Uchwała Nr 11/2021

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.10.2021 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 25 ul. Bursztynowa 31.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców przedstawiony przez Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 31 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia:

wprowadzić dodatkowo do planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2021 rok wymianę domofonów z analogowych na cyfrowe 70 szt – szacunkowy koszt 15.400,- zł brutto.
skreślić z planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok – wymianę domofonów z analogowych na cyfrowe.

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości

Edward Jasiński

Data opublikowania: 08:26, 20 października 2021

Kategorie: 2021