Uchwała Nr 27/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego osiedla WIDOK na 2020 rok w poz. eksploatacja i zarządzanie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Koszty utrzymania organów statutowych na 2020 rok zostały wyliczone na podstawie prognozowanej stawki minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.450,- zł. Podniesienie tej stawki do kwoty 2.600,- zł wiąże się ze zmiany stawki w poz. eksploatacja i zarządzanie lokali mieszkalnych i użytkowych z dniem 01.04.2020 r. o 0,02 zł/m² p.u..

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 12 głosami za, 4 głosami przeciw, 2 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:53, 26 maja 2021

Kategorie: 2019