Sprawozdanie z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2018 rok
(SKRÓT)

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w 2018 roku prowadzona była w oparciu o postanowienia zawarte w ustawach: o spółdzielniach mieszkaniowych, prawie spółdzielczym, budowlanym i energetycznym oraz przepisach wewnętrznych zawartych w statucie Spółdzielni, regulaminach i planie działalności gospodarczo – finansowym Spółdzielni.
Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:
1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W 2018 r. Zarząd Spółdzielni odbył 51 posiedzeń Zarządu. Uczestniczył w 5 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 13 posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 11 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 9 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r.

Sprawy Członkowsko – Mieszkaniowe

Czynności podejmowane w sekcji członkowsko-mieszkaniowej w roku 2018 były ściśle związane z realizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie m.in. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo Spółdzielcze. Oprócz bieżącej obsługi interesantów prowadzona była weryfikacja dokumentów członków oraz osób, które nie posiadają członkostwa pod kątem uregulowania kwestii zarówno członkostwa, jak i prawa do lokali.
W związku ze zmianami w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sekcja członkowsko – mieszkaniowa podjęła intensywne działania w celu uregulowania sytuacji prawnej i finansowej lokali: wezwania do dostarczenia dokumentów potwierdzających zgon, dokumentów potwierdzających przeprowadzenie postępowania spadkowego, działów spadku, podziałów majątku wspólnego itp. Podejmowane czynności dotyczyły również uregulowania kwestii członkostwa, jeżeli prawo do lokalu przysługiwało kilku osobom.

 1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi ogółem 12981. Systematycznie prowadzona jest weryfikacja uprawnień do członkostwa oraz korekty w wyniku ustalenia przez Spółdzielnię faktycznego stanu prawnego lokalu.
 2. W ramach obsługi członków zamieszkałych, osób uprawnionych oraz właścicieli i współwłaścicieli niebędących członkami Spółdzielni, zrealizowano:
  * 539 spraw o nabycie lokali – spółdzielczych własnościowych lub odrębnych własności – w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku, umowy dożywocia lub przysądzenia,
  * 27 wydanych zaświadczeń do założenia księgi wieczystej przez sąd.
 3. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w zasobach Spółdzielni jest 6092 lokali wyodrębnionych w tym:
  * 5786 lokali mieszkalnych,
  * 258 garaży,
  * 48 lokali użytkowych.
 4. W 2018 r. zawarte zostały 142 umowy przeniesienia własności w odrębną własność, w tym :
  * 53 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  * 74 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  * 13 ze spółdzielczego własnościowego prawa do garażu,
  * 2 po przetargach.
 5. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółdzielnia posiada 41 lokali, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, w tym: 31 na skutek wykluczenia członka. Wobec osób zamieszkujących prowadzone są działania windykacyjne. W 19 przypadkach orzeczone są prawomocne wyroki eksmisyjne. Dalsza egzekucja wyroków eksmisyjnych uzależniona jest głównie od złożenia przez Gminę Lublin oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
 6. W ramach swojej działalności w 2018 r. sekcja członkowsko-mieszkaniowa współpracowała:
  z wieloma instytucjami zewnętrznymi np.: sądami, kancelariami komorniczymi, notarialnymi, Urzędem Miasta i Urzędem Skarbowym w zakresie spraw mieszkaniowych bądź lokatorskich,
  z pozostałymi działami Spółdzielni: w zakresie wstępnej analizy wykazu osób, wobec których konieczne było podjęcie działań windykacyjnych, pozyskiwania informacji, danych osobowych oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia skutecznej egzekucji np.: ustanawianie kuratora, postępowania spadkowe, wpisy w księgach wieczystych dot. aktualnego stanu prawnego oraz wpisy hipoteki przymusowej.

Sprawy Sądowe

W 2018 roku Zespół Radców Prawnych skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 365 spraw, w tym:

 • 9 spraw eksmisyjnych, w tym: 2 w toku z lat poprzednich;
 • 356 spraw z różnych tytułów (w tym: 241w toku z lat ubiegłych) m.in.: z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz garaże, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Zasoby Spółdzielni na koniec roku obrachunkowego 2018 stanowiły:
* 11.247 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 618.880,41 m2
* 264 lokali użytkowych o powierzchni 20.096,71 m2
* 658 garaży o powierzchni 10.957,23 m22
* 1.086.455 m2 ogółem powierzchni terenu, z którego 19.672,61 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.
Obsługa administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była przez pracowników administracji osiedlowych oraz administracji ogólnej. Bieżące prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy techniczne realizowane były przez Zarząd zgodnie z założeniami ujętymi w rzeczowych planach osiedli, a wykonywane przez służby Spółdzielni oraz poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów.
Spółdzielnia na bieżąco zajmowała się konserwacją terenów zielonych i nasadzeń, utrzymaniem w należytym porządku placów, ciągów pieszo – jezdnych oraz placów zabaw.
Fundusz remontowy oraz mienie Spółdzielni (tabele) przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości nie mieszkaniowe):
* liczba lokali użytkowych – 43 szt.
* powierzchnia lokali użytkowych – 4.832,94 m2
* powierzchnia dzierżawy terenu – 19.672,61 m2

