Protokół NR 10/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 30.08.2022 r.

 

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Ewa Kosiak, Edward Dudek, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Marta Brożyna, Zbigniew Ławniczak, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Tomasz Buda, Waldemar Żak, Elżbieta Szabała, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– prezes Zarządu Ryszard Burski
– zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych Bożena Zielińska
– specjalista ds. samorządowych Anna Korzonek
– insp. ds. analiz ekonomicznych Elżbieta Jedlińska

W posiedzeniu do zakończenia realizacji pkt. 2 i przedstawieniu swoich spraw bezpośrednio po zakończeniu jego realizacji, (stojąc na korytarzu za otwartymi drzwiami do Sali obrad) uczestniczyli : w osiedlu Błonie oraz członek zamieszkały w osiedlu Skarpa.

 

Ad. 1
Prezydium 22.08.2022 r., przeprowadziło dyskusję w sprawie formy obradowania i trybu podejmowania decyzji na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w sierpniu br. . Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, aktualne przepisy oraz możliwości techniczne i organizacyjne, Prezydium większością głosów – 4 za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania podjęło decyzje, że posiedzenie plenarne RN odbędzie w formie tradycyjnej w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6, 30.08.2022 r. o godz. 18.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
 3. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.,
  b) zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.,
  c) podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych prze członków RN 26.07.2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 26.07.2022 r.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 7. Sprawy wniesione.

Przewodniczący RN poinformował ,że nie umieszczono w projekcie porządku obrad tak jak wcześniej planowano pkt w sprawie zmian w Regulaminie pracy Zarządu SM Czuby. Kilku członków RN zwróciło się z prośbą skierowania w/w do przeanalizowania przez Komisję Rewizyjną. Niektóre wyjaśnienia pod proponowanych zmiana wymagają bardziej szczegółowego wyjaśnienia.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej do przeanalizowania zmian w regulaminie odbędzie się przed kolejnym posiedzeniem RN

Do przedstawionego powyżej porządku zgłoszono uwagi:
– Grażyna Stadnik zaproponowała, by po zakończeniu realizacji pkt 2 porządku obrad, przystąpić do realizacji części spraw zawartych w pkt. 4. Wniosek dotyczy przesunięcia spraw, które chcieli zreferować przybyli na posiedzenie dwaj członkowie spółdzielni (autor załącznika do złożonego wniosku w sprawie rozliczania podgrzania ciepłej wody użytkowej) oraz autor skargi skierowanej do RN.

– Waldemar Żak zaproponował, by realizację pkt. 2 „Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji za – cy prezesa ds. eksploatacyjnych, przenieść do realizacji po zrealizowaniu
pkt 3 – zatwierdzenia struktury Zarządu i Administracji Ogólnej na 2023 r. oraz zatwierdzeniu kosztów zarzadzania 2023 r. Po odwołaniu Pani Prezes, RN nie będzie mogła uzyskać wyjaśnień do przedstawionych do zatwierdzenia planów.
Ponadto stwierdził, że przy podejmowaniu uchwały w sprawie odwołania, powinno być brane pod uwagę 3 rzeczy tj., stan techniczny budynków, gospodarka finansowa i infrastruktura . Do tych spraw nie ma zastrzeżeń.

– Elżbieta Szabała poinformowała, że wycofuje zawarte ze złożonego przez w/w projektu uchwały w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uzasadnienie oznaczone jako Wersja I

Uzasadnienie (wersja I) I
Wniosek o odwołanie Pani Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie jest skutkiem utraty do niej zaufania, nieakceptowania sposobu kierowania przez nią potencjałem ludzkim podległych je komórek, niezadowoleniem z poziomu zarządzania działalnością eksploatacyjną oraz okłamywania lub wprowadzania w błąd Rady Nadzorczej

Jest za poddaniem pod głosowanie projektu uchwały z uzasadnieniem przedstawionym przez prezydium (wersja II w protokole Prezydium).
W tym miejscu Elżbieta Szabała zapoznała członków RN z wezwaniem skierowanym do niej przez Kancelarię adwokacką w imieniu prezesa Ryszarda Burskiego i zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożenę Zielińską.

– Jerzy Kaczmarski – stwierdził, że nie uważa uzasadnienia wersji II, za uzasadnienie prezydium RN, chociaż podpisał protokół prezydium RN z 22.08.2022 r. Stwierdził, że głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, nie powinno odbywać w dniu dzisiejszym. RN podejmując te uchwałę, zdewastuje Zarząd, nie będzie Zarządu – organu. Może poczekać do Walnego Zgromadzeniu, które odbędzie się za 6 miesięcy. Przedstawi na WZ zajęte stanowiska w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w okresie sprawozdawczym.
Zauważył ponadto, że w jego ocenie, spór dotyczy Zarządu Spółdzielni z osiedlem Błonie. Osiedle Poręba nie ma sporu z Zarządem, nie ma na co narzekać.

– Andrzej Turski przypomniał, że Zarząd Spółdzielni 09.08.2022 r. skierował do RN pismo w brzmieniu:

Lublin, dn. 09.08.2022 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie

Zarząd SM Czuby zwraca się z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień I stycznia 2022 roku – zgodnie z S 84 ust. I oraz 87 ust. I pkt 11 Statutu.

Jak informowaliśmy we wniosku z dnia 07.07.2022 r Zarząd Spółdzielni zgodnie z § 93 pkt 9 Statutu postanowił zwołać Walne Zgromadzenie za lata 2019, 2020, 2021 we wrześniu 2022 r.
Termin ten został wybrany w najbardziej optymalny sposób, tj. po wakacjach i wakacyjnych urlopach a jednocześnie przed jesiennym okresem ewentualnych zachorowań na Covid. Z deklaracji spółdzielni lubelskich, w których jeszcze takie zebrania nie odbyły się wynika, że planują one zorganizować walne jeszcze we wrześniu lub październiku br.

Z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwał, min. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, podziału zysku jak również min. ustalenia kwot na utrzymanie mienia Spółdzielni. Planując wydatki na rok 2023 będzie można uwzględnić środki finansowe zamrożone obecnie z powodu braku decyzji walnego. W obecnej sytuacji rynkowej i drastycznych podwyżek cen towarów i usług – w interesie mieszkańców leży uruchomienie tych środków finansowych. Niestety z powodu decyzji Prezydium Rady o nie ujęciu w porządku obrad ww. uchwały w dniu 12.07.2022 r oraz odmowie jej podjęcia w dniu 26.07.2022 r termin wrześniowy nie będzie mógł być zachowany.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, ich bezpieczeństwo i interes prosimy o podjęcie przedmiotowej uchwały na najbliższym posiedzeniu RN. Projekt uchwały został przesłany członkom RN wraz z materiałami na posiedzenie zwołane na dzień 26.07. 2022 r.

