Uchwała Nr 2 /2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 20 ul. Bursztynowa 25.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Bursztynowa 25 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” wyraża zgodę na wprowadzenie do planu remontów na 2020 rok :
Wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach Bursztynowa 25, które były ujęte a nie zrealizowane w planie 2019 roku.
Stan funduszu remontowego nieruchomości pozwala na realizację przedmiotowego zakresu prac.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 10:35, 26 maja 2021

Kategorie: 2020