Uchwała Nr 12 /2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.10.2021 r.

w sprawie: sposobu i częstotliwości koszenia trawy w osiedlu „WIDOK”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia – koszenie trawników w Osiedlu „Widok” wykonywać w zależności od potrzeby uwzględniając panujące warunki atmosferyczne.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
/Uchwałę podjęto 18 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Edward Jasiński

Data opublikowania: 08:27, 20 października 2021

Kategorie: 2021