Uchwała Nr 5 /2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.03.2020 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 08 ul. Bursztynowa 32.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 32 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia:
wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego na 2020 rok montaż i uruchomienie latarni z czujnikiem zmierzchu oświetlenia zewnętrznego od strony parkingu przy prześwicie, od strony wejścia do klatki VIII. Przewidywany koszt 8.420,58 zł.

Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 10:40, 26 maja 2021

Kategorie: 2020