Prezes Zarządu Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. eksplantacji Bożena Zielińska

 

Zaproponował, by zdjąć z porządku obrad pkt 3
„ c) Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia” Punkt ten już po raz trzeci wprowadzany jest do porządku obrad RN.

Podjęcie w dniu dzisiejszym tej uchwały uważa, za bezcelowe. Zgodnie z przepisu zawartego w § 84 ust.1 Statutu, liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory. Z wypowiedzi Zarządu wygłoszonych na dzisiejszym zebraniu wynika, że Walne Zgromadzenie planowane jest na wiosnę roku 2023, więc uchwałę o podziale Walnego Zgromadzenia należy podjąć najwcześniej po 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie zgłoszonych propozycji do przedstawionego powyżej porządku obrad

I . Za przyjęciem do realizacji wniosku Grażyna Stadnik – po zrealizowaniu pkt 2 porządku obrad przystąpić do omówienia spraw zawartych w pkt. 4. z możliwością wypowiedzenia się przybyłym na posiedzenie członkom z osiedla Skarpa i Błonie- głosowali wszyscy członkowie RN

II. Waldemar Żak po wysłuchaniu wyjaśnień ,że dwóch członków RN po realizacji pkt 2 będzie musiało opuścić posiedzenie RN, (1 z uwagi na udzieloną przepustkę w toku pobytu w sanatorium , 2 w związku konieczności zgłoszenia się z podopieczną w godzinach rannych poza granicą Polski na zawodach – wycofał wniosek

III. Za przyjęciem wniosku Andrzeja Turskiego dot. zdjęcia z porządku obrad pkt 3 c Podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia” głosowało 17 członków RN


Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, przyjęła do realizacji porządek obrad w brzmieniu:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
 3. Omówienie wniosku zgłoszonego 26.07.2022 r przez członka RN Grażynę Stadnik, oraz wysłuchanie Rafała Spyry na temat spraw ujętych w piśmie w/w skierowanych do RN.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.,
  b. zatwierdzenia planu kosztów zarzadzania na 2023 r.,
 5. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych prze członków RN 26.07.2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 26.07.2022 r.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 8. Sprawy wniesione.

 

Ad. 2
Przewodniczący RN przypomniał, że w związku z postanowieniem Elżbiety Szabała o wycofaniu zawartego w złożonym przez w/w projekcie uchwały w sprawie odwołania Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uzasadnienia w brzmieniu
Uzasadnienie (wersja I)
Wniosek o odwołanie Pani Bożeny Zielińskiej z funkcji Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie jest skutkiem utraty do niej zaufania, nieakceptowania
sposobu kierowania przez nią potencjałem ludzkim podległych je komórek, niezadowoleniem z poziomu zarządzania działalnością eksploatacyjną oraz okłamywania lub wprowadzania w błąd Rady Nadzorczej

Projekt uchwały w sprawie odwołania przedstawia się następująco:

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: odwołania Zastępcy Prezesa d/s Eksploatacyjnych Bożeny Zielińskiej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o art. 49 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) oraz § 87 ust. 1 pkt 32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje z pełnionej funkcji Bożenę Zielińską, Zastępcę Prezesa d/s Eksploatacyjnych Zarządu SM Czuby w Lublinie.

§ 2

Zobowiązuje Zarząd do wypowiedzenia umowy o pracę Bożenie Zielińskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Wniosek uzasadniony jest niezadowoleniem z poziomu kierowania przez Prezes Bożenę Zielińską działalnością eksploatacyjną Spółdzielni oraz skierowaniem aktywności na sprawy nie będące w Jej kompetencji. Chodzi tu o:
– formułowanie argumentów w ramach odpowiedzi na zarzuty członków RN, związane z polityką kadrową, płacową/premiową oraz gospodarką finansową spółdzielni,
– odsuwanie odpowiedzialności Zarządu za podejmowane decyzje na innych (np. samorząd Spółdzielni, członków Spółdzielni, jednostki Urzędu Miasta).
– niski poziom przygotowywanych uchwał regulujących bieżące funkcjonowanie Spółdzielni. Przyjęcie zasady rozwiązywania napotykanych trudności poprzez doraźne uchwały Rady Nadzorczej bez refleksji nad potrzebą wprowadzenia rozwiązań systemowych czy propozycji zmiany odpowiednich zapisów w obowiązujących regulaminach.
– nieskuteczność w rozwiązywaniu spraw spornych na gruncie obowiązujących przepisów.
Stwierdzenie, że poziom kierowanej przez Prezes Bożenę Zielińską działalności, budzi niezadowolenie mieszkańców, byłoby tylko subiektywną oceną Jej pracy. Obiektywnym wskaźnikiem tej pracy są natomiast decyzje kolejnych nieruchomości o zmianie zarządzającego i odłączeniu od Spółdzielni. Pozostali członkowie Spółdzielni w konsekwencji ponoszą wyższe koszty zarządzania.
Jest to niewątpliwie także strata wizerunkowa dla SM Czuby. W tym kontekście naganny jest brak działań prezes ds. eksploatacyjnych co do pozyskania uprawnień do zarządzania nieruchomościami obecnie powstającymi wewnątrz osiedli Spółdzielni.

Przewodniczący RN poinformował ,że realizacja tego punktu porządku obrad powinna się odbyć zgodnie z poniżej przedstawionymi przepisami zawartymi w Regulaminie odwoływania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie: tj.

§ 3 ust.
3. Przed głosowaniem w sprawie wniosku Rada powinna wysłuchać wyjaśnień osoby lub osób objętych wnioskiem. Zainteresowani mogę składać wyjaśnienia na piśmie.
4. Jeśli wniosek dotyczy odwołania Z-cy Prezesa lub Członka Zarządu swoje opinię może również przedstawić Prezes Zarządu.

§ 4ust.
1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem osób zainteresowanych, i ewentualną opinią Prezesa oraz po
dyskusji. Rada przeprowadza tajne głosowanie nad wnioskiem, z zastrzeżeniem ust. 2.

Udzielił głosu:

1. Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych, która w swoim wystąpieniu zapoznała zebranych z informacja zawartą poniżej przedstawionym w piśmie.

Lublin, dn. 2022-08-30

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie

Odnosząc się do wniosku Pani Szabały z dnia 26.07.2022 r. o odwołanie mojej osoby z funkcji Z-cy Prezesa d/s eksploatacji SM Czuby zwracam się z prośbą o uwzględnienie poniższych wyjaśnień dotyczących przedmiotowej sprawy.

