego na poprzednim posiedzeniu, poza wpisaniem prawidłowej liczy członków zamieszkałych w osiedlu Skarpa.

Członkowie RN wysłuchali wyjaśnień przedstawionych przez Zarząd i przeprowadzili dyskusję w której głos zabrali: Elżbieta Szabała, Zbigniew Gontarz, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Andrzej Turski.
Podczas dyskusji członkowie RN podkreślali, że propozycja organizacji Walnego Zgromadzenia w terminie od 1 do 28 września 2022 roku jest, z wielu powodów, wbrew interesowi spółdzielców. Proponowany termin odbycia WZ uniemożliwia uchwalenie planu finansowo – gospodarczego spółdzielni na rok 2023 w terminie pozwalającym na jego obowiązywanie od 1 stycznia. Opóźnienie to powoduje konieczność podziału planowanych rocznych kosztów na mniejszą (niż 12) liczbę miesięcy a więc skutkuje zwiększeniem opat eksploatacyjnych na 2023. Wrześniowy termin jest także zdecydowanie niefortunny bo wypada na okres powrotów z urlopów, rozpoczęcie roku szkolnego itp. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem spółdzielni, ma obowiązek i kompetencje do podejmowania kluczowych decyzji co do jej funkcjonowania, dlatego powinno się odbywać w terminie dogodnym dla członków.

Po dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części.
Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 13 członków RN, przeciw przyjęciu 4 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków RN.

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marta Brożyna, Dariusz Jaremek i Zbigniew Ławniczak głosowało 17 członków RN, 2 członków wstrzymało się od głosowania.

Dokonano aktu głosowania .
Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania

PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 26.06.2022 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Marta Brożyna
 2. Dariusz Jaremek
 3. Zbigniew Ławniczak

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący komisji – Marta Brożyna
 2. Sekretarz komisji – Dariusz Jaremek
 3. Członek komisji – Zbigniew Ławniczak

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 20 uprawnionych w posiedzeniu, bierze udział 19 członków Rady Nadzorczej.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części. oddano 19 głosów, w tym:

 1. za podjęciem uchwały oddano – 4 głosy
 2. przeciw podjęciu uchwały oddano – 13 głosów
 3. wstrzymało się od głosowania oddano – 2 głosy

W związku z powyższym komisja stwierdza, że uchwała w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części nie została podjęta.

B)
zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.,
Prezes Zarządu, zobowiązał się przedłożyć RN projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r., na kolejnym posiedzeniu tj., 30.08.2022 r.
Poinformował ponadto dlaczego Zarząd nie przedłożył projektu uchwały na dzisiejszym posiedzeniu.

C)
zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionym projektem uchwały

Uchwała Nr ……………./2022

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

 

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2023 r. w wysokości 6.467.000 zł.
(słownie sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

zawierającej w załączniku nr 1 plan kosztów zarządzania na 2023 r.

Członkowie RN po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa Zarządu i insp. ds. analiz ekonomicznych oraz po dyskusji, w której głos zabrali: Elżbieta Szabała, Dariusz Jarenek, Marta Brożyna, Andrzej Turski, Zbigniew Gontarz, do przewodniczącego RN zgłosili poniższe wnioski:

I. przez Zbigniewa Gontarza i Andrzeja Turskiego

Rada Nadzorcza powinna odroczyć termin podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2023 r. do kolejnego posiedzenia , Zatwierdzenie tej uchwały powinno się odbyć łącznie z uchwałą w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.,

II. przez Elżbietę Szabała

Na podstawie art. 46 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 87 ust. 2 Statutu wnoszę o:
Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia Radzie:

 1. Wykazu lokali własnościowych ze wskazaniem ich statusu prawnego oraz wysokości i struktury (składników) opłat eksploatacyjnych
 2. wykazu dzierżawionych terenów w nieruchomościach oraz wysokości i struktury (składników) opłat eksploatacyjnych
 3. wykazu lokali użytkowych w najmie oraz wysokości i struktury (składników) opłat eksploatacyjnych
 4. specyfikacji zadłużenia lokali użytkowych i dzierżaw

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych wniosków.

Za przyjęciem do realizacji wniosku w sprawie odroczenia terminu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia kosztów Zarządzania na 2023 r. głosowało 15 członków RN, przeciw przyjęciu 1 członek, wstrzymał się od głosowania 1 członek RN .

Za przyjęciem do realizacji wniosku dot. zobowiązania Zarządu do przedłożenia informacji wyszczególnionych we wniosku E. Szabały, głosowało 12 członków RN, przeciw przyjęciu 3 członków, wstrzymał się od głosowania 1 członek RN.

D)
zmian Regulaminu pracy Zarządu zatwierdzonego uchwałą nr125/1/2010 z 21.12.2010 r.

Przewodniczący RN przypomniał, że zaproponowane 12.07.2022 r. zmiany do Regulaminu pracy Zarządu SM Czuby w Lublinie, wprowadzono w celu dostosowania postanowień regulaminu do § 93 statutu spółdzielni, w którym są literalnie wymienione kompetencje Zarządu tj.

§ 93

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 1. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni i programów działalności kulturalno – oświatowej,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 5. sporządzanie projektów sposobu podziału zysku netto lub pokrycia strat,
 6. ( skreślony )
 7. ( skreślony)
 8. zawieranie umów:
  a/ o budowę lokalu,
  b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
  e) zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę terenu.
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
 10. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 11. udzielanie pełnomocnictw,
 12. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 13. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 14. występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu,
 15. wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.