W 2018 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie Spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe i konserwacyjne o łącznej wartości 685.576 zł:

 1. Remont nawierzchni ulic, placów, chodników, placów i parkingów w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie;
 2. Wymiana ogrodzenia parkingu przy ul. Sympatycznej w osiedlu Skarpa;
 3. Ogrodzenie i wyposażenie placów zabaw w osiedlach Skarpa i Błonie;
 4. Remont (malowanie i wymiana stolarki) hydroforni w osiedlach Ruta i Łęgi;
 5. Prace adaptacyjno-remontowe (podział lokalu, remont instalacji elektrycznej, remont podłogi) w lokalach użytkowych osiedli Skarpa, Ruta, Łęgi oraz remont schodów do lokalu w osiedlu Ruta;
 6. Remont elewacji pawilonu usługowego w osiedlu Widok, instalacja grzewcza rur spustowych, docieplenie (wraz z projektem) pawilonów usługowych osiedla Ruta;
 7. Remont, wymiana stolarki, wyposażenie (m.in. rolety, płyty anty-ptaki, krzesła) w pomieszczeniach Domów Kultury, Administracji i Zarządu;
 8. Drobne roboty remontowe w lokalach użytkowych i budynkach własnych oraz opłaty urzędowe: znaki drogowe, tablice informacyjne, montaż stop-ptaków, koszty usunięcia awarii, itp.

Do kosztów utrzymania, remontów i konserwacji mienia spółdzielni należą również:
– Przeglądy instalacji c.o., elektrycznej, odczyty wodomierzy;
– Całoroczne utrzymanie ciągów pieszo-jezdnych, placów i terenów zielonych;
– Koszty amortyzacji środków trwałych oraz opłaty utrzymania terenów mienia zabudowanych.

Inwestycje i Realizacja

Zgodnie z planem inwestycyjnym na 2018 r. spółdzielnia kontynuowała opracowanie dokumentacji dla pawilonu usługowego przy ul. Radości 2A.
Opracowane projekty budowlane zostały zatwierdzone przez Wydział Architektury i Budownictwa UM Lublin pozytywną opinią , udzielającą pozwolenia na budowę.
Rozpoczęcie budowy nastąpi w 2019 r tj.: po wyborze wykonawcy w ramach procedur przetargowych obowiązujących w SM Czuby.

Działalność Kulturalno – Oświatowa

Działalność kulturalno-oświatowa SM „Czuby” prowadzona była w 2018 roku w czterech Domach Kultury w osiedlu Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
W ramach tej działalności powstało wiele kół zainteresowań skierowanych do różnych grup wiekowych, w szczególności do dzieci i młodzieży:
* taneczne – taniec klasyczny, nowoczesny, latino-solo, balet;
* muzyczne – nauka gry na instrumentach (pianino, gitara), zajęcia muzyczno-wokalne:
* sportowo-rekreacyjne – aerobik, siłownia , gimnastyka dla dorosłych i seniorów, karate, tenis stołowy, klub rowerowy;
* teatralne – warsztaty cyrkowe i zajęcia teatralne;
* plastyczne – zajęcia plastyczne, malarstwo sztalugowe, pisanie ikon, mozaika, rękodzieło artystyczne;
* inne – szachy, koło majsterkowicza, modelarnia .

W naszych Domach Kultury można było uczestniczyć w kursach języków obcych: angielski i francuski oraz obsługi komputera i telefonu dla dorosłych. Aktywnie staraliśmy się zachęcić starszą część naszych mieszkańców do uczestnictwa w Klubie Kobiet , Seniora , zespole akordeonistów.
Poza stałymi zajęciami Domy Kultury organizowały dla mieszkańców wiele imprez okolicznościowych i kulturalnych, m.in. imprezy i spotkania związane z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości, festyny rodzinne, koncerty, wernisaże, wycieczki autokarowe i tradycyjnie wieczory wigilijne itp.
Dużym zainteresowaniem jak zwykle cieszyły się organizowane co roku przez nasze Domy Kultury ferie zimowe w ramach akcji „Zima w mieście” oraz półkolonie wakacyjne w ramach akcji „Lato w mieście”.
Fundusze na bieżącą działalność Domów Kultury w głównej mierze pochodzą z odpisów na działalność kulturalną lokali w naszych zasobach, jak również z opłat za uczestnictwo w zajęciach czy z wynajmu sal.
Dużym wsparciem finansowym dla działalności naszych Domów Kultury jest także Stowarzyszenie Kultura Czubów.