Jednocześnie z powodu braku odpowiedzi na moją prośbę o wskazanie konkretnych faktów i konkretnych zarzutów zmuszona jestem odnieść się do ogólnikowych sformułowań zawartych w uzasadnieniu do projektu uchwały zamieszczonej w protokole Prezydium Rady Nadzorczej z dnia 22.08.2022 r. oraz działań realizowanych w okresie blisko 10 lat – w czasie pełnienia przeze mnie funkcji Z-cy Prezesa ds. eksploatacji w naszej Spółdzielni.

Odpowiadając na zarzut pierwszy:

„- formułowanie argumentów w ramach odpowiedzi na zarzuty członków RN, związane z polityką kadrową, płacową/premiową oraz gospodarką finansową spółdzielni.”

Wszystkie informacje i wyjaśnienia dla RN w zakresie polityki kadrowej każdorazowo opracowuje dział kadr. Pani kierownik działu uczestniczyła kilkakrotnie w posiedzeniu RN w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Zatrudnienie nowych pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych odbywa się na wniosek bezpośredniego przełożonego, w uzgodnieniu z prezesem „pionowym” tzn. po weryfikacji przygotowania zawodowego i doświadczenia – koniecznych do realizacji zadań na danym stanowisku pracy. W przypadku Z-cy prezesa ds eksploatacji – sprawa dotyczy pracowników sekcji GZM oraz administracji osiedli. Poszukiwania kandydatów odbywają poprzez ogłoszenia w tablicach ogłoszeń na terenie osiedli, na stronie internetowej lub na płatnym portalu pracuj.pl.
Premia przyznawana jest pracownikom przez bezpośrednich przełożonych, tj. kierowników sekcji, działów, kierowników administracji, po akceptacji przez zastępców prezesów w zakresie podległych działów (zgodnie ze schematem organizacyjnym) podlega zatwierdzeniu przez prezesa.
Informacje dla Rady Nadzorczej w zakresie gospodarki finansowej spółdzielni opracowuje dział księgowości, przekazuje je Z-ca Prezesa ds. finansowych, ewentualne moje wyjaśnienia ograniczają się do podstawowych informacji i wiedzy jaką posiada każdy zarządca nieruchomości w zakresie kosztów nieruchomości, ustalania stawek, rozliczania dostarczonych mediów itp.
Każdorazowo wyjaśnienia i argumenty przekazywane Radzie Nadzorczej za pomocą pism podpisanych przez 2 lub 3 Członków Zarządu opracowywane są przez kompetentnych pracowników zajmujących się konkretną tematyką, w tym również radców prawnych a także na bazie korespondencji z urzędami, bankami lub innymi instytucjami państwowymi – wówczas zawsze w piśmie podane jest źródło informacji.

Zarzut drugi:

„- odsuwanie odpowiedzialności Zarządu za podejmowane decyzje na innych (np. samorząd Spółdzielni, członków Spółdzielni, jednostki Urzędu Miasta).”
Zarzut raczej dotyczy pracy Zarządu – jako organu a nie mojej osoby – pojedynczego członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni §94 Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie. Zakres działania i odpowiedzialność zarządu wynika ze statutu spółdzielni i innych przepisów prawa.
W zakresie obowiązków członków Zarządu SM Czuby jest m.in. współpraca z organami spółdzielni, radami dzielnic, organami administracyjnymi państwowej itp.

Zarząd Spółdzielni podejmując wszelkiego rodzaju inicjatywy kieruje się przede wszystkim bezpieczeństwem mieszkańców, ich interesem i zaspokojeniem ich potrzeb. Podejmowane działania są przemyślane, opierają się na konsultacjach z mieszkańcami i ich przedstawicielami w Radach Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i Radzie Nadzorczej.

Zarząd realizuje plan gospodarczy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Plan ten jest przygotowywany przez pracowników Spółdzielni przy udziale samych mieszkańców, ich zgłoszeń, wniosków a także w miarę posiadanych środków finansowych. Stawki ustalone są w zależności od potrzeb remontowych budynków oraz wyniku finansowego z roku poprzedzającego rok planowany. Zatwierdzane przez Radę Nadzorczą w oparciu o opinię Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Spełnienie oczekiwań mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb, dbałość o bezpieczeństwo, stabilność finansową spółdzielni, dbałość o stan techniczny budynków oraz estetykę osiedli to priorytety obecnego Zarządu. Jednak realizacja powyższego ograniczona jest tylko do działań zgodnych z prawem, dlatego też nie wszystkie oczekiwania mieszkańców mogą być zaspokojone.
Praktycznie żaden z zastępców prezesa ani też prezes nie podejmują decyzji indywidualnie ponieważ, jak już wspomniałam Statut Spółdzielni w §94 określa kolegialny sposób działania Zarządu a jest to działanie zgodne z prawem, obowiązującymi regulaminami, statutem, decyzjami administracyjnymi, uchwałami organów ustawowych i statutowych. Prawidłowość tych działań potwierdzają pozytywne dla spółdzielni wyroki sądu, pozytywne opinie biegłych sądowych, pozytywne oceny organów kontrolujących.
Podsumowując – należy podkreślić, że prawo nie przewiduje możliwości przeniesienia odpowiedzialności żadnego z członków zarządu spółdzielni na inne organy.

Zarzut trzeci:

„- niski poziom przygotowywanych uchwał regulujących bieżące funkcjonowanie Spółdzielni. Przyjęcie zasady rozwiązywania napotykanych trudności poprzez doraźne uchwały Rady Nadzorczej bez refleksji nad potrzebą wprowadzenia rozwiązań systemowych czy propozycji zmiany odpowiednich zapisów w obowiązujących regulaminach.”

Projekty uchwał podejmowanych przez RN są każdorazowo opiniowane przez zespół radców prawnych. Obecnie tylko jedna uchwała nr 21/66/2021 z 2021r. w sprawie podniesienia odpisu na fundusz remontowy nieruchomości Watykańska 4,6,8,10 została zaskarżona do sądu.
W ciągu ostatnich kilku lat były przypadki zaskarżenia przez Panią Elżbietę Szabałę uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedlowych. Sąd powództwo oddalił – w uzasadnieniu wyroku (np. Sygn. Akt IC611/11 z dnia 28.06.2013r.) sąd uznał zarówno uchwały jak i postępowanie Spółdzielni za prawidłowe.
Regulaminy obowiązujące w naszej spółdzielni są zgodne z obowiązującymi przepisami. Regulaminy były i nadal podlegają częstym zmianom wynikającym ze zmian przepisów ustawowych, wprowadzanych przez rząd rozporządzeń lub sugestii w opiniach biegłych sądowych. Modyfikowane na bieżąco również w celu uściślenia lub doprecyzowania sformułowań. Propozycje zmian, zgłaszane także przez mieszkańców były i są poddawane pod dyskusję i ocenę członkom RN, ostateczną wersję zatwierdza stosowna uchwała Rady.
W bieżącym roku po raz kolejny w regulaminach zostaną wprowadzone zmiany wynikające m.in. z nowelizacji prawa energetycznego.
Dla zasobów naszej Spółdzielni ważne jest gromadzenie środków na funduszu remontowym. Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2000 roku spółdzielnia ma prawo tworzyć fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z art.4 ww. ustawy wpłaty na fundusz remontowy naliczane są proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej, w rozliczeniu na 1m2 p.u. lokali. Przepisy określone ustawą mają odzwierciedlenie w zapisach regulaminowych Spółdzielni.
Podkreślić należy, że każdy członek spółdzielni, RN lub RPNO ma możliwość zgłoszenia propozycji zmian, które po dyskusji mogą być wprowadzane lub też odrzucone przez RN.