Naniesione propozycje zmian w przedstawionym projekcie regulaminu 12.07.2022r. wymagały precyzyjniejszego określenia podstawy prawnej do ich wprowadzenia. Ponadto nie zostały w projekcie uchwały i nie rozpatrzone propozycje zmian zgłoszone przez Elżbietę Szabałę

W związku z powyższym punkt porządku obrad – podjęcia uchwały w sprawie zmian Regulaminu pracy Zarządu SM Czuby w Lublinie został przeniesiony na kolejne posiedzenie tj. 26.07.2022 r.

Członkowie RN po zapoznaniu się przedstawionymi zmianami do Regulaminu pracy Zarządu SM Czuby: w Lublinie, naniesionymi w tekście załącznika do uchwały, ze wskazaną przy każdej zmianie podstawy prawnej do ich wprowadzenia.

Członkowie RN po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi zmianami do Regulaminu pracy Zarządu SM Czuby: w Lublinie, naniesionymi w tekście załącznika do uchwały, ze wskazaną przy każdej zmianie podstawy prawnej:


Załącznik
do uchwały nr ……./…../2022
Rady Nadzorczej SM Czuby Lublinie z dnia ……….. r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SM „CZUBY” W LUBLINIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwany dalej „Zarządem” , działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) 2021 poz. 648 oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), (Dz. U. 2021 poz. 1208 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 2

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie
  Spółdzielni innym jej organom.
 2. Realizacja przez Zarząd zadań odbywa się przy współdziałaniu z Radą Nadzorczą lub innymi organami Spółdzielni, jeżeli tego wymagają przepisy ustawy lub Statutu Spółdzielni.

§ 3

Zasady wyboru i odwoływania Członków Zarządu określa Statut Spółdzielni, Regulamin wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie i Regulamin odwoływania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.

II. ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 4

Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie, podejmuje uchwały w zakresie przewidzianym w § 5 niniejszego regulaminu. Podjęte przez Zarząd decyzje i czynności stanowią podstawę prawną do jednoosobowego ich wykonywania dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.

§ 5

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:

1) reprezentowanie Spółdzielni wobec władz, urzędów i instytucji a także osób trzecich,

2) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

3) sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni oraz programów działalności społeczno- wychowawczej i kulturalnej kulturalno – oświatowej Spółdzielni,
(§ 93 pkt 2 Statutu )

4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z nimi czynności organizacyjnych i finansowych,

5) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej zysku netto lub pokrycia strat,( 93 pkt 5 Statutu)

6) ustalanie zasad prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni dla wykonania zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni,

7) ustalania zasad w sprawach zatrudniania, zwalniania ,wynagrodzeń bieżących ,awansowania, przeszeregowania, udzielania kar, przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę dokonywanie za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności zwalnianie , zatrudnianie , ustalanie wysokości dokonywanie zmian wynagrodzenia , udzielanie kar, przyznawanie nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi oraz innych świadczeń pracowniczych. ( przeniesiony z § 13 regulaminu, i uzupełniony o propozycja P Szabały „ w Pełne brzmienie przepisu Art., 27 § 2 ustawy Związki Zawodowe (DZ.U 2022 .854 z dnia 2022.04.20 umieszczono pod zmianami zgłoszonymi przez w/w.

8) podpisywanie jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy oraz protokołów dodatkowych,

9) opracowywanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków w przedmiocie koniecznych zmian w tym zakresie, ( §93 pkt 4 statutu )

9) uchwalanie regulaminu pracy osób pozostających w stosunku pracy i innych wewnętrznych regulaminów związanych z ich pracą w Spółdzielni,

10) zwoływanie zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni Walnego Zgromadzenia, oraz ustalanie proponowanego porządku obrad, ,( §93 pkt 9 statutu)

11)sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

12) analiza działalności Spółdzielni na podstawie ustaleń w wyniku jej lustracji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie sposobu wykonania zaleceń polustracyjnych,

13) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,

14) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę

15) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

16) udzielanie pełnomocnictwa Członkowi Zarządu lub innej osobie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej zakładu oraz pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, (wykreślony ze względu na zapis kolejnego pkt 17 , który odzwierciedla zapis § 93 pkt 11 statutu)

17) udzielanie pełnomocnictw

18) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
Wykreślenie z § 5 pkt 18 wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017 art. 1 ust. 7

19) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
Wykreślenie z § 5 pkt 19 wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2017

20) zawieranie z członkami umów o:
a/ o budowę lokalu,
b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
e) najem lokali mieszkalnych , użytkowych i dzierżawy terenu, ,
( §93 pkt 8 statut )

21) wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.
( § 93 pkt 15 statutu )

22 )występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji, w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 statutu, w § 38a Statutu

23)zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej w przez Walne Zgromadzenie (§ 79 pkt 8 Statutu Spółdzielni).

§ 6

Postanowienia § 5 nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni przedłożonej do jego rozpatrzenia przez Członka Zarządu lub inne organy Spółdzielni.

§ 7

1. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki Zarząd może podjąć uchwałę lub postanowienie w drodze kurendy /obiegiem/ , z tym, że należy je wpisać do protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 8

Do ważności uchwał i postanowień i postanowień Zarządu wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Zarządu.
Uchwały i postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

III. PODZIAŁ PRACY W ZARZĄDZIE

§ 9

Zarząd składa się z 3 osób , w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą. Prezes i jego zastępcy powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje.

