Uchwała Nr 21/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.09.2019 r.

w sprawie: przesunięć środków między pozycjami funduszu remontowego w nieruchomościach Osiedla „WIDOK”.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w Lublinie, działając na podstawie § 103 b ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przesunięcie w ramach posiadanych środków z poszczególnych pozycji na funduszu remontowym nieruchomości w przypadku niewystarczających planowanych środków po uzgodnieniu z Przedstawicielem Nieruchomości.

§ 2

Zatwierdzone stawki odpisu na funduszu remontowym nie mogą ulec zmianie.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 20 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 14:23, 24 września 2019

Kategorie: 2019