Lublin, dnia 3.04.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części w terminie od

….2019 r. do …..2019 r.

.. część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:
——————-
——————-

zwołuje na dzień …. 2019 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2018 r.
 7. Informacja na temat lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
 8. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 9. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r.
 11. Informacja na temat rozliczenia kosztów za 2018 r.:
  – eksploatacji poszczególnych nieruchomości,
  – mienia spółdzielni.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Głosowanie w sprawach:
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2018 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie,
 14. Odczytanie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 15. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:
1) w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania można zapoznać się z:
– porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
– projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
– sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
– sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r.,
– sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2018 r.,
– sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2018 r.,
– rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości za 2018 r.,
– protokołem z lustracji ustawowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
– harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.

2) na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w „Informatorze” Spółdzielni można zapoznać się z:
– porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
– projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
– sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.,
– sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2018 r.,
– bilansem Spółdzielni sporządzonym na dzień 31.12.2018 r.
– sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2018 r.,
– list z lustracji ustawowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r.
– harmonogramem części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust. 1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Data opublikowania: 12:17, 12 kwietnia 2019

Kategorie: 2019