Uchwała Nr 16/2019

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 10.06.2019 r.

w sprawie: zmiany firmy sprzątającej w nieruchomości EW 23 ul. Topazowa 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” w Lublinie , działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY uchwala co następuje:

§ 1

Realizując wniosek Przedstawiciela Nieruchomości ul. Topazowa 6 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK” postanawia:
– Wypowiedzieć umowę na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania klatek schodowych z dnia 28.03.2014 r. załącznik nr 1, aneks nr 1 z dnia 30.04.2014 r., aneks nr 7 z dnia 24.03.2015 r. z dniem 1 sierpnia 2019 r. firmie (nazwa firmy)
– Zawrzeć umowę z nową firmą świadczącą usługi w zakresie sprzątania z dniem 1 sierpnia 2019 roku dla nieruchomości Topazowa 6 oferującą najlepsze warunki finansowe.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

/Uchwałę podjęto 17 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosami wstrzymującymi/.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Józef Kwiatkowski

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Widok”
Edward Jasiński

Data opublikowania: 08:54, 12 czerwca 2019

Kategorie: 2019