Zarzut czwarty:

„- nieskuteczność w rozwiązywaniu spraw spornych na gruncie obowiązujących przepisów.”

Nie wiem co miała na myśli osoba formułująca ten zarzut.
Co do zasady rozstrzyganie sporów między mieszkańcami nie należy do kompetencji członków zarządu.
Pomimo tego wielokrotnie w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania w kwestiach spornych uczestniczyłam w spotkaniach z mieszkańcami, posiedzeniach RPNO, przeprowadzałam rozmowy indywidualne, wspólnie z pracownikami i kierownikami administracji osiedli przygotowywałam pisma, zapytania sondażowe lub referenda. Np. były spotkania w sprawie wodomierzy na Błoniach i Widoku, gazu na Skarpie, utworzenia wspólnoty przy ul. Gościnnej, gdzie 100% lokali wyodrębniło się ze spółdzielni a mieszkańcy nie chcą wspólnoty i są nadal zarządzani przez Spółdzielnię, indywidualne rozmowy z mieszkańcami przy Kawaleryjskiej 2 i 4, spotkania z mieszkańcami Dziewanny 5 w sprawie parkingów, z mieszkańcami z ul. Bursztynowej 14 w sprawie myjni, spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy zespołu garażowo-usługowego przy ul. Sympatycznej i wiele innych.
Nie wszystkie inicjatywy zakończyły się sukcesem, np. nadal z powodu braku zgody mieszkańców i ich przedstawicieli w RPNO mamy niedocieplone budynki. Sprawa została skierowana przez mieszkańców Watykańskiej 6, 8, 10 do sądu.
Większość spraw spornych udaje się załatwić polubownie (z zaangażowaniem służb Spółdzielni), trudno jednak niektórym mieszkańcom zrozumieć, że życie w społeczności wymaga od każdego członka pewnego rodzaju kompromisu i nie ma możliwości zaspokojenia indywidualnych oczekiwań każdej osoby.

Kolejny zarzut:

„Stwierdzenie, że poziom kierowanej przez Prezes Bożenę Zielińską działalności, budzi niezadowolenie mieszkańców, byłoby tylko subiektywną oceną jej pracy. Obiektywnym wskaźnikiem tej pracy są natomiast decyzje kolejnych nieruchomości o zmianie zarządzającego i odłączeniu od Spółdzielni. Pozostali członkowie Spółdzielni w konsekwencji ponoszą wyższe koszty zarządzania. Jest to niewątpliwie strata wizerunkowa dla SM Czuby. W tym kontekście naganny jest brak działań prezes ds. eksploatacyjnych co do pozyskania uprawnień do zarządzania nieruchomościami obecnie powstającymi wewnątrz osiedli Spółdzielni.”

Powstawanie wspólnot mieszkaniowych jest naturalną konsekwencją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i wyodrębniania poszczególnych lokali w nieruchomościach. Decyzje zapadają większością głosów osób zainteresowanych i spółdzielnia nie ma wpływu na decyzję właścicieli lokali.
Jednocześnie, należy podkreślić, że Spółdzielnia (zgodnie ze Statutem) zarządza wspólnotami, które pozostają w zarządzie Spółdzielni na zasadach jak inne nieruchomości. Spotykamy się również z prośbą o przyjęcie ponowne w zarząd wspólnot, które odłączyły się od Spółdzielni. Takie propozycje pojawiły się ze strony wspólnoty przy ul. Różanej oraz Niskiej Skarpy, a także wspólnoty spoza naszej spółdzielni. Jednak to Zarząd podejmuje decyzję, którymi wspólnotami będzie zarządzać.
W ostatnich latach wizerunek naszej Spółdzielni znacznie poprawił się. Dobra sytuacja finansowa, bezpieczne osiedla, systematycznie remontowane zasoby spółdzielni, zadbane otoczenie budynków, pielęgnowana zieleń, wyremontowane ulice i chodniki mają bezpośredni wpływ na wysoką cenę i atrakcyjność naszych mieszkań.

Podsumowując:

– Sprawy naszej Spółdzielni zawsze były i są mi bardzo bliskie,
– Nigdy nie lekceważyłam uwag i wniosków naszych mieszkańców ani członków organów statutowych ani też pracowników,
– Na bieżąco staram się rozwiązywać problemy, współpracuję z Radami Dzielnic, pracownikami Urzędu Miasta, członkami Rady Miasta i innymi instytucjami państwowymi,
– Spółdzielnia poddawana jest systematycznie wielu kontrolom, przez różne instytucje, w tym: Wydział Ochrony Środowiska, Nadzór Budowlany, Sanepid, Straż Pożarną, Urząd Miar, Państwową Inspekcję Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych i inne – żadna nie stwierdziła nieprawidłowości.
– Wyroki sądowe i opinie niezależnych biegłych sądowych potwierdzają prawidłowość zapisów w regulaminach i działaniach spółdzielni.
– Zaangażowanie w Budżet Obywatelski – to kwota ponad 18,5 mln zł z korzyścią dla naszej Spółdzielni,
– Zaangażowanie w porozumienia z ZE i ZG to oszczędności rzędu kilkuset tysięcy zł dla mieszkańców, np. tylko w bieżącym roku na energii elektrycznej zaoszczędzimy ok. 40 tys. zł, za to na gazie z powodu zamrożenia cen (dzięki zawartemu Porozumieniu) – w budynkach z kotłownią gazową na Widoku w roku 2021 mieszkańcy zaoszczędzili kwotę 223 tys. Zł a od stycznia do sierpnia w 2022 r. kwota ta wynosi 360 tys. Zł – gdyby nie działania Spółdzielni – te kwoty musieliby pokryć mieszkańcy tych budynków.
– Wprowadzenie rozwiązań energooszczędnych, w tym np. oprawy ledowe z czujnikami ruchu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nadzór i prowadzenie spraw z wymianą sieci ciepłowniczych na terenie osiedla Ruta, remonty elewacji, dachów, wymiana urządzeń pomiarowych i szereg innych.
– Potwierdzeniem prawidłowego mojego działania są także pozytywne wyniki eksploatacyjne Spółdzielni. Dobra kondycja techniczna obiektów budowlanych z także dobra kondycja finansowa.
– Ponadto: chętnie rozmawiam z mieszkańcami, reaguję na ich potrzeby i zgłaszane problemy, systematycznie odwiedzam osiedla, kontroluję wykonanie zaleceń, krytykę przyjmuję z uwagą ponieważ w praktyce każde przedsięwzięcie można przeprowadzić jeszcze lepiej i zawsze coś poprawić. W mojej pracy zawsze kieruję się dobrem mieszkańców i dobrze pojętym interesem Spółdzielni. Wszelkie informacje dla Rady Nadzorczej a także dla mieszkańców przygotowuję rzetelnie, w oparciu o sprawdzone dane.
Przedstawiając Państwu powyższą argumentację bardzo proszę o uwzględnienie moich wyjaśnień na etapie podejmowania decyzji o odwołaniu mojej osoby z funkcji Z-cy Prezesa ds. eksploatacji. W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu mnie na dotychczasowym stanowisku deklaruję chęć dalszej współpracy, jednocześnie proszę o ewentualne sugestie lub uwagi umożliwiające poprawę wzajemnej komunikacji.

2. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu , który w swym wystąpieniu przedstawił informacje zawarte w poniżej przedstawionym piśmie:

Lublin, dn. 2022-08-30

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie

Opinia Prezesa SM Czuby dotycząca wniosku z dnia 26.07.2022 r. Pani Elżbiety Szabały w sprawie odwołania Pani Bożeny Zielińskiej ze stanowiska Z-cy Prezesa Zarządu.

Korzystając z uprawnień zapisanych w Regulaminie odwoływania członków zarządu SM Czuby w § 3 ust. 4 proszę o uwzględnienie niniejszej opinii w przedmiotowej sprawie.

– Przedstawione zarzuty w ww. wniosku jak również w uzasadnieniu do projektu uchwały (zamieszczonej w protokole Prezydium RN z dnia 22.08.2022r.) są ogólnikowe, nie poparte faktami, nie wskazują działań niezgodnych z przepisami prawa czy też działań na szkodę spółdzielni lub jej mieszkańców.
– Pani Bożena Zielińska pracuje w naszej Spółdzielni od 1993 roku.
– Funkcję Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacji pełni blisko 10 lat.
– Jest osobą kompetentną, odpowiedzialną i konsekwentną. W pracy zaangażowaną i sumienną.
– To min. dzięki jej wieloletniej współpracy z instytucjami, organami administracji państwowej czy też różnymi organizacjami nasza Spółdzielnia zdobyła opinię jednej z najlepszych spółdzielni w kraju.
– Mamy stabilną sytuację gospodarczą, realizujemy plany remontowe, nasze osiedla są bezpieczne, zadbane, czyste i przyjazne.
– Mieszkania w naszych zasobach to jedne z najlepiej i najdrożej sprzedawanych lokali w Lublinie.
– W okresie ostatnich 10 lat w naszych zasobach zrealizowano szereg prac poprawiających energooszczędność lokali oraz rozliczenia mediów – zrealizowano je sukcesywnie w miarę posiadanych środków na funduszu remontowym, w tym: docieplono ponad 90% budynków, w wielu budynkach docieplono stropy piwnic i stropodachy, wymieniono nieszczelne okna i drzwi na nowe, zamontowano oprawy lodowe z czujnikami ruchu, zamontowano wodomierze i podzielniki ciepła ze zdalnym odczytem,
– Dla bezpieczeństwa mieszkańców w wielu budynkach w os. Skarpa i Łęgi wymieniono skorodowaną instalację gazową na nową bezpieczną, prace prowadzone są sukcesywnie w kolejnych budynkach w miarę posiadanych środków finansowych – zgodnie z planem gospodarczym,
– Na terenie osiedla Ruta wymienia się azbestowe ekrany balkonowe, ponadto wspólnie z LPEC-em modernizuje się sieć cieplną zasilającą budynki w ciepło dla C.O. i C.W.
– W miarę potrzeb i w skutek zmieniających się przepisów dokonano zmian w regulaminach spółdzielni, min.: w Regulaminie porządku domowego…, Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane.., rozliczania wody…., rozliczania ciepła…, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi…, wynajmu pomieszczeń wspólnych.., wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu.., przetargu na ustanowienie odrębnej własności …, monitoringu budynków…., rozliczania kosztów inwestycji i innych.
– Dzięki zrealizowanym inwestycjom, tj.: pawilon handlowo-usługowy przy ul. Agatowej (os. Poręba) – obecnie wynajęty pod sklep Stokrotka, pawilon przy ul. Radości 2a (os. Skarpa) – obecnie garmażerka, zespół garażowo – usługowy przy ul. Sympatycznej 7-9, parkingi na terenie nieruchomości osiedli oraz na terenie mienia spółdzielni, w tym przy ul. Biedronki i Kaczeńcowej (os. Łęgi), przy ul. Topazowej (os. Widok), przy ul. Stokrotki-Ruciana (os. Ruta) – poprawiło się bezpieczeństwo i komfort zamieszkiwania mieszkańców a Spółdzielnia uzyskuje dodatkowe wpływy środków finansowych na mienie spółdzielni.
– Dzięki negocjacjom prowadzonym z udziałem Pani Zielińskiej miasto obniżyło o ok. 20% drastycznie podniesione opłaty za wieczyste użytkowanie działek gminy.
– Podpisano porozumienia z zakładem energetycznym na utrzymanie stałej ceny energii elektrycznej, po analizie dobrano odpowiednie taryfy – co pozwoliło na uzyskanie oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych,
– Podobne porozumienia podpisano do umów na dostarczenie gazu – co przyniosło kolejne oszczędności, np. dla porównania cena podgrzania wody w kotłowni gazowej wynosi 16-17 zł/m³zaś w podstacji ciepła LPEC ok. 30 zł/m³.
– Zmieniono także taryfy (z taryf dla przedsiębiorstw) na taryfę dla gospodarstw domowych, co pozwoliło uniknąć kilkuset procentowych podwyżek z jakimi spotkały się inne spółdzielnie i wspólnoty w kraju. Taryfy gospodarstw domowych objęte są ochroną URE i ich cena podlega regulacji rządowej.
– Dzięki umiejętnemu zaangażowaniu podległych jej pracowników pozyskaliśmy kwotę ponad 18,5 mln.zł w ramach Budżetu Obywatelskiego. Miasto wyremontowało drogi, wybudowało miejsca postojowe, place zabaw, zagospodarowało przestrzeń publiczną – korzystają z tego wszyscy mieszkańcy dzielnicy a nasza spółdzielnia jako jedyna zadbała w taki sposób o swoich mieszkańców. Spółdzielnia uzyskała w ten sposób ogromne wsparcie finansowe z zaangażowaniem minimalnego wkładu własnego w postaci dostarczonych mieszkańcom informacji oraz wyremontowaniu bezpośrednio przyległych terenów spółdzielni.

