Uchwała Nr 6 / 2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.07.2021 r.

 

w sprawie: uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedla „Widok” na 2022 rok.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić plan gospodarczo-finansowy osiedla „Widok” na 2022 rok – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 13 głosami za, 5 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

 

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”

Edward Jasiński

 

 

Data opublikowania: 09:53, 15 lipca 2021

Kategorie: 2021