§ 10

 1. Do zakresu działania Członków Zarządu należy:
  a)udział w posiedzeniach Zarządu oraz w podejmowaniu uchwał, postanowień i innych czynności przewidzianych do kompetencji Zarządu,
  b)wydawanie decyzji związanych z wykonaniem uchwał i postanowień Zarządu oraz uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia na wyznaczonym im odcinku pracy Spółdzielni.
 2. Członkowie Zarządu, niezależnie od współudziału w kolegialnym zarządzaniu sprawami Spółdzielni kierują i sprawują osobisty nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych, przypisanych im w uchwalonej przez Radę strukturze organizacyjnej Spółdzielni.
 3. Członkowie Zarządu zobowiązani są do bieżącego kontrolowania przebiegu wykonania uchwał i postanowień Zarządu na wyznaczonym odcinku pracy oraz składania na posiedzeniach Zarządu informacji o przebiegu ich realizacji.
 4. Członek Zarządu winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście – na zasadach przewidzianych w ustawie.

§ 11

 1. W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności Spółdzielni należy do Prezesa, który w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji Zarządu podejmuje decyzje niezbędne do właściwego wykonania zadań.
 2. Prezesowi Zarządu w wykonywaniu jego funkcji, o których mowa w ust. 1 podporządkowani są pozostali Członkowie Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 4. Do zakresu działania Prezesa Zarządu oprócz zadań, o których mowa w § 10 niniejszego regulaminu, należy w szczególności:
  a) reprezentowanie Zarządu wobec pozostałych organów Spółdzielni,
  b) koordynowanie pracy pozostałych Członków Zarządu,
  c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu,
  d) )składanie w imieniu Zarządu sprawozdań i innych materiałów Zarządu oraz przedstawianie stosownych wniosków Radzie Nadzorczej i innym organom Spółdzielni,
  e) wydawanie koniecznych zarządzeń i decyzji wynikających z wprowadzenia
  na terenie Spółdzielni obowiązujących przepisów prawa, bądź też z konkretnych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółdzielni.
 5. W przypadku czasowej nieobecności Prezesa jego funkcje pełni upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 6. Prezes Zarządu może również w okresie pełnienia obowiązków przekazać niektóre swoje uprawnienia innemu Członkowi Zarządu lub pełnomocnikowi Zarządu

§ 12

 1. Do zakresu działania Zastępcy Prezesa Zarządu należy wykonywanie zadań i uprawnień, o których mowa w § 10 niniejszego regulaminu w zakresie powierzonych mu zagadnień oraz bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych Spółdzielni oraz podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do właściwości Zarządu lub Prezesa – w granicach upoważnień udzielonych mu przez Radę i Zarząd Spółdzielni.
 2. Prezes Zarządu może wstrzymać wykonanie decyzji Członka Zarządu. W takim przypadku sprawa winna być przedstawiona do rozstrzygnięcia przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

§ 13

Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu. a w szczególności dokonuje za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy tj. zwalnianie , zatrudnianie ,ustalanie wysokości i dokonywanie zmian wynagrodzenia, udzielanie kar porządkowych, przyznawanie nagród , świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.( przeniesiony do § 5 pkt 6 )

§ 14

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu Członkowi zarządu, mają skutek prawny wobec Spółdzielni.

§ 15

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności pranych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 16

Zarząd może powoływać komisje wnioskujące, opiniodawcze lub doradcze. Zakres i zasady działania tych komisji oraz ich skład osobowy określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

IV . TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego Członek Zarządu. Jeżeli jedna z tych osób nie może zwołać posiedzenia Zarządu, posiedzenie to zwołuje Członek Zarządu wskazany przez Radę Nadzorczą, Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w tygodniu.

 2. Prezes Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. Posiedzenie Zarządu powinno być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 18 – skreślić

§ 19

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, członkowie i pracownicy Spółdzielni, których wnioski lub sprawy są przedmiotem posiedzenia oraz przedstawiciele związków zawodowych w przypadku podejmowania decyzji w sprawach pracowniczych.

§ 20

 1. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu powinien zawierać sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni, a ponadto przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, sprawozdanie Prezesa lub innego Członka Zarządu z wykonania podjętych przez Zarząd uchwał i postanowień oraz sprawozdanie Prezesa w wykonania zaleceń Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 2. Niezbędne materiały dotyczące porządku obrad Zarządu powinny być doręczone Członkom Zarządu i innym zainteresowanym osobom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z materiałami.

§ 21

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.

 2. Sprawy będące przedmiotem obrad Zarządu referują członkowie Zarządu lub za zgodą przewodniczącego posiedzenia wyznaczeni pracownicy Spółdzielni, bądź też inne zaproszone osoby.

 3. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad odpowiada właściwy Członek Zarządu, zgodnie z podziałem czynności, o którym mowa w § 10.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują przynajmniej dwaj Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu i protokolant.

 2. Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
  a) kolejny numer, datę,
  b) listę obecnych na posiedzeniu,
  c) porządek obrad,
  d) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz treść oświadczeń zgłoszonych do protokołu,
  e) stwierdzenie powzięcia uchwały lub postanowienia, ich pełny tekst, jeżeli nie są one dołączone do protokołu w formie załącznika, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
  f) wyniki głosowania.

 3. Sporządzone w formie załączników do protokołu uchwały i postanowienia Zarządu powinny być podpisane przez co najmniej dwóch Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

 4. Rejestr uchwał i postanowień Zarządu prowadzi specjalista ds. samorządowych.

 5. Oryginały uchwał, postanowień i innych dokumentów oraz książkę protokołów z posiedzeń Zarządu przechowuje specjalista ds. samorządowych Zarządu w lokalu Spółdzielni, tak by zawsze były dostępne dla osób zainteresowanych z organów kontroli
  propozycja zgłoszona przez P. Elżbietę Szabała

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Z chwilą dokonania zmian w składzie Zarządu nowo wybrany Członek /Członkowie/ Zarządu rozpoczyna swą działalność w oparciu o protokolarne przejęcie zadań i
  wyznaczonych odcinków pracy od ustępującego Członka /Członków/ Zarządu.

