PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……./2019

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2019 r.


w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2018 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało .. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało .. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania .. członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……./2019

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2019 r.


w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2018 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało .. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało .. członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania … członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 


PROJEKT

UCHWAŁA Nr ……./2019

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ….. 2019 r.


w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2018 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze(Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2018 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

1. Za udzieleniem absolutorium głosowało …. członków Spółdzielni.
2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało … członków Spółdzielni.
3. Wstrzymało się od głosowania … członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

 

Data opublikowania: 12:27, 12 kwietnia 2019

Kategorie: 2019