Działalność kulturalno – oświatowa (tabele) poszczególnych Domów Kultury przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Ekonomia i Finanse Spółdzielni
Skrócona
Informacja finansowa za 2018 rok

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 221.169.564,26 złotych i przedstawia się następująco:
1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę: 174.947.030,22 zł
z tego:
– środki trwałe 174.761.298,02 zł
– wartości niematerialne i prawne 62.856,52 zł
– środki trwałe w budowie 5.605,68 zł
– należności długoterminowe
– inwestycje długoterminowe 117.270,00 zł
w tym:
INWESTPROJEKT (akcje) 117.270,00zł
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zł

2. Aktywa obrotowe na koniec 2018 r. stanowią kwotę: 46.222.534,04 zł
z tego:
– należności i roszczenia (rozrach.krótkoterminowe) 6.059.486,37 zł
w tym:
* zaległości czynszowe lok. mieszkalne i sprawy sądowe 4.825.808,74 zł
* kredyty, wkłady, odsetki 246.240.39 zł
* zaległości czynszowe lokale użytkowe i sprawy sądowe 475.081,21 zł
* pozostałe 512.356,03 zł
– środki pieniężne w kasie 103.735,33 zł
– środki pieniężne w bankach 39.545.213,50 zł
– papiery wartościowe – zł
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 514.098,84 zł
w tym:
fundusz remontowy* 175.629,48 zł
GZM* 208.591,71 zł
pozostałe 50.907,40 zł

3. Kapitały (fundusze) własne ogółem 194.560.201,91 zł
– fundusz podstawowy 145.043.134,49 zł
w tym:
* fundusz udziałowy 708.120,75 zł
* fundusz wkładów mieszkaniowych 7.178.630,20 zł
* fundusz wkładów budowlanych 137.156.383,54 zł
– fundusz zasobowy 48.408.921,45 zł
– zysk netto 1.108.145,97 zł

Fundusze specjalne: 11.874.291,63 zł
– fundusz remontowy* 10.866.413,91 zł
– fundusz świadczeń socjalnych 29.464,64 zł
– fundusz mienia spółdzielni 964.156,68 zł
– Fundusz kulturalno – oświatowy 14.256,40 zł

4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2018 r. 1.018.113,78 zł
– kredyt długoterminowy (na realizację mieszkań ust.o pomocy państwa 1995 r.) 316.454.42 zł
– inne zobowiązania – kaucje wobec wykonawców 701.659,36 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 11.104.893,12 zł
w tym:
– z tyt. dostaw, robót, usług 4.537.788,94 zł
– z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) 28.735,32 zł
– wobec budżetu 557.047,65 zł
– z tyt. wkładów i kredytów 0,00 zł
– wobec ZUS 0,00 zł
– wobec członków (kaucje, lok.uż, rozl.co, cw, zw) 5.236.234,33 zł
w tym: nadpłata czynszu 1.788.543,41 zł
– pozostałe zobowiązania 745.086,88 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2.612.063,82 zł
7. Przychody: ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2018 r. 65.512.378,22 zł
8. Koszty: na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2018 r. 64.323.232,67 zł
9. Zysk brutto 1.189.145,55 zł
10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 r. 228.556,00 zł
11. Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM* (+) 147.556,42 zł
12. Zysk netto za 2018 r. 1.108.145,97 zł

Zysk netto za 2018 rok zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze art. 38 § 1 pkt 4 podlega decyzji Walnego Zgromadzenia. Dokładny podział zysku netto przedstawia załączony w materiałach projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
Zgodnie z załącznikiem do bilansu obowiązuje prezentacja w szyku rozwartym funduszu remontowego oraz wyników z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
Wykazane jest to w załącznikach do informacji dodatkowej:
– Nr 1. Fundusz remontowy z podziałem na nieruchomości stan na 31.12.2018r.
– Nr 2. Wyniki na eksploatacji i utrzymania nieruchomości stan na 31.12.2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości Zarząd Spółdzielni przedstawia sprawozdanie finansowe za 2018 r. (załączone do wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni), które obejmuje:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.,
– rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018r,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym,
– informacja dodatkowa i objaśnienia wraz z załącznikami Nr 1 i 2.

