Uchwała Nr 25/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.11.2019 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego w nieruchomości EW 15 – ul. Bursztynowa 19.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany stawki funduszu remontowego lokali mieszkalnych z dniem 01.04.2020 r. w nieruchomości EW 15 ul. Bursztynowa 19 – z 0,50 zł/m² – 1,00 zł/m² p.u.m.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Henryk Lewandowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 09:51, 26 maja 2021

Kategorie: 2019