Uchwała Nr 16/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok
z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników referendum przeprowadzonego wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” postanawia zatwierdzić wynik referendum przeprowadzonego wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw zgodnie z protokołem spisanym w dniu 16 września 2020 roku przez Komisję powołaną Uchwałą nr 12/2020 RPN os. „WIDOK.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 14 głosami za, 3 głosami przeciw, 3 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 08:10, 27 maja 2021

Kategorie: 2020