Ponadto:
– Systematycznie analizuje koszty remontów i utrzymania naszych zasobów.
– Podobnie stale obserwuje rynek i działania rządu w sprawie programów wsparcia, podejmuje próby pozyskania środków finansowych dla mieszkańców.
– Uczestniczy w posiedzeniach RPNO, utrzymuje kontakt z mieszkańcami, reaguje na ich wnioski a także współpracuje ze służbami technicznymi spółdzielni – co przekłada się na rozsądne ustalenie potrzeb remontowych, harmonogramu robót czy stawek odpisu na fundusz remontowy w sposób najmniej dotkliwy dla mieszkańców.
– Szereg kontroli przeprowadzonych w spółdzielni przez różne instytucje zewnętrzne, min. Nadzór Budowlany, Sanepid, Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Miar i inne nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu służb spółdzielni.
– Postępowania przed sądami, zeznania Pani Zielińskiej i jej pracowników oraz opinie biegłych sądowych powodują iż wydane wyroki sądowe są pomyślne dla spółdzielni. Dłużnicy i mieszkańcy dokonujący opłat wg własnych kalkulacji po wyroku sądu poddawani są skutecznej egzekucji.
– Powyższe fakty potwierdzają prawidłowość funkcjonowania spółdzielni, sposób rozliczenia kosztów i poprawność zapisów w regulaminach w odniesieniu do rozwiązań technicznych np. dotyczących zaopatrzenia w media w tym wodę i energię cieplną.
– Obecnie toczy się ponad 160 spraw sądowych, w których Pani Zielińska będzie zeznawała w sądzie w sprawach technicznych, dotyczących remontów, ustalania odpisów a także sposobu rozliczenia kosztów dostarczonych mediów. Jej znajomość powyższych zagadnień jest niezbędna do pozytywnego zakończenia trwających procesów. Rozstrzygnięcia spraw mają bezpośredni wpływ na koszty ponoszone przez mieszkańców.
– Pani Bożena Zielińska jest osobą godną zaufania, jej wszechstronna wiedza w zakresie funkcjonowania spółdzielni i zarządzania, doświadczenie i zaangażowanie w pracy na rzecz mieszkańców są dużym wsparciem dla Zarządu Spółdzielni.

Ponadto praca Zarządu Spółdzielni jest oparta na decyzjach podejmowanych zgodnie z kompetencjami, obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i szereg innych ustaw oraz statut spółdzielni a także w celu realizacji uchwał Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Zarzuty w ww. wniosku są bezzasadne, nie mają potwierdzenia w faktach.

W dyskusji na temat przedstawionych informacji głos zabrali:

Marta Brożyna odnosząc się do wypowiedzi Jerzego Kaczmarskiego dot. sporu Zarządu z osiedla Błonie stwierdziła, że członkowie RN reprezentując poszczególne osiedla w RN mają obowiązek zajmować się całą Spółdzielnia a nie tylko swoim osiedlem.

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Prezes, że chętnie rozmawia ze wszystkimi mieszkańcami, przypomniała sytuację kiedy, nie wyraziła zgody i nie chciała wyjść z Sali (Łęgi) , w której odbywało się posiedzenie RN, do Sali obok w której zgromadziło się (60) członków zamieszkałych w nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 by porozmawiać z w/w na temat wniosku o uchylenie i zmianę uchwał organów statutowych SM „Czuby” złożonego przez mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10
Przypomniała również sprawę uniemożliwienia komisji doraźnej RN przeprowadzenia kontroli za rok 2020 w zakresie liczby osób zatrudnionych w SM Czuby, rodzaj zawartych umów, zgodności posiadanych kompetencji z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk.

Jan Morawski- przedłożenie uchwały o odwołaniu Pani Bożeny Zielińskiej z funkcji zastępcy prezesa ocenia jako nagonkę na Panią Zielińską. Wszystkie sprawy, z którymi się zwrócił do w/w zostały pozytywnie rozpatrzone. Pani Szabała niejednokrotnie zarzucała Pani Prezes, że kłamie.

Zbigniew Ławniczak – każdy popełnia błędy, Zarząd też je popełnia;
Ma natomiast zastrzeżenia do zaproponowanego przez Zarząd w projekcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części, oraz określenia liczby mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, podziału zaproponowanego w XX część Walnego Zgromadzenia tj. Sympatyczna 1, 2, 3, 4, 7 ,9 12, 14, 16 oraz dołączenie członków zamieszkałych w budynkach Radości 4, 14 Uśmiechu 8, 23.Są to budynki zlokalizowane w innej części osiedla.

Dariusz Jaremek – mieszkańcy i członkowie RN mają prawo wyrażać swoje opinie na temat działań Zarządu, krytykę tych działań. Przyłącza się do opinii mieszkańców, że sprzedaż łącznika pomiędzy budynkami 8 i 10 przy ul. Watykańskiej była błędem. Zarząd nie przeanalizował i nie zaakceptował propozycji mieszkańców dot. innego zagospodarowania tego łącznika, korzystnego dla mieszkańców.
Teraz wszyscy widzimy, w jakim stanie technicznym jest łącznik i jakie przynosi korzyści.
Odnosząc się do sprawy organizowanych przez Zarząd i przez mieszkańców Watykańska 6, 8, 10 spotkań przypomniał, że Pani Prezes pomimo prośby – zaproszenia na spotkanie przez przedstawicieli tej nieruchomości, nie wyraziła zgody na udział w spotkaniu z mieszkańcami zgromadzonymi w Domu Akcji Katolickiej.

