Uchwała Nr 28/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego osiedla WIDOK na 2020 rok w poz. „przeglądy obowiązkowe” w nieruchomości EW 02, EW 09, EW 11, EW 18.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. Ust. Z dnia 21 listopada 2018 r poz. 2176) zachodzi konieczność dokonania zmiany stawki poz. „przeglądy obowiązkowe” lokali mieszkalnych i użytkowych z dniem 01 stycznia 2020 roku w nieruchomościach:
– EW 02 ul. Szmaragdowa 30, 34 z 0,02 zł/ m² na 0,13 zł/ m²
– EW 09 ul. Bursztynowa 30 z 0,02 zł/ m² na 0,13 zł/ m²
– EW 11 ul. Bursztynowa 41 z 0,02 zł/ m² na 0,13 zł/ m²
– EW 18 ul. Bursztynowa 17 z 0,02 zł/ m² na 0,18 zł/ m²

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:56, 26 maja 2021

Kategorie: 2019