 2. Protokół przejęcia powinien obejmować opis stanu faktycznego na przejmowanych odcinkach działalności Spółdzielni na dzień przekazania, ze szczególnym uwzględnieniem spraw w toku, podjętych zobowiązań i zaległości w pracy.

 3. W przypadku dokonania zmian w całym składzie Zarządu do protokołu przejęcia należy dołączyć:
  a) wyciąg z rejestru sądowego Spółdzielni,
  b) wykaz należności i zobowiązań finansowych Spółdzielni,
  c) księgi protokołów oraz inne dokumenty.

§ 24

 1. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni.

 2. Protokół po podpisaniu przez ustępującego i nowo wybranego Członka /Członków/ Zarządu oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej obecnego przy przejmowaniu, otrzymują bezpośrednio zainteresowani oraz Prezes Zarządu przejmującego.

§ 25

 1. Bezzwłocznie po wyborze – Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zgłosić do Sądu Rejestrowego imiona i nazwiska nowo wybranych i ustępujących Członków Zarządu – celem dokonania stosownych wpisów i skreśleń w rejestrze sądowym Spółdzielni.

 2. Zgłoszeniu podlegają również wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące pełnomocników Zarządu do dokonywania czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej zakładu.

§ 26

Pierwsze posiedzenie Zarządu w uzupełnionym lub zmienionym składzie powinno w porządku dziennym przewidywać dokonanie podziału czynności pomiędzy nowych Członków Zarządu, zapoznanie ich z regulaminem pracy Zarządu oraz ustalenie planu działania na tle protokołu przejęcia. Czynności te powinny być dokonane przy udziale przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odnotowane w protokole Zarządu.

§ 27

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem …………………r.

Oraz wyjaśnieniami do propozycji zgłoszonych przez Elżbietę Szabała

1)
§ 5 pkt. 2 ” powinno być: działalnością społeczną, oświatową i kulturalną

Uzasadnienie:
skoro w § 61 pkt. 6 Statutu pisze, że członkowie uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, to taki sam zapis winien być i § 5 pkt. 3  Regulaminu pracy Zarządu.
Zapis § 5 pkt 2 jest tożsamy z § 93 pkt 2 Statutu Spółdzielni
Przytoczony zapis § 61 pkt 6 umiejscowiony jest w dziale IX statutu – OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI. W celu ujednolicenia zapisów statutu, prawdopodobnie zostanie umieszczony w projekcie zmian statutu.

2)
§ 5 pkt. 7 po słowach z ZFŚS dopisać w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi

Uzasadnienie:
pracodawca jest jedynie administratorem tego funduszu, co nie jest tożsame z wyłącznym dysponowaniem. Tak Regulamin Funduszu jak i przyznawanie świadczeń socjalnych wymaga uzgodnienia ze Związkami zawodowymi.
Zaproponowana zmiana w § 5 pkt 7 regulaminu , jest zgodna z Art., 27 § 2 ustawy Związki Zawodowe (DZ.U 2022 .854 z dnia 2022.04.20
(Przyznawanie świadczeń z funduszu jest dokonywane w uzgodnieniu z zakładowa organizacją Związkową )

3)
§ 5 pkt. 18  Który organ w naszej Spółdzielni dokonuje wykreślania lub wykluczenia z rejestru członków

Dlaczego w naszym Statucie zostały pominięte zapisy art. 25 Prawa spółdzielczego. Jest wielu członków, którzy zalegają w opłatach eksploatacyjnych i obecnie nie są pozbawiani członkostwa. Powstał nad nimi parasol ochronny zwłaszcza w stosunku do osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a tacy jeszcze są. Pozostaje to w sprzeczności z art. 11 usm.
Mieliśmy taki przypadek i niespłacany kredyt za lokal mieszkanki płacimy teraz my wszyscy. Zarząd z jakiś środków spłacił go w 2021 r. za nią tylko na jakiej podstawie prawnej? Zajmuje nadal lokal mieszkalny i śmieje się sąsiadom w nos.
Dlaczego nie został przez Zarząd zgłoszony wniosek o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, co dawałoby podstawę do eksmisji. Wszyscy spłacaliśmy kredyty za swoje lokale, a ten pasożyt ma lokal na nasz koszt.  To hańba.

Propozycja wykreślenia z regulaminy z § 5 pkt 18 regulaminu wynika z:
Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9 września 2017 r., zniesiono możliwość wykluczenia lub wykreślenia członków spółdzielni mieszkaniowych.
Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisów ustawy Prawo spółdzielcze dotyczących wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni, nie stosuje się.

Powyższa zmiana nie oznacza jednak szczególnego uprzywilejowania członków spółdzielni uprawnionych do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, bowiem zgodnie z art. 11 ust. 1¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – w przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Po uzyskaniu prawomocnego wyroku o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia może złożyć do sądu pozew o eksmisję.

4)
Wykreślenie z §5 pkt 19 zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,wynika z przepisu ustawy z 20 lipca 2017

W poprzednim stanie prawnym, tj. sprzed 9 września 2017 r., a więc wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia mogła podjąć uchwałę o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Obecnie o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu orzeka sąd.

Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

5.
§ 5 pkt. 21  to były i są kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości, wynikające z §103b pkt. 13 Statutu rozpatrywanie innych spraw związanych  z działalnością osiedla, oraz  § 4 pkt. 11 Regulaminu RPNO

Zapis tożsamy z przepisem § 93 pkt 15 Statutu Spółdzielni.
Zgodnie z § 103b pkt 13 Statutu Spółdzielni, do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla. Regulacja ta dotyczy jedynie rozpatrywania spraw, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółdzielni, takich jak: Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółdzielni.

Należy również pamiętać, że zasada domniemania kompetencyjności dotyczy Zarządu, a nie Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, bowiem zgodnie z art. 48 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze, podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu.

6.
§ 5 pkt. 22  – jakaś bzdura odnośnie § 63 ust. 2 Statutu. Nie ma on żadnego związku z treścią tego punktu.

Poprawna propozycja zmiany to:

22) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji, w przypadkach przewidzianych w § 38a Statutu

§ 38a

 1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

7.
§ 22 pkt. 5 – wykreślić słowa z organów kontroli.

Pozostaje ten zapis w sprzeczności z przepisem art. 81 USM
Nowy zapis pkt 5 w § 22 otrzymuje brzmienie :
„5. Oryginały uchwał, postanowień i innych dokumentów oraz książkę protokołów z posiedzeń Zarządu przechowuje specjalista ds. samorządowych Zarządu w lokalu Spółdzielni, tak by zawsze były dostępne dla członków spółdzielni

Dodatkowe wyjaśnienie do § 5 pkt 4
Art.75.  Pojęcie nadwyżki bilansowej
Dz.U 2021 .o.648tj. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
„Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z Odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

Zmiana § 93 pkt 5 Statutu zostały wprowadzona na Walnym Zgromadzeniu 24.06.2015 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmian Regulaminu pracy Zarządu SM Czuby w brzmieniu:

UCHWAŁA Nr ….. /…… /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …….. .2022 r.

w sprawie: zmian Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

W Regulaminie pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie , stanowiący załącznik do uchwały Nr 125/1/2010 z dnia 21.12.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwany dalej „Zarządem” , działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 poz. 648 oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 poz. 1208 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą”.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Spółdzielni wobec władz, urzędów i instytucji a także osób trzecich,

 2. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,

 3. sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni oraz programów działalności kulturalno – oświatowej Spółdzielni,

 4. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z nimi czynności organizacyjnych i finansowych,

 5. sporządzanie projektów sposobu podziału zysku netto lub pokrycia strat,

 6. ustalanie zasad prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni dla wykonania zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni,

 7. dokonywanie za pracodawcę wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności zwalnianie, zatrudnianie, ustalanie wysokości dokonywanie zmian wynagrodzenia , udzielanie kar, przyznawanie nagród, świadczeń socjalnych z ZFŚS oraz innych świadczeń pracowniczych.

 8. podpisywanie jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy oraz protokołów dodatkowych, i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,

 9. uchwalanie regulaminu pracy osób pozostających w stosunku pracy i innych wewnętrznych regulaminów związanych z ich pracą w Spółdzielni,

 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,

 11. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

 12. analiza działalności Spółdzielni na podstawie ustaleń w wyniku jej lustracji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie sposobu wykonania zaleceń polustracyjnych,

 13. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,

 14. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę

 15. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

 16. udzielanie pełnomocnictw,

 17. zawieranie umów o:
  a/ budowę lokalu,
  b/ ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ przeniesienie własności domów lub lokali,
  e) najem lokali mieszkalnych , użytkowych i dzierżawy terenu,

 18. wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.

 19. występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji, w przypadkach przewidzianych w § 38a Statutu

 20. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej w przez Walne Zgromadzenie (§ 79 pkt 8 Statutu Spółdzielni).

3) § 13 otrzymuje brzmienie

„Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu”

4) § 27 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2022 r. r.”

Postanowiła większością głosów – 12 za. przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania odroczyć termin podjęcie uchwały w sprawie zmian regulaminu pracy Zarządu SM Czuby do kolejnego posiedzenia w celu zapoznania z dosłownym brzmieniem przepisów wskazanych przy wskazanych zmianach oraz zapoznanie się z opinią prawna na temat zgłoszonych zmian

Ad. 5 Informacja Zarządu SM „Czuby” na temat kosztów montażu szlabanów na parkingach w osiedlu Błonie (ul. Dragonów, Ułanów i Kawaleryjska) usytuowanych na terenie mienia Spółdzielni.

Zastępca prezesa d/ eksploatacyjnych przedstawiła RN poniższą informację:

Informacja
W sprawie kosztu montażu szlabanów na parkingach na mieniu Spółdzielni w osiedlu Błonie:

 1. Orientacyjny koszt szlabanu – o długości do 6,5 m (wg oferty Firmy Venta z VI.2022 r – przetarg dotyczył parkingu na nieruchomości przy ul. Ułanów) to kwota ok. 16.000 zł brutto.

 2. Koszt zasilania wg orientacyjnej wyceny Firmy wykonawczej to:

– parking przy Kawaleryjskiej – ok. 6.000 zł
– parking przy Dragonów – ok. 13.000 zł
– parking przy Ułanów – ok. 14.000 zł

Parking przy ul. Ułanów ma dwie zatoki z oddzielnym wjazdem o szerokości ponad 6,5 m – co powoduje konieczność montażu szlabanów po obu stronach każdego z wjazdów, tj. 4 szlabany.

