Uchwała Nr 5/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.03.2019 r.

 

w sprawie: rezygnacji z poz. „konserwacja domofonów” w opłatach eksploatacyjnych nieruchomości EW 24 ul. Bursztynowa 37.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości Bursztynowa 37 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości postanawia:
– zrezygnować z pozycji „konserwacja domofonów” w opłatach eksploatacyjnych nieruchomości EW 24 ul. Bursztynowa 37 z dniem 1 maja 2019 roku.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 16 głosami za, 0 głosami przeciw, 4 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 10:11, 13 marca 2019

Kategorie: 2019