Uchwała Nr 3/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.03.2019 r.

 

w sprawie: zmiany planu rzeczowo -finansowego funduszu remontowego w nieruchomościach ul. Szmaragdowa 4, 16, 36, 46, ul. Bursztynowa 24, 30, 32, 35, 41.

W związku z niedotrzymaniem terminu realizacji wykonania robót zawartych w umowie Nr 16 / EW / R / 2018 z dnia 18 września 2018 r. oraz obciążeniem funduszu remontowego w w/w nieruchomościach w 2019 roku Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w Lublinie, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Przesunąć z pozycji „pozostałe remonty” kwotę:
– EW 01 ul. Szmaragdowa 46 – 8.326,80,- zł
– EW 03 ul. Szmaragdowa 36 – 16.653,60,- zł
– EW 04 ul. Szmaragdowa 16 – 16.653,60,- zł
– EW 05 ul. Szmaragdowa 4 – 5.551,20,- zł
– EW 08 ul. Bursztynowa 32 – 8.326,80,- zł
– EW 09 ul. Bursztynowa 30 – 2.775,60,- zł
– EW 10 ul. Bursztynowa 24 – 5.551,20,- zł
– EW 11 ul. Bursztynowa 41 – 2.775,60,- zł
– EW 12 ul. Bursztynowa 35 – 2.775,60,- zł

na pozycję „remont dachów i obróbek blacharskich”.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

 

Data opublikowania: 09:43, 13 marca 2019

Kategorie: 2019