Ogólny koszt montażu:
– parking przy Kawaleryjskiej – ok. 6.000 zł + 16.000 zł = 22.000 zł
– parking przy Dragonów – ok. 13.000 zł + 16.000 zł = 29.000 zł
– parking przy Ułanów – ok. 14.000 zł + 4×16.000 = 78.000 zł

Łączna kwota : 129.000 zł brutto + piloty ok. 100 zł/szt.

Kwota powyższa nie była ujęta w planie gospodarczym Spółdzielni na rok 2022. Spółdzielnia nie posiada środków na realizację tego zadania.

Ponadto budowa szlabanów to inwestycja, która powinna być finansowana ze środków przeznaczonych na inwestycję – utworzonych przez Walne Zgromadzenie z podziału zysku, w przypadku sfinansowania przedsięwzięcia z funduszu remontowego – do kosztu inwestycji należy doliczyć podatek w wys. 19% – który będzie musiał być odprowadzony do US – ponieważ inwestycja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

 

Ad. 6
Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 12.07.2022 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, odbytego 12.07.2022 r. został przyjęty bez uwag, jednomyślnie – 17 za.

 

Ad. 7
Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.

Przewodniczący przypomniał, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się na posiedzeniu 12.07.2022 r. z pismami członka spółdzielni zamieszkałego przy ulicy Sasankowej 4 w osiedlu Ruta dot. rozliczenia c w u za 2021 r. tj.
1. Pismem z dniu 4.05.2022 r. skierowanym do wiadomości RN przekazane 13.06.2022 r) odwołanie dot. rozliczenia indywidualnego c w u za 2021 r.
2. odwołaniem skierowanym do Rady Nadzorczej do którego została załączona korespondencja prowadzona przez w/w ze spółdzielnią tj.

– pismo z dnia 14.01.2022 r. skierowane do kierownika Administracji osiedla Ruta dot. rozliczenia za ciepłą i zmian wodę za IV kwartał 2021 r.
– odpowiedz Administracji z dnia 01.03.2022 r na pismo w/w z dnia 14.01.2022 r.
– odpowiedz Administracji z dnia 13.06.2022 r na pismo w/w z dnia 4.05.2022 r.
– kolejne pismo w/w z dnia 22.06.2022 r.

postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia powyższych pism do następnego posiedzenia tj.26.07.2022 r., w oczekiwaniu na odpowiedz firmy Ista na złożone przez spółdzielnię pismo.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z odpowiedzią firmy ISTA Polska sp. z. o ,o, Centrala Kraków z dnia 18 lipca 2022 r., w treści której zawarte są następujące sformowania i wyjaśnienia:
„Szanowni Państwo
W odpowiedzi na reklamację dotyczącą ww. lokalu informujemy, że rozliczenie indywidualne zostało przez nas powtórnie przeanalizowane.
Decyzja:
Reklamacja niezasadna.
Wyjaśnienie:
Firma Ista wykonuje rozliczenia kosztów podgrzania wody na podstawie wskazań wodomierzy oraz danych przekazanych przez Zarządcę budynku a także w oparciu o zasady rozliczeń ustalone zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Z analizy całkowitego rozliczenie kosztów podgrzania wynika, iż dane przyjęte do rozliczenia są prawidłowe. Cena lm3 wody podgrzanej została wyliczona w oparciu o przesłane kwoty koszów.
odczytów zarejestrowanych przez wodomierze
Zużycie ciepłej wody uwzględnione w rozliczeniu w/w jest prawidłowe i wyliczone zostało na podstawie odczytów zarejestrowanych przez wodomierze .

numer urządzenia

stan 01.01.2021

stan 31.12.2021

zużycie

2464824311
306245853
176,470 201,570 25,100
2464824241
306245808
204,422 228, 172 23,750
zużycie razem 48,85

Rozumiemy niezadowolenie członka spółdzielni z wysokości dopłaty, jednakże logika wynikająca z matematycznego przeliczania ilości m2 wykazanych przez wodomierze w lokalu i wyliczonej ceny jednostkowej za jeden m2 daje jednoznaczny wynik i brak jest podstaw do podważania tego wyniku
Jednocześnie bardzo przepraszamy za długi okres oczekiwania na odpowiedź”

postanowiła większością głosów – 10 za, przy 1 głosie przeciwnym i 6 wstrzymujących się od głosowania do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

Lublin, dnia 26.07.2022 r.

RN-/5488/2022

…………………………
…………………………

Dotyczy: pisma z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie rozliczenia ciepłej wody za 2021 r. członka zam. przy ul. Sasankowej 4 w Lublinie.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Pańskimi wątpliwościami rozliczenia ciepłej wody za 2021 r. Zapoznała się również z dotychczasową korespondencją Spółdzielni z Panem w tej sprawie. Ponadto zapoznała się z odpowiedzią firmy Ista Polska dotyczącą prawidłowości rozliczenia za podgrzanie ciepłej wody zużytej w Pańskim mieszkaniu w 2021 r. Ista Polska nie stwierdziła żadnych błędów rozliczenia ciepłej wody ani innych nieprawidłowości. Pismo Ista Polska w załączeniu.

W związku z tym w pozostałych sprawach wyjaśniamy:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania różnicy wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach.