Andrzej Turski – na negatywną ocenę pracy mają wpływ zasadnicze fakty:
1. wniosek w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu. Wzrost wynagrodzeń przedstawiony w załącznikach dalece wykraczał poza deklarowane 5%,
2. sprawa zakupu systemu komputerowego. Przedstawiony projekt uchwały z uzasadnieniem nakazywał zakup od jednej wyznaczonej firmy,
3. sprawa sposobu przegotowania i procedowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2022 r. Niechęć do uwzględnienia jakichkolwiek zmian proponowanych przez członków Rady Nadzorczej była powodem ośmiomiesięcznego opóźnienia podjęcia uchwały.
4. sfinansowanie prac remontowych w osiedlu Skarpa z naruszeniem zapisów Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego SM „Czuby” w Lublinie.
5. stosowanie zasady rozwiązywania napotykanych trudności poprzez doraźne uchwały Rady Nadzorczej bez refleksji nad potrzebą wprowadzenia koniecznych rozwiązań systemowych czy propozycji zmiany odpowiednich zapisów w obowiązujących regulaminach.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek Marty Brożyny o zakończenie dyskusji dot. uwag, opinii na temat oceny działań zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych
Za przyjęciem wniosku dot. zakończenia dyskusji głosowało 19 członków RN

Przewodniczący RN przypomniał brzmienie § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu odwoływania członków SM Czuby

§ 4ust.
4. Odwołanie Zarządu lub Członka Zarządu zapada większością 2/3 oddanych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady (§ 92 ust. 3 Statutu SM Czuby w Lublinie).
5. Jeśli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów oznacza to, że został odrzucony. Rada nie podejmuje w tej sprawie odrębnej uchwały.

Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za powołała do Komisji Skrutacyjnej :
1. Zbigniewa Ławniczaka
2. Martę Brożynę
3. Dariusza Jaremka
4. Jana Morawskiego

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do tajnego głosowania

Lublin, dnia 30 sierpnia 2022 roku

KARTA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE ODWOŁANIA Z PEŁNIONEJ FUNKCJI BOŻENY ZIELIŃSKIEJ ,
ZASTĘPCY PREZESA D/S EKSPLOATACYJNYCH ZARZĄDU SM CZUBY W LUBLINIE

JESTEM ZA
ODWOŁANIEM
BOŻENY ZIELIŃSKIEJ
Z PEŁNIONEJ FUNKCJI W ZARZĄDZIE SM CZUBY
JESTEM PRZECIW ODWOŁANIU WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

UWAGA:
1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący.
2. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu.

Dokonano aktu głosowania

Komisja Skrutacyjna przedstawiła
PROTOKÓŁ
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie w dniu 30.08.2022 r. r. –
Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Marta Brożyna
 2. Zbigniew Ławniczak
 3. Dariusz Jaremek
 4. Jan Morawski

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący komisji – Marta Brożyna
 2. Sekretarz komisji – Zbigniew Ławniczak
 3. Członek komisji – Dariusz Jaremek
 4. Członek komisji – Jan Morawski

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 20 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 19 członków.

W głosowaniu w sprawie odwołania ze stanowiska Bożeny Zielińskiej Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych w SM Czuby w Lublinie uzyskano:

głosy ważne – 19
za odwołaniem – 10 głosów
przeciw odwołaniu – 8 głosów
głosów wstrzymujących się – 1

W związku z powyższym komisja stwierdza, że Bożena Zielińska  nie została odwołana ze stanowiska Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych, gdyż za jej odwołaniem nie głosowała wymagana większość członków Rady Nadzorczej , zgodnie z § 92 ust.2 Statutu Spółdzielni

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji


Ad.3

Omówienie wniosku zgłoszonego 26.07.2022 r przez członka RN Grażynę Stadnik

RN zapoznała się z wnioskiem Grażyny Stadnik( członka RN) z 22.07.2022 r. w sprawie rozliczania podgrzania ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach SM Czuby w brzmieniu:

Lublin 22.07.2022 r.

Rada Nadzorcza
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie

Obowiązujący w naszej S-ni metoda rozliczania podgrzania ciepłej wody użytkowej do mieszkań, zasilanych z sieci LPEC jest skomplikowana i nieczytelna. Mało który lokator jest w stanie sprawdzić poprawność rocznego rozliczenia c.w.u.

Proponuję inny sposób rozwiązania tego problemu, opracowany przez p. Pawła Zehnera z ulicy Romantyczna 10. Sposób ten jest przedstawiony w dołączonym do niniejszego pisma załączniku. Proponowane rozliczenie c.w.u. jest niezwykle proste i zrozumiałe dla każdego. Nie wymaga rozliczania rocznego, ponieważ zamyka się w określonym przedziale czasu (kwartał, półrocze). Podobne metody są stosowane w innych spółdzielniach mieszkaniowych, np. w LSM. Proszę Radę Nadzorczą o zajęcie się tym tematem na najbliższym posiedzeniu.

Grażyna Stadnik

Oraz dołączonym do wniosku załącznikiem sporządzony przez członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa:

Sposób rozliczania c. w. użytkowej (podgrzania wody) dostarczanej z podstacji (wymiennikowni) LPEC dla określonej grupy budynków, w systemie kwartalnym.

 1. na podstawie odczytu ciepłomierza, na węźle c. w. w podstacji (na koniec rozliczanego kwartału) mierzącego ilość ciepła zużytego na podgrzanie c. w. użytkowej LPEC wystawia fakturę (obejmującą wszystkie składowe jej części),
 2. sumujemy zużycie c .w, (na koniec rozliczanego kwartału) we wszystkich mieszkaniach w budynkach zasilanych z w/w podstacji,
 3. dzieląc koszt podgrzania wody (z pkt. 1) przez sumę zużycia c. w. (z pkt. 2} otrzymamy koszt jednostkowy podgrzania 1 m3 wody, jednakowy dla wszystkich mieszkań zasilanych z w/w podstacji,
 4. mnożąc koszt jednostkowy (z pkt. 3) przez zużycie c. w. w konkretnym mieszkaniu otrzymamy koszt zużycia c. w w tym lokalu,
 5. od kwoty z pkt. 4 odejmujemy sumę zaliczek pobranych w czynszu, w rozliczanym kwartale,
 6. wynik odejmowania stanowi nadpłatę lub niedopłatę w mieszkaniu, w rozliczanym kwartale.

Komentarz.
System rozliczenia powtarzamy przez kolejne kwartały roku.
Rozliczenie kwartału jest ostateczne, bo oparte o rzeczywiste koszty wytworzenia c. w. i rzeczywiste zużycie c. w. w mieszkaniach. Nie ma potrzeby jakiegokolwiek rozliczenia rocznego, bo kwartały zamknęły się „na zero”.
Zmiany cen ciepła, czy zmiany zaliczek w czynszu w ciągu roku zostaną uwzględnione w tym kwartale w którym wystąpiły.
ISTA będzie zobowiązana do podawania odczytów wodomierzy na koniec każdego kwartału, bo S-nia nie ma narzędzi do samodzielnego ich odczytu.
Okres rozliczeniowy można wydłużyć z kwartału do pół roku {zaoszczędzimy na kosztach odczytów wodomierzy).
Nie ma potrzeby zmieniać Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej tj., zapis
§7 pkt. 2 jest wystarczający. Należy jedynie dodać niektóre zapisy.