Analiza gospodarczo – finansowa Spółdzielni, osiedli, nieruchomości, mienia za 2018 rok (tabele) przedstawiona jest w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Czynsze i Windykacje

W oparciu o przedłożone wnioski w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni Zarząd podjął decyzje dotyczące:

 • skierowania spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże – 228
 • skierowania spraw do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję – 15
 • skierowania wniosków do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – 38
 • rozwiązania w trybie natychmiastowym umów najmu z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych – 14
 • wyrażenia zgody na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach – 158
  w tym:
  * 17 osób podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2018 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:
lokale mieszkalne – 1.592
garaże – 85
lokale użytkowe, dzierżawa terenu – 65
wezwania przed egzekucyjne – 46

W roku sprawozdawczym uzyskano 86 nakazów zapłaty zasądzających należności na rzecz Spółdzielni, a w 55 sprawach wystąpiono do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.
Z tytułu należności zasądzonych wyrokami, na konto Spółdzielni wpłynęło 1 624 390,99 zł., natomiast z tytułu odsetek ustawowych i za zwłokę – 374 479,82 zł.
Według stanu na 31.12.2018 r. zasądzone należności na rzecz Spółdzielni wynoszą 2.332.206 zł.
Kształtowanie się zadłużenia na osiedlach przedstawione są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Zadłużenie Kredytowe (normatyw)

Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek bieżących, wobec Banku finansującego budownictwo mieszkaniowe w latach 90-tych wynosiło:
* na dzień 31.12.2017 r. – 28.054.752,27 zł
* na dzień 31.12.2018 r. – 316.711,17 zł
co oznacza zmniejszenie zadłużenia o 98,88 % w stosunku do roku poprzedniego.
W podanej kwocie kredyt stanowi 99,92 % ogólnego zadłużenia

Na wniosek Spółdzielni w miesiącu lipcu bank dokonał umorzenia zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet (25 decyzji) na łączną kwotę 27.106.452,16 zł w tym:
– skapitalizowane odsetki bankowe – 669.734,24 zł
– odsetki przejściowo wykupione przez budżet – 26.436.717,92 zł

Po dokonaniu przez bank umorzenia skapitalizowanych odsetek bankowych oraz odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa w dniu 03.10.2018 r. Spółdzielnia zawarła z bankiem kredytującym realizację zadań inwestycyjnych (PKO BP SA) aneks nr 1/2018 do umowy z dnia 30.05.2003 r. zmieniający zabezpieczenie hipoteczne kredytów, udzielonych do dnia 31.03.1996 r. Na mocy zawartego aneksu bank wyraził zgodę na zwolnienie zabezpieczenia poprzez wykreślenie hipotek umownych zwykłych i hipotek umownych łącznych wpisanych na rzecz banku w Księgach Wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie dla poszczególnych nieruchomości z chwilą ustanowienia zabezpieczenia w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku Spółdzielni do wysokości zadłużenia pozostałego do spłaty według stanu na 20.09.2018 r.

Po uzyskaniu z banku niezbędnych dokumentów Spółdzielnia złożyła do Sądu 14 wniosków o wykreślenie zabezpieczenia hipotecznego. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane w miesiącu październiku 2018 r.
Całkowite zadłużenie lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię w 2013 roku zgodnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %.
Dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedstawione są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i administracjach Spółdzielni.

Najważniejsze Zadania Planowane Do Realizacji w 2019 roku

I. W nieruchomościach osiedli

 1. Przebudowa i modernizacja instalacji drugiej strefy zimnej wody i zasilania podstacji ciepła w zimną wodę.
 2. Remont dachów budynków i obróbki blacharskie.
 3. Remont dźwigów osobowych i hydroforni.
 4. Remont i malowanie klatek schodowych.
 5. Remont elewacji (tynki, uszczelnianie, malowanie), cokołów budynków.
 6. Remont opasek odwadniających wokół budynków, chodników i schodów.
 7. Remont balkonów.
 8. Remont nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych.
 9. Wymiana wodomierzy.
 10. Wymiana okien na klatkach schodowych, okienek piwnicznych w budynkach.
 11. Wymiana lamp oświetleniowych w piwnicach.
 12. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej.
 13. Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej.
 14. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach Spółdzielni.
 15. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie Spółdzielni

 1. Remont nawierzchni asfaltowych ulic, parkingów.
 2. Zakup ławek na plac zabaw w osiedlu Skarpa.
 3. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych i malowanie pomieszczeń w DK Ruta.
 4. Budowa parkingu w osiedlu „Łęgi”.
 5. Remont dachu z obróbkami budynku oraz malowanie pomieszczeń administracji Widok.
 6. Konserwacja zieleni.
 7. Amortyzacja.

Lublin, dnia 07.03.2019 r.

Zarząd Spółdzielni

Data opublikowania: 12:19, 12 kwietnia 2019

Kategorie: 2019