Przepisy ustawy nie określają sposobu rozliczenia ww. różnicy. Ustala go zarządca (właściciel) nieruchomości. W Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie sposób rozliczenia wody niebilansującej się określa Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM “CZUBY” w Lublinie. § 14 ww. regulaminu zawiera sposób rozliczania niedoboru, zgodnie z którym podstawową zasadą i jednostką do rozliczania niedoboru bilansu zużycia wody jest osiedle. Ww. Regulamin może Pan uzyskać w Administracji Osiedla „Ruta”, znajduje się również na stronie internetowej Spółdzielni: www.smczuby.pl.
Dla Osiedla „Ruta” w roku 2021 r. poziom niebilansującej się wody wyniósł 1,625%, co jest bardzo korzystnym wynikiem.
Ciepła woda w budynku przy ul. Sasankowej 4 dostarczana jest za pomocą grupowej hydroforni H-1 oraz grupowej podstacji cieplnej LPEC. Oba obiekty znajdują się w budynku technicznym przy ul. Sasankowej 6.

Oprócz tego ciepła woda z tej hydroforni i podstacji cieplnej dostarczana jest do budynków

 1. Różana 17,

 2. Różana 21,

 3. Różana 27,

 4. Różana 12,

 5. Różana 14, -Wspólnota mieszkaniowa,

 6. Różana 16,

 7. Różana 18, -Wspólnota mieszkaniowa,

 8. Różana 20, -Wspólnota mieszkaniowa,

 9. Różana 22,- Wspólnota mieszkaniowa,

 10. Sasankowa 1,

 11. Sasankowa 3,

 12. Sasankowa 4,

 13. Sasankowa 5,

 14. Różana 15, Wspólnota mieszkaniowa,

 15. Różana 16 – Lokal użytkowy,

 16. Przedszkole ul. Różana 9.

Pomiar ilości ciepła dla podgrzania ciepłej wody dokonywany w grupowej podstacji cieplnej jako różnica wskazań ciepłomierza głównego i ciepłomierza dla celów centralnego ogrzewania dla wszystkich łącznie ww. budynków. Nie ma oddzielnych ciepłomierzy na każdy budynek, które mierzyłyby ilość ciepła do podgrzania ciepłej wody dla pojedynczego budynku.

Zimna woda w budynku przy ul. Sasankowej 4 dostarczana jest dwojako:
– z miejskiej sieci wodociągowej za pomocą grupowej hydroforni H-1 jest dostarczana do mieszkań tzw. II strefy, tj. do mieszkań od V piętra do XI piętra budynków przy ul. Sasankowej 1,3,4,5. Pomiar ilości pobranej zimnej wody łącznie z zimną wodą do podgrzania dokonywany jest przez wodomierz MPWiK znajdujący się w grupowej hydroforni;
– z miejskiej sieci wodociągowej dla mieszkań I strefy, tj. od parteru do IV piętra. Pomiar ilości pobranej zimnej dokonywany jest przez wodomierz MPWiK znajdujący się w pomieszczeniu wodomierza w piwnicy budynku. Sprawy te były Panu wyjaśniane we wcześniejszej korespondencji oraz bezpośrednio przez kierownika Administracji podczas Pańskich kilkukrotnych wizyt w tych sprawach.

Odp. na pytanie nr 1.
Jak wynika z przedstawionego wyżej układu służącemu zaopatrzeniu mieszkań w wodę zimną i ciepłą nie jest możliwe dokonanie pomiaru ilości wody ciepłej dostarczonej tylko do budynku przy ul. Sasankowej 4.

Odp. na pytanie nr 2 i 3.
Pytania są tożsame. Według wodomierzy mieszkaniowych w budynku przy ul. Sasankowej 4 mieszkańcy zużyli w 2021 r. łącznie 1618,88 m3 ciepłej wody.

Odp. na pytanie nr 4.
W budynku przy ul. Sasankowej 4 nie ma mieszkań nieopomiarowanych, wszystkie mają wodomierze mieszkaniowe.

Odp. na pytanie nr 5.
W dniu 23 maja 2006 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie uchwałą nr 9/06 określił przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 24/18 o powierzchni 7891 m2 (obręb 30 ark, 3) obejmującej budynek położony przy ul. Sasankowej 4 w Lublinie. Należy podkreślić, że jest to nieruchomość Spółdzielni, a nie wspólnota mieszkaniowa.

Odp. na kolejne pytanie (bez nr).
Liczba 1618, 88 (błędnie zapisana w Pańskim piśmie) jest sumą zużycia ciepłej wody w 2021 r. w budynku przy ul. Sasankowej 4 wg wskazań wodomierzy mieszkaniowych.
Pozostałe Pańskie osobiste uwagi zostały przekazane do Administracji Osiedla „Ruta” celem bezpośredniego ich wyjaśnienia z Panem.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z pismami:
1. Pana członka spółdzielni, zam. ul. Gościnna 1 z dnia 06.07.2022 r. skierowanym do Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe w Lublinie ul. Chmielna 10 20-075 Lublin dot. podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pracowników S.M. Czuby polegające na wycięciu trzepaka do dywanów przy ul. Gościnnej w Lublinie, pomalowaniu i następnie w spawaniu w miejscu wycięcia. mieszkaniowej przy ul. Gościnna 1, 3, 5, 15 szkodę.