Opracował członek. zam. osiedle Skarpa

RN wysłuchała opinii autora załącznika na temat treści w nim przedstawionych.
zaproponowała w/w , by swoje propozycje zmiany zapisów w regulaminach : rozliczenia wody , rozliczania energii cieplnej i porządku domowego oraz nowe propozycje ich redakcji ( oparte na zapisach regulaminów w LSM) przedstawił na piśmie lub omówił z zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych.

RN większością głosów – 17 za przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania, postanowiła wysłuchać i zapoznać się ze skargą z dnia 25.08.2022 r. przedstawioną przez przybyłego na posiedzenie członek zam. w osiedlu Błonie . Skargą – prośbą o merytoryczną interwencję w sprawie zachowania p. Kierownik os- Błonie i braku prawidłowej resekcji Zarządu Spółdzielni na działania i zachowania się wobec członków kierownika osiedla.

Rozpatrzeniem powyższej skargi RN zajmie się na jednym z kolejnych posiedzeń.

Ad. 4
Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

A) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.
Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionym projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu I Administracji Ogólnej SM Czuby na 2023 r.


Uchwała nr / /2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ……… 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie na 2023 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

RN-nr10-2022-struktura

RN wysłuchała wyjaśnień prezesa Zarządu dot. zaproponowanych zmian w strukturze organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2023 r. tj.

– w sekcji GZM
– propozycji związanych z likwidacja kasy tj. utworzenia Sekcji płac i rozliczeń
– likwidacji stanowiska ds. windykacji, przeniesienia windykacji do działu opłat
– włączenia sekcji księgowości inwestycyjnej do Działu opłat i rozliczeń wkładów, który to zajmie się również windykacją należności,
– zwiększenie o 1/2 etatu kierowcy w Dziale ds. administracyjnych i pracowniczych (zaopatrzenie)

oraz informację przedstawioną przez przewodniczącego, że do skrzynki pocztowej od pracowników spółdzielni otrzymał informacje, że przedłożona do zatwierdzenia przez RN struktura, to struktura wirtualna, która nie odzwierciedla faktycznego stanu zatrudnienia.

Innych zgłoszeń do dyskusji nie było.

Za podjęciem uchwały w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2023 r. głosowało 8 członków RN , przeciw podejściu 9 członków RN, wstrzymało się od głosowania członków.

RN nie zatwierdziła przedłożonej Struktury Organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej na 2023 r.

B) zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.,

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem uchwały.

I. wersja 10% wzrostu kosztów osobowych

Uchwała Nr ……………./2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2023 r. w wysokości 6.467.000 zł. (słownie sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Zawierającą w załączniku Nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2023 rok

Prezes Zarządu omówił przedstawione założenia w projekcie uchwały, z planowaną regulacją płac o 10%

W dyskusji nad przedstawionymi założeniami planu głos zabrali: Elżbieta Szabała, Zbigniew Gontarz, Andrzej Turski Krzysztof Piekniak Marta Brożyna formując stwierdzenia:
– koszty osobowe na rok 2023 powinny zostać na poziomie roku 2022
– przyjęcie zaproponowanej wysokości, pozwoli na podwyższenie płac pracownikom w 17% –
propozycja aby koszty osobowe na rok 2023 zwiększyć o kolejne 10,1% wydaje się nieuzasadniona
gdyż zaproponowane w 2021 r. ograniczenie zatrudnienia o 2,5 etatu dawało możliwość podwyższenie płac pozostałym pracownikom o 4,6%.,a dalsza redukcja etatów w strukturze na rok 2022 umożliwia podwyższenie płac o ok 7%,
– na jakim poziomie ukształtują się opłaty eksploatacyjne, poszczególne składniki opłat, po uwzględniony wzrost kosztów osobowych
– średnia płaca pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej kształtuje się na poziomie 7 980 zł .

Średnia płaca szeregowych pracowników np. pracowników księgowości wynosi 4 500 zł brutto, a pracowników sprzątających biuro 3 990 brutto.

St. specjalista ds. samorządowych przypomniała, że pracownikom zatrudnionym w Zarządzie i Administracji Ogólnej przez 5 lat, RN nie wyrażała zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia tj. w 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 . Różnica w kosztach zarządzania w 2002r o 4 688 zł ,2004r. o kwotę 25 278 zł i 2007 r o kwotę 21 700 wynikała z rezerwy dla pracowników wracających z urlopów wychowawczych.
Regulacja płac w latach 2008 – 20019 dla pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej kształtowała się mniej więcej na tym samym poziomie co pracowników zatrudnionych w administracjach .
Regulacja płac w latach 2020 – 2022 przedstawiała się następująco:
2020 – prac. Zarządu 4,1% , pracownicy administracji – 5 – 7 %
2021 – prac. Zarządu 5% ( kosztem niższej premii) pracownicy administracji – 5 – 6%
2022 – prac. Zarządu od 1.04.2022 r. – 5% , kosztem niższej premii , pracownicy administracji 5 – 7%

Prezes Zarządu poinformował, że została przygotowana wersja II i III planu kosztów zarządzania na 2023 r., w których założono wzrost kosztów osobowych:

Wersja II – 7 % wzrostu kosztów osobowych

Uchwała Nr ……………./2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2023 r. w wysokości 6.334.000 zł.
(słownie sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Zawierająca w załączniku Nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2023 rok

Wersja III – 5% wzrostu kosztów osobowych

Uchwała Nr ……………./2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu § 87 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2023 r. w wysokości 6.245.000 zł.(słownie sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy) wg załączników do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Zawierającą w załączniku Nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2023 rok

Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r.

Za podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2023 r w wysokości 6.467.000 zł. (110,1%) głosowało 2 członków RN, przeciw podjęciu 11 członków, wstrzymało się od głosowania 3 członków

Za podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2023 r w wysokości 6.334.000 zł.(107,1%) głosowało 6 członków RN, przeciw podjęciu 8 członków, wstrzymało się od głosowania 2 członków

Za podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia kosztów zarządzania na 2023 r w wysokości 6.245.000 zł
(105,1%) głosowało 15 członków RN, przeciw podjęciu 1 członek.

Rada Nadzorcza większością głosów – 15 za przy 1 głosie przeciwnym podjęła uchwałę nr 20,/69,/2022 z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2023 r
w wysokości 6.245.000 zł.

Ad. 5
Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego 26.07.2022 r.

Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego 26.07.2022 r. przyjęto jednomyślnie – 17 za.

Rada Nadzorcza z uwagi na piorę ( godz. 22.00) jednomyślnie- 17 za, postanowiła odroczyć realizację pkt 4 – Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez członków RN 26.07.2022 r., pkt 6 – Rozpatrzenie pism skierowanych do RN oraz pkt 7 – Sprawy wniesione , do następnego posiedzenia, które odbędzie się 20.09.2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 10:18, 28 października 2022

Kategorie: 2022