2. Członka SM Czuby zam. ul.Różana w osiedlu Ruta
– z dnia 13.07.2022 r. skargą, protestem przeciwko dyskryminacji, wykluczeniu lokatorów budynków spółdzielczych ze sfinansowania demontażu, wywózki i utylizacji płyt azbestowych z balkonów
– Pismem- skargą z marca 2022 r. skierowana do:
1.Premier RP Al. Ujazdowskie 1/3 00 – 583 Warszawa
2. Ministerstwa Rozwoju i Technologii za pośrednictwem skrytki upup/
3. Odpowiedzią z 24 czerwca 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Przewodniczący przypomniał, że RN na posiedzeniu 7 czerwca 2022 r., zajmowała się pismami ww. :
1. pismem L dz. 262/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.dot.: uchwały Rady Nadzorczej nr 17/19/2021 z dnia 28.06.2021 w sprawie wymiany ekranów azbestowych balkonowych
2. pismem L dz. 3949/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. dot. .prośbą o wyjaśnienie dziwnego zjawiska związanego z wymianą płyt azbestowych balkonowych na terenie osiedla Ruta.
3. odpowiedzią . Zarządu z dnia 12.05.2022 r pismo z dnia 28.04.2022 r. w sprawie realizacji robót budowlanych związanych z wymianą ekranów balkonowych zawierających azbest w osiedlu „Ruta

i po dyskusji do w/w wystosować odpowiedz następującej treści:

„ Dotyczy: pisma z dnia 12.04.2022 r. r. w sprawie uchwały Rady Nadzoruje nr 1 7/18/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wymiany ekranów azbestowych balkonowych.

Odpowiadając na Pismo z dnia 12.04.2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby po zapoznaniu się z dokumentami w powyższej sprawie uprzejmie wyjaśnia:
„Program usuwania azbestu dla Miasta Lublin” jest realizowany w oparciu o zasady określone w Zarządzeniu nr 62/9/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin oraz rozpatrywania wniosków o usunięcie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o usunięcie „wyrobów oraz odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z tym rozporządzeniem z programu mogą skorzystać osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Program obejmuje finansowanie przez Gminę Lublin prac w zakresie demontażu oraz odbioru i unieszkodliwiania odpadów azbestowych. W związku z fartem, iż spółdzielnie mieszkaniowe w Lublinie nie mają możliwości pozyskania dofinansowania do kosztów z budynków wyrobów zawierających azbest, na wniosek mieszkańców oraz zgodnie z uchwałą Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta i uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzającej plan gospodarczy Spółdzielnia przystąpiła do wymiany ekranów balkonowych ze środków funduszu remontowego”.

RN po przeanalizowaniu całości korespondenci prowadzonej przez w/w dot. wymiany azbestowych ekranów balkonowych w osiedlu Ruta, oraz udzielonych przez SM Czuby i innych adresatów do których w/w skierowała pisma, uznała wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach skierowanych do Pani Haliny Szydłowskiej za wystarczające, a działania podejmowane przez Administracje Osiedla Ruta związane z wymiana azbestowych ekranów balkonowych zgodne z uchwała nr 17/18/2021 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 28 sierpnia 2021 r. oraz innymi przepisami obowiązujących w tym zakresie.

Ad. 8
Sprawy wniesione

Przewodniczący RN poinformował,że

1) Pani Grażyna Stadnik 22.07.2022 r. skierowała do RN pismo w sprawie rozliczania podgrzania ciepłej wody użytkowej do mieszkań , które zostanie przedstawione członkom RN 30.08.2022 r.

2) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie w uchwale nr 21/91/2022 z dnia 18.07.2022 r. zgłosiła do Rady Nadzorczej wniosek o doposażenie placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w urządzenia trampolinę ziemną oraz zjazd liniowy, znajdującego się na terenie mienia spółdzielni. Koszt urządzeń ok. 55 000,00zł.

Uzasadnienie:
Wniosek do Rady Nadzorczej o doposażenie placu zabaw przy u!. Hetmańskiej argumentowany jest budową nowych budynków mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej, ok 1500 500 mieszkań, a co za tym idzie wzrostu liczby mieszkańców korzystających z naszych placów zabaw. Teren ze stołami do ping-ponga i stolikiem do gier planszowych jest ogrodzony i oznakowany.. Traktowany jest obecnie przez mieszkańców okolicznych budynków jako wybieg dla psów. Wolną przestrzeń zieloną wokół istniejących urządzeń należy jak najszybciej zagospodarować poprzez zamontowanie nowych dodatkowych urządzeń zabawowych.

3) Wnioskuje o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia Radzie:
1. zestawienia budynków i terenów stanowiących mienie Spółdzielni
2. koszty utrzymania poszczególnych obiektów i terenów mienia
3. wpływy z poszczególnych obiektów i terenów mienia
4. specyfikację remontów i inwestycji należących do mienia Spółdzielni w rozbiciu na poszczególne Osiedla wraz z kosztami ich realizacji od daty utworzenia mienia Sp-ni.

Elżbieta Szabała

4)


Lublin, dnia 26 lipca 2022 r.
Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Wniosek
o odwołanie Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na podstawie art. 49 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz na podstawie § 87 ust. 1 pkt 32 oraz § 92 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wnoszę o przeprowadzenie głosowania w sprawie odwołania Pani Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa
ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Wniosek o odwołanie Pani Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie jej skutkiem utraty do niej zaufania, nieakceptowania
sposobu kierowania przez nią potencjałem ludzkim podległych jest komórek, niezadowoleniem z poziomu zarządzania działalnością eksploatacyjną oraz okłamywania lub wprowadzania w błąd Rady Nadzorczej

Elżbieta Szabała

5) Wniosek
Z uwagi na zapis § 25 Statutu o treści:
Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu.
wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady mojego wniosku o odwołanie ze stanowiska V-ce Prezesa Zarządu Pani Bożeny Zielińskiej.

Elżbieta Szabała

Przewodniczący RN poinformował, że przedstawione w tym pkt porządku obrad sprawy, zostaną przekazane prezydium RN, które 22.08.2022 r. będzie ustalało termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia plenarnego RN.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Data opublikowania: 11:25, 3 września 2022

Kategorie: 2022